Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από το 2023 η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Γαλλία


Ο Προϋπολογισμός της Γαλλίας για το 2020 περιλαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ. 


Στις 28 Δεκεμβρίου 2019 ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν δημοσίευσε τον πολυαναμενόμενο νόμο σχετικά με τον προϋπολογισμού για το 2020 (νόμος 2019-1479) που εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία.

Στο άρθρο 153 του νόμου προβλέπεται η εισαγωγή νέων ψηφιακών φορολογικών ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ. Το άρθρο ορίζει επίσης ότι τα τιμολόγια για συναλλαγές που υπόκεινται στον ΦΠΑ, πρέπει να εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά πρέπει να διαβιβάζονται στη φορολογική αρχή της χώρας.

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα ισχύσει το νωρίτερο τον Ιανουάριο του 2023.

Το άρθρο 153 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες σχετικές πληροφορίες:

- Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα καταστεί υποχρεωτική στη Γαλλία από την 1η Ιανουαρίου 2023 το νωρίτερο, αλλά όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2025. Η υποχρέωση μπορεί να υπόκειται σε ένα σταδιακό σχέδιο ανάπτυξης βάσει του μεγέθους των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας των φορολογουμένων.

- Η κυβέρνηση πρέπει να υποβάλει μια έκθεση στο κοινοβούλιο το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου 2020, στην οποία θα περιγράφονται οι καταλληλότερες τεχνικές, νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για τη διαβίβαση δεδομένων στη φορολογική διοίκηση.
Η έκθεση θα λάβει υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η εφαρμογή των μέτρων στους φορολογούμενους.
Η έκθεση πρέπει να περιγράφει τη συσχέτιση μεταξύ των ωφελειών από την ανάκτηση του ΦΠΑ και των αναμενόμενων οφελών για τις επιχειρήσεις.

- Η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα εξαρτηθεί από το γεγονός ότι η Γαλλία θα αποκτήσει παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το άρθρο. 395 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (οδηγία για τον ΦΠΑ).

Το άρθρο 153 του νόμου δεν καθορίζει τη μέθοδο με την οποία θα εφαρμόζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση.
Η διατύπωση του άρθρου σημαίνει ότι μπορεί να υιοθετηθεί οποιοδήποτε από τα γνωστά μοντέλα:

Εκκαθάριση - Τα τιμολόγια πρέπει να εγκρίνονται από τη φορολογική αρχή πριν από την ανταλλαγή μεταξύ των εμπορικών μερών.

Αναφορά σε πραγματικό χρόνο - τα τιμολόγια πρέπει να αναφέρονται στη φορολογική διοίκηση αυτόματα και λίγο μετά την έκδοση και την ανταλλαγή μεταξύ των εμπορικών μερών.

Διαλειτουργικότητα - τα τιμολόγια πρέπει να ανταλλάσσονται μόνο ηλεκτρονικά και τα λογισμικά που θα εκδίδουν τα τιμολόγια αυτά θα αναφέρουν τα δεδομένα στη φορολογική διοίκηση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης