Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ: Εκπίπτουν οι δαπάνες διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών σε εργαζόμενους και μέλη του ΔΣ συνδεδεμένων εταιριών από τη μητρική

3 Φεβρουάριος 2020


Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών


ΔΠΑ 14749/2019, 3o Τμήμα
 
Δεδομένου ότι: α) ο απώτερος σκοπός της διάθεσης μετοχών με το δικαίωμα της προαίρεσης, είναι η, κατά κάποιον τρόπο, σύνδεση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας με αυτήν των μελών του ΔΣ και των εργαζόμενων σε αυτή, ώστε να τους παρέχεται ένα περαιτέρω κίνητρο να εργάζονται προς όφελος της επιχείρησης, το δε δικαίωμα αυτό κατ’ άρθρο 13 παρ. 13 του ν. 2190/1920, μπορεί να χορηγηθεί και στους εργαζόμενους σε θυγατρικές εταιρίες, χωρίς να γίνεται κάποια διάκριση μεταξύ τους και β) η οικονομική κατάσταση μιας μητρικής εταιρίας είναι πάντα συνδεδεμένη με αυτήν των τυχόν θυγατρικών της εταιριών, τα ποσά που αφορούν διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών σε εργαζόμενους και μέλη του ΔΣ συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις εκπιπτώμενες δαπάνες αυτής, κατ’ άρθρο 22 του ΚΦΕ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης