Καθορισμός ανώτατου ποσού κουπονιών, αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ και κάτω, που προορίζονται για την ανώνυμη χρηματοδότηση κομμάτων / συνασπισμών κομμάτων | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καθορισμός ανώτατου ποσού κουπονιών, αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ και κάτω, που προορίζονται για την ανώνυμη χρηματοδότηση κομμάτων / συνασπισμών κομμάτων

14 Ιανουάριος 2020 -- Σχόλια

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 και της περ. ιε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ146Α) , ως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η τήρηση των κάθε μορφής υποχρεώσεων, που απορρέουν από τον ανωτέρω νόμο, ανατίθεται στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3α του ν. 3213/2003, ως ισχύει.

2. Τις διατάξεις περ. α της παρ. 2 του άρθρου 3Α ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην οποία ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 3 Α του ν. 3213/2003, ο/η Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

3. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 7 του ν.3023/2002 (ΦΕΚ146Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες:

α. Το ανώτατο συνολικό ποσό των κουπονιών αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ και κάτω, τα οποία καταμετρούνται και θεωρούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και προορίζονται για την ανώνυμη χρηματοδότηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό (4%) της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης του προηγούμενου έτους ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ετησίως, ούτε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων κατ’ έτος. Το ποσό αυτό, για τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, που δεν λαμβάνουν τακτική χρηματοδότηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ετησίως.

β. Το ακριβές ποσό των ανώνυμων κουπονιών αξίας μέχρι δεκαπέντε (15) ευρώ, που αντιστοιχεί σε κάθε κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εκδίδεται το πρώτο δεκαήμερο του κάθε έτους.

4.  Τις αποφάσεις κατανομής κρατικής οικονομικής ενίσχυσης του έτους 2019: α. Αρ.Πρωτ,86337 4 Μαρτίου 2019, ΑΔΑ:Ω5ΤΞ465ΧΘ7-9ΞΘ

β. Αρ.Πρωτ 47335, 21 Ιουνίου 2019, ΑΔΑ:6ΤΚΘ465ΧΘ7-59Σ
γ. Αρ.Πρωτ, 86337 5 Δεκεμβρίου 2019, ΑΔΑ:6ΙΘΑ46ΜΤΛ6-ΡΛΔ

σύμφωνα με τις οποίες η ετήσια κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων για το έτος 2019 είναι η ακόλουθη:
 

Α/Α

ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

2019

4%

ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

2019

1

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

1.206.929,07

48.277,16

2

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

149.188,36

5.967,53

3

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

663.059,40

26.522,38

4

ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

313.725,50

12.549,02

5

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1.047.736,86

41.909,47

6

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.813.877,96

72.555,12

7

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

147.058,83

5.882,35

8

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

147.058,83

5.882,35

9

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6.630.295,48

265.211,82

10

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

*2.120.776,49

84.831,06

11

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

104.575,16

4.183,01

12

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

845.400,72

33.816,03

13

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

104.575,16

4.183,01

14

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

8.203.863,47

328.154,54

15

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

1.501.878,71

60.075,15

 

 

*Το ανωτέρω ποσό παρακρατείται και θα καταβληθεί ατόκως στο δικαιούχο κόμμα σε περίπτωση συνδρομής των όρων της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 7 Α του ν.3023/2002, όπως ισχύει.
 
Διαπιστώνουμε ότι το ανώτατο συνολικό ποσό κουπονιών αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ και κάτω, τα οποία καταμετρούνται και θεωρούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και προορίζονται για την ανώνυμη χρηματοδότηση κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων που έλαβαν ετήσια τακτική χρηματοδότηση το 2019, καθορίζεται, για το έτος 2020, ως ακολούθως:
 

Α/Α

ΚΟΜΜΑ / ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΠΟΣΟ

1

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

48.277

2

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

5.967

3

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

26.522

4

ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

12.549

5

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

41.909

6

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

72.555

7

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

5.882

8

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

5.882

9

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

75.000

10

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

75.000

11

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

4.183

12

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

33.816

13

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

4.183

14

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

75.000

15

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

60.075

 

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Γ 'Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone