«Business Visa» με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Business Visa» με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

14 Ιανουάριος 2020 -- Σχόλια


Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση», τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.4251/2014) και ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα αναφορικά με τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών.

Ειδικότερα:

- Εισάγεται νέος τύπος θεώρησης εισόδου [θεώρηση Διέλευσης από Αερολιμένα (ATV)].

- Θεσπίζεται το «Έντυπο πρόσκλησης με ανάληψη ευθύνης / φιλοξενίας για τους σκοπούς θεώρησης χορήγησης εισόδου Σένγκεν» ως δικαιολογητικό για την εξέταση αιτημάτων χορήγησης θεώρησης εισόδου για επιχειρηματικό / επαγγελματικό σκοπό, στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών δεν μπορούν να πιστοποιήσουν εξ ιδίων τις σχετικές προϋποθέσεις.
Με κ.υ.α καθορίζονται όλα τα συναφή θέματα (διαδικασία έκδοσης, κριτήρια προσδιορισμού αξιοπιστίας και φερεγγυότητας του προκαλούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ύψος και διαδικασία κατάπτωσης χρηματικής εγγύησης, κυρώσεις κ.λπ.).

- Καθορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική ποινή, βάσει του άρθρου 29 του Κώδικα) που επιβάλλονται σε όποιον προσκαλεί πρόσωπα με «Επιχειρηματική Πρόσκληση», με σκοπό την παραβίαση της μεταναστευτικής νομοθεσίας και των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν.

Αιτιολογική Έκθεση

Επί του άρθρου 1


Η προτεινόμενη τροποποίηση εντάσσεται λειτουργικά στο πλαίσιο της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Θεωρήσεων και ειδικότερα υλοποιεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τη δυνατότητα που παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία για καθορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτείται να υποβληθούν στις Προξενικές Αρχές για τη χορήγηση θεώρησης Σένγκεν σε περίπτωση πρόσκλησης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις, διασκέψεις ή εκδηλώσεις εμπορικού και βιομηχανικού χαρακτήρα («Επιχειρηματική Πρόσκληση»). Στόχο της διάταξης αποτελεί η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και η προώθηση των επενδύσεων, διαμέσου της υλοποίησης μίας νέας πολιτικής θεωρήσεων, φιλικής προς την επιχειρηματικότητα και με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο στόχος της διευκόλυνσης εισόδου στον χώρο Σένγκεν περισσότερων επιχειρηματιών και επενδυτών από τρίτες χώρες αποτελεί προτεραιότητα, λαμβάνονται παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες αρχές, ώστε να αποκλεισθεί η είσοδος προσώπων που αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Οι Προξενικές Αρχές λειτουργούν ως πρώτο σημείο επαφής για τους αλλοδαπούς επιχειρηματίες/επαγγελματίες, πολίτες τρίτων χωρών, που απαιτείται να διαθέτουν θεώρηση στο διαβατήριο τους, προκειμένου να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν. Ως εκ τούτου, καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν περισσότερο αποτελεσματικά σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό για την οικονομία περιβάλλον, που, παράλληλα, παρουσιάζει πολλαπλές απειλές για την εσωτερική ασφάλεια.

Το 2019 χορηγήθηκαν 19.594 θεωρήσεις και 8.433 θεωρήσεις Σένγκεν πολλαπλών εισόδων, μακράς διάρκειας (έως και 5 έτη). Δυστυχώς οι θεωρήσεις χορηγήθηκαν συχνά με καθυστερήσεις, λόγω του αυξημένου όγκου των αιτήσεων που επεξεργάζονται οι Προξενικές Αρχές. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν και ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών να μειωθεί, καθώς οι αιτήσεις που θα συνοδεύονται από επιχειρηματική πρόσκληση θα εξετάζονται βάσει στοιχείων που θα καθιστούν τη διαδικασία αποδοτικότερη. Ως εκ τούτου, πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι μετακινούνται συχνά στον χώρο Σένγκεν με θεωρήσεις από άλλα κράτη-μέλη της ενισχυμένης συνεργασίας Σένγκεν, αναμένεται επιπλέον να στραφούν προς τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας.

Συχνά οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών δέχονται παράπονα από επιχειρήσεις, όταν στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν επαφές ή εξαγωγικές δραστηριότητες έρχονται αντιμέτωπες με χρονοβόρες διαδικασίες, χωρίς τελικώς να χορηγούνται οι απαιτούμενες θεωρήσεις εισόδου από τις Προξενικές Αρχές στους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να προσκαλέσουν. Η συχνότερη αιτία άρνησης είναι ότι «οι παρασχεθείσες πληροφορίες για την αιτιολόγηση του σκοπού και των όρων διαμονής δεν είναι αξιόπιστες» ή ότι «ο αλλοδαπός υπήκοος δεν διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης» ή ακόμα ότι «δεν διαπιστώθηκε η πρόθεση του αλλοδαπού να αποχωρήσει από τον χώρο Σένγκεν».

Παρατηρείται ότι ορισμένες αιτήσεις επαγγελματικής θεώρησης Σένγκεν απορρίπτονται με μόνο λόγο την προηγούμενη άρνηση από κάποια Προξενική Αρχή της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται εφεξής πιο αποτελεσματικά, βάσει των στοιχείων που υποβάλλουν ο προσκαλών και ο αιτών σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, συνεκτιμώντας τη συνολική κοινωνικοοικονομική κατάσταση και αξιοπιστία του προσκαλούντος και του αιτούντος και λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη στήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Για τον ανωτέρω σκοπό, τα αιτήματα για ακροάσεις και οι αιτήσεις για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου Σένγκεν στην ανωτέρω κατηγορία πολιτών θα εξετάζονται άμεσα και οι αποφάσεις επί των αιτήσεων λαμβάνονται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 23 του «Κώδικα Θεωρήσεων» (Καν. EE 810/2009), με δυνατότητα παράτασης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Επιπλέον, εξαιτίας της καθιέρωσης συγκεκριμένης διαδικασίας, με την προτεινόμενη διάταξη και την εγκύκλιο που θα τη συνοδεύσει αναμένεται να αυξηθούν οι θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων, μακράς διάρκειας, σε καλή τη πίστει πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν για επαγγελματικές ή επιχειρηματικές επαφές. Καλή τη πίστει ταξιδιώτες είναι εκείνοι που αποδεικνύουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους, ιδίως μέσω της νόμιμης χρήσης προηγούμενων ομοιόμορφων θεωρήσεων ή θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, την οικονομική τους κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη της αιτούμενης θεώρησης και αποδεικνύουν την ανάγκη ή δικαιολογούν την πρόθεσή τους να ταξιδεύουν συχνά λόγω της επαγγελματικής ή οικογενειακής τους κατάστασης.

Συνεπώς, με τη νέα διαδικασία και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που απορρέουν από το κεκτημένο Σένγκεν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 του Ευρωπαϊκού «Κώδικα Θεωρήσεων» (Καν. 810/2009) προκειμένου να χορηγηθεί μια θεώρηση Σένγκεν «Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους αιτούντες (ϋεώρησης) να αποδεικνύουν ότι κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτούς ή/και διαθέτουν ιδιωτικό κατάλυμα συμπληρώνοντας έντυπο που καταρτίζει έκαστο κράτος μέλος».

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διάταξη έχει αξιοποιηθεί ήδη από είκοσι ένα (21) κράτη-μέλη της ενισχυμένης συνεργασίας Σένγκεν, που έχουν προβλέψει στην εθνική τους νομοθεσία την τυποποίηση ενός εντύπου πρόσκλησης με ανάληψη ευθύνης/φιλοξενίας και τις προϋποθέσεις για την αποδοχή του από τις Προξενικές Αρχές, ως δικαιολογητικού για τη χορήγηση θεωρήσεων Σένγκεν.

Εξάλλου και ο «Ευρωπαϊκός Κώδικας Συνόρων Σένγκεν» (Καν. EE 2016/399), που εφαρμόζεται από τις αστυνομικές αρχές κατά τον έλεγχο στα σύνορα, αναφέρει στην παρ. 4 του άρθρου 6 «περί προϋποθέσεων εισόδου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» ότι «[...] Η αξιολόγηση της ύπαρξης επαρκών μέσων διαβίωσης μπορεί να βασισθεί στα μετρητά, τις ταξιδιωτικές επιταγές και τις πιστωτικές κάρτες που έχει ο υπήκοος τρίτης χώρας.

Οι δηλώσεις χορηγιών, όταν οι δηλώσεις αυτές προβλέπονται από το εϋνικό δίκαιο και οι εγγυητικές επιστολές από φιλοξενούντα, όπως ορίζει το εϋνικό δίκαιο, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας φιλοξενείται, δύνανται επίσης να συνιστούν αποδείξεις επαρκών μέσων διαβίωσης».

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αξιοποιείται η παραπάνω δυνατότητα και από τη Χώρα μας, αφού προβλέπεται ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του ενιαίου εντύπου πρόσκλησης, με ανάληψη ευθύνης/φιλοξενίας για τους σκοπούς χορήγησης θεώρησης εισόδου Σένγκεν για επαγγελματικό/επιχειρηματικό σκοπό («Business Invitation»), τα κριτήρια προσδιορισμού της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας του προσκαλούντος, το ύφος της εγγύησης που απαιτείται, οι λεπτομέρειες καταβολής και η διαδικασία κατάπτωσήςτης, καθώς και κυρώσεις που αφορούν τον αποκλεισμό του αιτούντος ή του προσκαλούντος από τη διαδικασία χορήγησης προσκλήσεων στην περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης.

Επί του άρθρου 2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για όποιους προσκαλούν πρόσωπα με «Επιχειρηματική Πρόσκληση», με σκοπό την παραβίαση της μεταναστευτικής νομοθεσίας και των κείμενων ευρωπαϊκών διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν.

Σχέδιο διατάξεων


Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του ν. 4251/2014


Στο άρθρο 5 του ν. 4251/2014 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η θεώρηση εισόδου εξετάζεται από την Προξενική Αρχή εντός της δικαιοδοσίας της οποίας διαμένει νομίμως ο πολίτης τρίτης χώρας, η οποία αποφασίζει και για τη χορήγησή της, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που αφορούν ιδίως στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας και τη δημόσια υγεία. Προξενική Αρχή εξετάζει αίτηση που έχει υποβάλει νομίμως παρών πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος όμως δεν διαμένει εντός της δικαιοδοσίας της και λαμβάνει σχετική απόφαση, εφόσον ο αιτών έχει αιτιολογήσει επαρκώς την υποβολή της αίτησης στην εν λόγω Προξενική Αρχή. Η θεώρηση εισόδου διακρίνεται σε ομοιόμορφη θεώρηση (Visa C), σε θεώρηση Περιορισμένης Εδαφικής Ισχύος (Visa VTL), σε θεώρηση Διέλευσης από Αερολιμένα (ATV) και σε θεώρηση μακράς διάρκειας (εθνική θεώρηση - Visa D).».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 διαγράφονται οι λέξεις «από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου» και στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαγράφονται οι λέξεις «Δημόσιας Τάξης και».
3. Στην παρ. 5 διαγράφονται οι λέξεις «Δημόσιας Τάξης και».
4. Μετά την παρ. 7 προστίθενται παράγραφοι 8, 9 και 10 ως εξής:
«8. Έλληνες πολίτες, πολίτες λοιπών χωρών ΕΕ/ΕΟΧ και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια δύνανται να υποβάλουν στις ελληνικές Προξενικές Αρχές «Έντυπο πρόσκλησης με ανάληψη ευθύνης/φιλοξενίας για τους σκοπούς χορήγησης θεώρησης εισόδου Σένγκεν σε πολίτες τρίτων χωρών για επιχειρηματικό/επαγγελματικό σκοπό ('Business Invitation')», σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (L 243), με τίτλο «Θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων», προκειμένου να συνεκτιμηθεί ως δικαιολογητικό έγγραφο, κατά τη διαδικασία χορήγησης θεώρησης Σένγκεν. Η πρόσκληση αφορά πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν στη Χώρα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συναντήσεις, συνέδρια, εκθέσεις, διασκέψεις ή εκδηλώσεις εμπορικού και βιομηχανικού χαρακτήρα και υποβάλλεται στην περίπτωση που οι πολίτες τρίτων χωρών δεν μπορούν να πιστοποιήσουν εξ ιδίων τις σχετικές προϋποθέσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου πρόσκλησης, τα κριτήρια προσδιορισμού της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας του προσκαλούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, το ύφος της χρηματικής εγγύησης που απαιτείται, οι λεπτομέρειες καταβολής και η διαδικασία σε περίπτωση κατάπτωσής της, καθώς και κυρώσεις που αφορούν τον αποκλεισμό του αιτούντος ή του προσκαλούντος από τη διαδικασία χορήγησης προσκλήσεων.
9. Η ακρόαση που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης για τα πρόσωπα που αφορά η παρούσα ρύθμιση καθορίζεται κατά προτεραιότητα, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, και εφόσον η αίτηση είναι παραδεκτή, η σχετική απόφαση λαμβάνεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κώδικα Θεωρήσεων [Καν. (EE) 810/2009].
10. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (L 243), με τίτλο «Θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων».».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4251/2014


Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με τις ανωτέρω ποινές τιμωρείται και όποιος προσκαλεί πρόσωπα με «Επιχειρηματική Πρόσκληση» στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5, με σκοπό την παραβίαση της μεταναστευτικής νομοθεσίας και των κείμενων ευρωπαϊκών διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν που αφορούν στην είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών».

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone