Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σύνθετες απαιτήσεις για ηλεκτρονική τιμολόγηση και υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Οι ψηφιακές απαιτήσεις φορολογικής πληροφόρησης έχουν φτάσει, και είναι εδώ για να μείνουν

Καθώς το παγκόσμιο έλλειμμα ΦΠΑ εξακολουθεί να αυξάνεται (εκτιμάται ότι ανέρχεται σε μισό τρισεκατομμύριο ευρώ), οι χώρες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο σύνθετες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για να ελέγξουν τις συναλλαγές που εμπίπτουν στο ΦΠΑ. Σε αυτό το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις εταιρείες να εξασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές φορολογικές διαδικασίες τους θα λειτουργούν και θα λειτουργούν χωρίς σφάλματα.

Στο άρθρο αυτό παρέχεται μια επισκόπηση ορισμένων πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της πληροφόρησης εντός της ΕΕ που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος του ΦΠΑ (vat gap).

Πώς αντιμετωπίζει επί του παρόντος η ΕΕ το έλλειμμα του ΦΠΑ;

Το 2005, ο ΟΟΣΑ κατάρτισε σχέδιο πρότυπου φορολογικού αρχείου φορολογικού ελέγχου (Standard Audit File for Tax ή SAF-T) με στόχο την τυποποίηση της μορφής ηλεκτρονικής ανταλλαγής λογιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρίες με την εθνική τους φορολογική αρχή και τους εξωτερικούς ελεγκτές. Ορισμένες χώρες όπως η Νορβηγία έχουν ήδη εφαρμόσει το SAF-Ts ενώ ακολουθούν η Ρουμανία (η οποία προτείνεται για το 2020) και η Ουγγαρία (η οποία προτείνεται για το 2021).
Οι εκθέσεις SAF-T, ενώ είναι πολύπλοκες, εξακολουθούν να αποτελούν ουσιαστικά απαίτηση τήρησης αρχείων. Η εφαρμογή του SAF-T επέτρεψε στις κυβερνήσεις να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα κατά τον έλεγχο και να εντοπίσουν τις φορολογικές απάτες οι οποίες οδηγούν στην αύξηση του ελλείμματος του ΦΠΑ.

B2B ηλεκτρονική τιμολόγηση

Επί του παρόντος, η μόνη χώρα της ΕΕ που έχει θεσπίσει νομοθεσία που επιτρέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B είναι η Ιταλία. Η Ιταλία έχει το μεγαλύτερο χάσμα ΦΠΑ με απόλυτη αξία στην ΕΕ. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B απαιτεί παρέκκλιση από την ΕΕ. Ωστόσο, φαίνεται ότι και άλλες χώρες σκοπεύουν να ακολουθήσουν τα βήματα της Ιταλίας, καθώς η Γαλλία θέσπισε πρόσφατα νομοθεσία, η οποία επεκτείνει την υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2G που ισχύει σήμερα για τις συναλλαγές B2B, ξεκινώντας από το 2023. Τα σχέδια δείχνουν ότι η γαλλική κυβέρνηση θα επιδιώξει ένα παρόμοιο σχέδιο με αυτό της Ιταλίας. Αναμένεται επίσης ότι σύντομα θα ακολουθήσουν η Ελλάδα και η Ισπανία. Φυσικά, όλες οι χώρες πρέπει να ζητήσουν από την ΕΕ παρέκκλιση.

Αναφορά σε πραγματικό χρόνο

Η Ισπανία και η Ουγγαρία έχουν υιοθετήσει ένα μέτρο "αναφοράς σε πραγματικό χρόνο" και αμφότερες περιλαμβάνουν κυρώσεις για μη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία. Αυτά τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης μείωσαν με επιτυχία το χάσμα ΦΠΑ και στις δύο χώρες: η Ισπανία αναφέρει τώρα ποσοστά συμμόρφωσης άνω του 90%.

Κανόνες ηλεκτρονικής αγοράς

Σε μια περαιτέρω προσπάθεια για την εξάλειψη της απάτης στον ΦΠΑ και την εξάλειψη του ελλείμματος ΦΠΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι ηλεκτρονικές αγορές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εισπράττουν και να εκτελούν ΦΠΑ εκ μέρους των προμηθευτών τους, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, έχουν ήδη θεσπίσει πανομοιότυπες διατάξεις. Αυτοί οι κανόνες επιβάλλουν πρόσθετη απαίτηση υποβολής εκθέσεων για τις ηλεκτρονικές αγορές, οι οποίες πρέπει να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές τις συναλλαγές που πραγματοποιούν τρίτοι πωλητές στις πλατφόρμες τους.

Μια ματιά στο μέλλον...

Οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη παρακολουθούν επί του παρόντος τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που έχουν πετύχει μεγάλη μείωση στο έλλειμμα του ΦΠΑ τους. Η Βραζιλία μόνο κατάφερε να αυξήσει τα φορολογικά της έσοδα κατά 58 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα έτος μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ζητήσουν παρεκκλίσεις από την Ε.Ε. καθώς υπάρχουν ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για τον ΦΠΑ που απαγορεύουν στα επιμέρους κράτη μέλη να εφαρμόζουν πρότυπα εκ των προτέρων.
Τότε τίθεται το ερώτημα: θα αλλάξει η οδηγία για τον ΦΠΑ στην ΕΕ ή θα εφαρμόσουν οι χώρες χωριστές λύσεις ενώ θα ζητήσουν παρεκκλίσεις, όπως είδαμε στην Ιταλία;

Πιο πιθανό σενάριο είναι ότι να ακολουθηθεί ο κανόνας της παρέκκλισης  για τους ακόλουθους λόγους:

- Η τροποποίηση της οδηγίας ΦΠΑ της ΕΕ απαιτεί την ομόφωνη έγκριση όλων των κρατών μελών της ΕΕ.
- Το πρόβλημα του ελλείμματος ΦΠΑ επικεντρώνεται σε λίγες χώρες , γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανή την ομόφωνη έγκριση. και
- Η ΕΕ έχει ήδη δημοσιεύσει σχέδιο αναθεώρησης του συστήματος ΦΠΑ (σχέδιο δράσης ΦΠΑ) και η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B δεν περιλαμβάνεται ρητά σε αυτό.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης