Αντικατάσταση έκδοσης Τεχνικής Εισήγησης για δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων ή προσφυγών του Ν.2664/98 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντικατάσταση έκδοσης Τεχνικής Εισήγησης για δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων ή προσφυγών του Ν.2664/98 από το Ελληνικό ΚτηματολόγιοΤο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ανακοινώνει ότι αντικαθίσταται η έκδοση τεχνικής εισήγησης για δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων ή προσφυγών του ν.2664/1998 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη «Δήλωση» του συντάκτη Μηχανικού στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ).

Στη «Δήλωση» θα βεβαιώνεται ότι η απεικόνιση της αιτούμενης γεωμετρικής μεταβολής στο ΤΔΓΜ είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη κτηματολογική βάση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ν.4602/2019 (Α΄45) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 (Δ΄ 4765), για όσα δικόγραφα θα κατατεθούν ενώπιον δικαστηρίου από την 27η Ιανουαρίου 2020 και μετά, θα προσαρτάται πλέον μαζί με το δικόγραφο μόνο το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών (ΤΔΓΜ) στο οποίο περιέχεται η παραπάνω «Δήλωση».

Κατ’ εξαίρεση, για τις ίδιες περιπτώσεις των δικογράφων του ν.2664/1998 που ασκούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού άρχεται από την 6η Απριλίου 2020 και μετά.

Σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο www.ktimatologio.gr, στην Ενότητα: «Κτηματολόγιο σε λειτουργία» / «Έκδοση τεχνικής εισήγησης για δικαστική χρήση».


Αθήνα, 07.01.2020
Αρ. Πρωτ.: Οικ. ΝΔ 0005/2000192

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 288, Χολαργός
Πληροφορίες : κα Ρ. Κουκούτση
Προϊστάμενος
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου
Νομική Διεύθυνση
Τηλέφωνο : 210 6505620
Fax : 210 6505951

ΠΡΟΣ:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ (Με παράκληση οι κ. Πρόεδροι να ενημερώσουν τα Μέλη τους)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
2) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
3) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Με παράκληση η ΚΥ να ενημερώσει τα κατά τόπους Δικαστικά Γραφεία)
4) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΟΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ


Θέμα: «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του ν. 2664/1998 (Α'275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα-Δήλωση Συντάκτη Μηχανικού-Έναρξη ισχύος υποχρεώσεων και συνεπειών» (ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/110243/4885, Β'4765/24.12.2019)

Σχετ. Το υπ' αρ. πρωτ. Οικ. ΝΔ 703/1914478/19.03.2019 έγγραφο μας

1. Με το εν θέματι έγγραφο που σας κοινοποιήθηκε, ενημερωθήκατε ότι με το νόμο 4602/2019 (Α'45) και ειδικότερα με το άρθρο 57 περ. α) και β) προστέθηκαν περιπτώσεις ζ) και η) στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 και παράγραφος 5α στο άρθρο 13 του ν. 2664/1998, σύμφωνα με τις οποίες η προβλεπόμενη στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και της παραγράφου 2 του άρθρου 19 υποχρέωση για την προσκόμιση, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του δικογράφου, τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγησης των τεχνικών υπηρεσιών του Φορέα για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής, σε όσες περιπτώσεις με την ένδικη αγωγή , αίτηση ή προσφυγή για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών ζητείται διόρθωση και των κτηματολογικών διαγραμμάτων, καταργείται. Αντ' αυτής εισάγεται υποχρέωση για την προσάρτηση, με ποινή απαραδέκτου, στο δικόγραφο της αγωγής, της αίτησης ή τ?/ς προσφυγής τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, όπου αποτυπώνεται η επερχόμενη με την αιτούμενη διόρθωση γεωμετρική μεταβολή και ο συντάκτης μηχανικός υποχρεούται να δηλώνει, εάν ην απεικόνιση στο ίδιο διάγραμμα της γεωμετρικής μεταβολής, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη κτηματολογική βάση.

Για το προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών διενεργείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονική υποβολή από το συντάκτη μηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α' 136) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού. Το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή αποδεικτικό υποβολής προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στο οικείο δικόγραφο.

2. Με την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/110243/4885/12.12.2019 (Β' 4765) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εξεδόθη σύμφωνα με την παραπάνω εξουσιοδοτική διάταξη, καθορίστηκε η μορφή και το περιεχόμενο του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ) (άρθρο 1), η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, το περιεχόμενο της Αναφοράς Εφαρμογής που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα μετά την υποβολή του διαγράμματος και το περιεχόμενο της Δήλωσης Μηχανικού (άρθρο 2).

Με την ίδια απόφαση (άρθρο 3) και σύμφωνα με την προαναφερόμενη εξουσιοδοτική διάταξη, ορίστηκε η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σε δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του ν. 2664/1998 ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα και ειδικότερα προβλέφθηκε ότι η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού, με ποινή απαραδέκτου, στα προαναφερόμενα δικόγραφα, αφορά σε δικόγραφα τέτοιου περιεχομένου που θα κατατεθούν ενώπιον Δικαστηρίων από την 27.01.2020 και μετά.

Για δικόγραφα ίδιου περιεχόμενου που ασκούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, η σχετική υποχρέωση αφορά αυτά που θα κατατεθούν από την 06.04.2020 και μετά.

Από τις παραπάνω ημερομηνίες καταργείται η υποχρέωση για την προσκόμιση επί ποινή απαραδέκτου για τη συζήτηση των προαναφερόμενων δικογράφων του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγησης των τεχνικών υπηρεσιών του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων για την απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Φορέα θα εξακολουθήσουν να συντάσσουν εισηγήσεις προς τα Κτηματολογικά Γραφεία για τα αιτήματα γεωμετρικών μεταβολών και τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων απεικόνισής τους στα κτηματολογικά διαγράμματα, που περιέχονται σε εγγραπτέες πράξεις και υποβάλλονται προς καταχώριση στις ίδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του νόμου 2664/1998.

Κατόπιν τούτων, ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος και ο Συντάκτης Μηχανικός θα πρέπει πριν την κατάθεση τον δικογράφου να έχουν συνεργαστεί για να αξιολογήσουν, εάν η ένδικη αξίωση και ειδικότερα η απεικόνιση της επίδικης γεωμετρικής μεταβολής όπως θα έχει μεταφερθεί από το δικόγραφο στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη χωρική ψηφιακή βάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Για τη σχετική εργασία θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπόψη τους την εκδιδόμενη Αναφορά Εφαρμογής και ο Μηχανικός να διενεργήσει τους αναγκαίους τεχνικούς ελέγχους σύγκρισης, ώστε να διαπιστώσει, εάν μπορεί να συντάξει τη Δήλωση που θα προσαρτηθεί στο δικόγραφο κατά το άρθρο 2 της παραπάνω απόφασης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις εναρμονισμένης επιστημονικής συνεργασίας θα εξασφαλίσουν αφενός την απρόσκοπτη πρόοδο της δίκης και αφετέρου την τεχνική πληρότητα και ορθότητα των διατάξεων του δεδικασμένου των εκδοθησόμενων αποφάσεων, κατά το σκέλος που αφορά στην επέλευση γεωμετρικών μεταβολών στα τηρούμενα κτηματολογικά διαγράμματα.

Ο Φορέας θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του «Οδηγία για την ηλεκτρονική υποβολή ΤΑΓΜ που προσαρτώνται σε δικόγραφα» (άρθρο 2 της προαναφερόμενης ΥΑ) στον ψηφιακό υποδοχέα που ήδη λειτουργεί στη βάση δεδομένων του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β'2216), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19.07.2018 (Β' 3017) όμοια απόφαση.

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ NOMΙKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 
Με εκτίμηση
Ρένα Κουκούτση
Προϊστάμενος Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου
Νομική Διεύθυνση

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone