Νέες αντικειμενικές αξίες: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για τους πιστοποιημένους εκτιμητές | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες αντικειμενικές αξίες: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για τους πιστοποιημένους εκτιμητές

14 Ιανουάριος 2020 -- ΣχόλιαΣύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2467 ΕΞ 10-01-2020, η ανάθεση του έργου στους επιλεχθέντες εκτιμητές γίνεται ανά Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα με στόχο την κάλυψη όλων των ζωνών με τον αναγκαίο αριθμό εκτιμητών, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις προτίμησης των εκτιμητών, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η ανάθεση του έργου γίνεται με κλήρωση δύο (2) κατ' ανώτατο όριο εκτιμητών.

Ο μέγιστος αριθμός ζωνών που μπορεί να ανατεθεί σε κάθε εκτιμητή, διαμορφώνεται από τη γεωγραφική κατανομή της επιλογής του:
α. αν επιλέξει μόνο Περιφερειακή ενότητα, μπορεί να αναλάβει μέχρι 100 ζώνες συνολικά,
β. αν επιλέξει και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, μπορεί να αναλάβει μέχρι 200 ζώνες συνολικά,
γ. αν επιλέξει ολόκληρη την επικράτεια, μπορεί να αναλάβει μέχρι 300 ζώνες συνολικά. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
1. Επιλέγονται ηλεκτρονικά με τυχαία σειρά όλες οι δημοτικές ενότητες, κοινότητες.
2. Για κάθε δημοτική ενότητα, κοινότητα, μέχρι τη συμπλήρωση 2 εκτιμητών, διεξάγονται κληρώσεις σύμφωνα με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας:
2.1. Εκτιμητές με προτίμηση στη σχετική Περιφερειακή Ενότητα και εντοπιότητα έδρας στη Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα.
2.2. Εκτιμητές με προτίμηση στη Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα χωρίς εντοπιότητα έδρας.
2.3. Εκτιμητές με προτίμηση σε όμορη Δημοτική Ενότητα/Κοινότητα.
2.4. Εκτιμητές με προτίμηση στη σχετική Περιφερειακή Ενότητα.
2.5. Εκτιμητές με προτίμηση στη σχετική Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
2.6. Εκτιμητές με προτίμηση σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στο τέλος της διαδικασίας, εμφανίζεται πίνακας με τους εκτιμητές που κληρώθηκαν και τις δημοτικές ενότητες, κοινότητες των προς εκτίμηση ζωνών. Κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον πίνακα ανάθεσης εκτιμήσεων τιμών ζώνης αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός του εκτιμητή που του έχει χορηγηθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Το έργο των εκτιμητών ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος 50 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση του έργου.
Η παράδοση των εισηγήσεων γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα:
α) 1η παράδοση εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ανάθεσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% επί του συνόλου των παραδοτέων,
β) 2η παράδοση εντός των υπολειπόμενων 25 ημερολογιακών ημερών στο εναπομείναν ποσοστό επί του συνόλου των παραδοτέων.

Η αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών καθορίζεται σε συνάρτηση με την υποβληθείσα δήλωση ενδιαφέροντος και διαμορφώνεται σε:
1. 75 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά ζώνη τιμών ακινήτων για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Περιφερειακή Ενότητα,
2. 80 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά ζώνη τιμών ακινήτων για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
3. 85 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά ζώνη τιμών ακινήτων για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε όλη την Επικράτεια.
Η καταβολή της αμοιβής των εκτιμητών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του έργου τους. Σε περίπτωση που ένας εκτιμητής παραδώσει εμπρόθεσμα μόνο τμήμα του έργου που του ανατέθηκε, το ποσό της αμοιβής του, που ορίζεται στην παρ. 2, μειώνεται κατά το ποσοστό του έργου των εκτιμήσεων που δεν παραδόθηκε.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 10η.01.2020 μέχρι και την 17η.01.2020 και ώρα 23:59.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone