Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ - Παρακολουθηματικός χαρακτήρας της επικουρικής σύνταξης αναπηρίας σε σχέση με την κύρια σύνταξη αναπηρίας

Δέσμευση του Δικαστηρίου σε υπόθεση χορήγησης επικουρικής σύνταξης, όταν έχει αποφανθεί θετικά ως προς τη χορήγηση κύριας σύνταξης με προηγούμενη απόφασή του

ΔΠΑ - Παρακολουθηματικός χαρακτήρας της επικουρικής σύνταξης αναπηρίας σε σχέση με την κύρια σύνταξη αναπηρίας

16 Ιανουάριος 2020
ΔΠΑ - Παρακολουθηματικός χαρακτήρας της επικουρικής σύνταξης αναπηρίας σε σχέση με την κύρια σύνταξη αναπηρίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Δέσμευση του Δικαστηρίου σε υπόθεση χορήγησης επικουρικής σύνταξης, όταν έχει αποφανθεί θετικά ως προς τη χορήγηση κύριας σύνταξης με προηγούμενη απόφασή του


Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 11287/2019, 17ο Τμήμα
 
Για να χορηγήσει το Ε.Τ.Ε.Α. (ήδη Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) επικουρική σύνταξη στους ασφαλισμένους του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγουμένως απονεμηθεί σε αυτούς κύρια σύνταξη από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.) ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (βλ. ΣτΕ 2003/2014, ΣτΕ 2043/2009, ΣτΕ 667/2008, ΣτΕ 1691/2003 7μ.), η καταβολή δε της επικουρικής σύνταξης προϋποθέτει, πάντως, την παράλληλη καταβολή της αντίστοιχης κύριας και διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να καταβάλλεται η κύρια (πρβλ. ΣτΕ 3422/2017 7μ.). Περαιτέρω, για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, τα αρμόδια όργανα του Ε.Τ.Ε.Α. και ήδη Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. - άρα και τα δικαστήρια της ουσίας, αν η υπόθεση αχθεί ενώπιόν τους - δεσμεύονται ως προς το βαθμό αναπηρίας του ασφαλισμένου και τη διάρκειά της από την κρίση των αρμοδίων οργάνων του φορέα κύριας ασφάλισης για τη χορήγηση ή μη κύριας σύνταξης και δεν μπορούν να αποστούν από αυτή, λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της επικουρικής προς την κύρια σύνταξη (ΣτΕ 931/2012, ΣτΕ 354/2009, ΣτΕ 2169/2007).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είναι γνωστό στο Δικαστήριο από προηγούμενη δικαστική του ενέργεια (άρθρο 144 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας), με την … απόφασή του, η οποία εκδόθηκε επί προσφυγής του προσφεύγοντος κατά της απόφασης της Διευθύντριας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Συντάξεων Αθηνών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κρίθηκε ότι ο προσφεύγων, κατά το ένδικο χρονικό διάστημα ήταν ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό 50%, κατά την έννοια του άρθρου 28 παρ. 5 εδ. γ’ του α.ν.1846/1951, και, συνεπώς, για το διάστημα αυτό, δικαιούταν κύρια σύνταξη λόγω μερικής αναπηρίας από το Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.). Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά σε προηγούμενη σκέψη, ο προσφεύγων δικαιούται να λάβει και επικουρική σύνταξη λόγω μερικής αναπηρίας από το καθ’ ου για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης