Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως και πότε υποβάλλεται η δήλωση για την εισφορά επί του εισαγόμενου συναλλάγματος από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975

18 Ιανουάριος 2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019, φορολογικών ετών 2019 και μετά, τρόπος υποβολής και καθορισμός των δικαιολογητικών.

Η δήλωση θα υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου κάθε έτους από τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ.1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 με βάση το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου αντίστοιχα έτους.

Ο υπόχρεος συμπληρώνει στην δήλωση τα παρακάτω ποσά:

1) το ετήσιο συνολικό ποσό των δολαρίων Η.Π.Α. που εισήχθηκε και ευρωποιήθηκε, δηλαδή το συνάλλαγμα σε δολάρια ΗΠΑ που ευρωποιήθηκε στο φορολογικό έτος της δήλωσης και προέρχεται από το εισαγόμενο συνάλλαγμα του έτους αυτού και προηγούμενων ετών και
2) το ετήσιο συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ, το οποίο αυτόματα μετατρέπεται σε δολάρια Η.Π.Α. για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου, με βάση την τιμή αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) μεταξύ των δύο νομισμάτων (ευρώ Χ rate Ε.Κ.Τ.) κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Το σύνολο των ποσών αυτών σε δολάρια μεταφέρεται αυτόματα στη στήλη (3) της δήλωσης.
3. Στη στήλη (4) της δήλωσης υπολογίζεται αυτόματα το ποσό της εισφοράς βάσει των συντελεστών της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 σε δολάρια Η.Π.Α. και κατόπιν μετατρέπεται αυτόματα σε ευρώ με βάση την τιμή αναφοράς της Ε.Κ.Τ. μεταξύ των νομισμάτων αυτών (δολάρια: rate Ε.Κ.Τ.) κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
4. Για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται η τιμή αναφοράς των παραπάνω νομισμάτων, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
α) σε υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης, η τιμή αναφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης, δηλαδή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μηνός Μαρτίου του έτους που υπήρξε υποχρέωση υποβολής της δήλωσης, β) σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, η τιμή αναφοράς που έχει ληφθεί με την αρχική δήλωση, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.
5. Σε περίπτωση που το ποσό της εισφοράς, υπολογιζόμενο με την κλίμακα της περίπτωσης ii της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 για το ετήσιο συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τη διετία 2019-2020, είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων Η.Π.Α., βεβαιώνεται ελάχιστο ποσό εισφοράς ίσο με πέντε χιλιάδες (5.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως, ενώ από τα έτη 2021 και μετά ποσό ίσο με έξι χιλιάδες (6.000) δολάρια Η.Π.Α.
6. Εκπρόθεσμες δηλώσεις, αρχικές και τροποποιητικές, που αφορούν προηγούμενα του 2019 φορολογικά έτη, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης εισφοράς και εφόσον το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης