Αποτελέσματα live αναζήτησης

GDPR: Εκπροσώπηση των υπευθύνων επεξεργασίας ενώπιον της ΑρχήςΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δελτίο Τύπου σχετικά με την εκπροσώπηση των υπευθύνων επεξεργασίας ενώπιον της Αρχής


Με αφορμή το γεγονός ότι σε υποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εξετάζονται από την Αρχή οι υπεύθυνοι επεξεργασίας συχνά ζητούν να εκπροσωπηθούν από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPOs), η Αρχή επισημαίνει τα εξής:

Οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων αποτελούν βασική συνιστώσα του νέου συστήματος διακυβέρνησης προσωπικών δεδομένων, όπως έχει διαμορφωθεί υπό τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137). Oι DPOs συνδράμουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τη συμμόρφωσή του με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, χωρίς, ωστόσο, η γνώμη τους να δεσμεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος έχει την υποχρέωση να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων να είναι σύμφωνη με το κανονιστικό πλαίσιο και να αποδεικνύει την εν λόγω συμμόρφωση (λογοδοσία). Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων τους οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων απολαύουν αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας, η οποία δεν είναι συμβατή με την υποστήριξη της νομιμότητας πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας και ενδέχεται να δημιουργεί σύγκρουση καθηκόντων με την ιδιότητα του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας.

Κατόπιν τούτων, η Αρχή ενημερώνει τους υπευθύνους επεξεργασίας ότι δεν είναι επιτρεπτή η εκπροσώπησή τους ενώπιον της Αρχής από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Διευκρινίζεται ότι δεν αποκλείεται η παρουσία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για την παρακολούθηση απλώς των συνεδριάσεων της Αρχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ΥΠΔ βλ. ενότητα «Οδηγίες για υπεύθυνους επεξεργασίας» → «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)» στην ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 (WP. 243 rev.01 από 05.04.2017).ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 23/1/2020
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/568


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα.
Τηλ: 210 6475600.
Φαξ: 210 6475628,
[email protected] | www.dpa.gr


Τμήμα Επικοινωνίας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης