Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ - Γέννηση προσωπικής και αλληλεγγύου ευθύνης προσώπων που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών για την πληρωμή ΦΠΑ

24 Ιανουάριος 2020


Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Ανακοπή. Γέννηση προσωπικής και αλληλεγγύου ευθύνης των προσώπων που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών κατά τις διακρίσεις της παρ. 3 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 για την πληρωμή Φ.Π.Α.

ΔΠΑ 13445/2019, 10ο Τμήμα
 
Στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. καταλογίζεται σε βάρος ανώνυμης εταιρείας κατόπιν εξωλογιστικού προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων της (φορολογητέων εκροών), δεν είναι δυνατή η κατανομή της πρόσθετης ευθύνης, κατά τις διακρίσεις της παρ. 3 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, δοθέντος ότι, επί εξωλογιστικού προσδιορισμού, όπου ο έλεγχος δεν στηρίζεται στα βιβλία και στοιχεία της ελεγχόμενης εταιρείας, είναι αντικειμενικά αδύνατη η ελεγκτική διαπίστωση της χρέωσης και της απόδοσης ή μη του Φ.Π.Α., κατ' εφαρμογή των διακρίσεων, που διαλαμβάνονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 115 του ν.2238/1994.

Συνεπώς, στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού η προσωπική και εις ολόκληρον ευθύνη (του διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστή κλπ.) με το νομικό πρόσωπο για τις οφειλές αυτού, που προέκυψαν από Φ.Π.Α κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, εκτείνεται σε όλους, όσοι διετέλεσαν διοικούντες του νομικού προσώπου κατά τη διαχειριστική περίοδο, που γεννήθηκε η υποχρέωση απόδοσης του Φ.Π.Α. προς το Δημόσιο.

Τούτο δε, ακόμα και αν τα ευθυνόμενα πρόσωπα άσκησαν καθήκοντα για τμήμα μόνο της περιόδου αυτής, διότι στην περίπτωση αυτή η οφειλή αφορά σε όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, η οποία είναι ενιαία και δεν μπορεί να κατατμηθεί σε επί μέρους χρονικά διαστήματα (πρβλ. ΣτΕ 3153/2001).

Αντιθέτως, επί λογιστικού προσδιορισμού, όπου, λόγω της ύπαρξης των βιβλίων και στοιχείων, διαπιστώνεται αν χρεώθηκε και αν αποδόθηκε ο φόρος, προσήκει διαφορετική λύση, κατ' εφαρμογή των διακρίσεων της παρ. 3 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, ως προς τους παρακρατούμενους φόρους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης