Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το σχόλιο της Δευτέρας - 2020, 4646, «τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί….»

Το σχόλιο της Δευτέρας - 2020, 4646, «τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί….»

Το σχόλιο της Δευτέρας - 2020, 4646, «τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί….»

Το σχόλιο της Δευτέρας - 2020, 4646, «τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί….»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».

Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Καλημέρα και Καλή Χρονιά.

« Κι ὄχι αὐταπάτες προπαντός./ Τὸ πολὺ πολὺ νὰ τοὺς ἐκλάβεις σὰ δυὸ θαμποὺς προβολεῖς μὲς στὴν ὁμίχλη / Σὰν ἕνα δελτάριο σὲ φίλους ποὺ λείπουν / μὲ τὴ μοναδικὴ λέξη: ζῶ.
«Γιατὶ» ὅπως πολὺ σωστὰ εἶπε κάποτε κι ὁ φίλος μου ὁ Τίτος,
«κανένας στίχος σήμερα δὲν κινητοποιεῖ τὶς μᾶζες / κανένας στίχος σήμερα δὲν ἀνατρέπει καθεστῶτα.»
Ἔστω. / Ἀνάπηρος, δεῖξε τὰ χέρια σου. Κρῖνε γιὰ νὰ κριθεῖς.»

[ Μανόλης Ἀναγνωστάκης – Ποιήματα /Ἐπίλογος]

  

[ Καλοκαιρινό απόγευμα του 1926 στην πλατεία Συντάγματος]

[ Δείτε την εξαιρετική δουλειά του Χρήστου Καπλάνη στην σελίδα του “Past in Color – Χρώμα στο Παρελθόν” στο Facebook  https://www.facebook.com/kaplanisart/  και http://pastincolor.blogspot.com/ ]


Μην ξεχάσετε :

α) Μάθετε τι θα συμβεί στο 2020 : Λογιστικός και Φορολογικός Καζαμίας 2020

β) Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου εορτάζει ο Άγιος Νεομάρτυς Δαμασκηνός ο Χιλανδαρινός ( Προστάτης των Λογιστών )

 

⥢⥤

 

1 )   Νόμος 4646/2019 Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.

[ Αθήνα, Νοέμβριος 1944. Το τραμ από το Κουκάκι στην Πλατεία Συντάγματος με φόντο το Μέγαρο Παπούδωφ.]

 

 

α) Φορολογία Εισοδήματος

Μια σύνοψη των 28 άρθρων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. που φέρνουν  αλλαγές

 Άρθρο 1. Τροποποίηση του άρθρου 4 του ΚΦΕ για τη φορολογική κατοικία

Απαλείφεται η αναφορά στους «κοινωνικούς δεσμούς». Αναδιατυπώνεται η σχετική πρόβλεψη για το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων, αφού για την αξιολόγηση των πραγματικών στοιχείων που συνιστούν το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων ενός προσώπου πρέπει να συνεκτιμώνται όλα τα στοιχεία των προσωπικών και οικονομικών δεσμών του σε έναν τόπο, εκεί δηλαδή όπου το πρόσωπο αυτό αναπτύσσει στενούς προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς (βλ. ΣτΕ 2105/2018 σκέψη 7, ΣτΕ 1445/2016 σκέψη 8).

Εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του νόμου ( 12-12-2019 ) .

 

 Άρθρο 2. Προσθήκη άρθρου 5Α στον ΚΦΕ για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Αφορά πλέγμα διατάξεων προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφάνειας με στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων, καθώς και την επίτευξη διαφόρων παράπλευρων ωφελειών, όπως εισαγωγή κεφαλαίων στην Ελλάδα, δημιουργία επενδυτικών μονάδων ή συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα ή εταιρείες, θέσεις εργασίας ακόμα και αγορές ακινήτων.

Εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του νόμου ( 12-12-2019 ) .


 Άρθρο 3. Τροποποίηση του άρθρου 8 του ΚΦΕ για τη ρύθμιση των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών

Ρυθμίζεται ο χρόνος κτήσης των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών που έχουν εισπραχθεί από το έτος 2014 και μετά. Υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις των ετών που ανάγονται, μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη αυτά.

Εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του νόμου ( 12-12-2019 ) .

 

Άρθρο 4. Τροποποίηση του άρθρου 13 του ΚΦΕ για τις παροχές σε είδος

  •  Οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.
  • Η φορολόγηση της παροχής σε είδος με τη μορφή της παραχώρησης οχήματος, γίνεται με βάση προοδευτική κλίμακα, ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος, ενώ αυξάνεται και το όριο της αξίας από τις 12.000 ευρώ στις 17.000 ευρώ για τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς
  • Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας είτε όχι, αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Δεδομένου ότι ο συστατικός τύπος της έγγραφης σύμβασης δανείου απαλείφεται από την διάταξη, το βάρος της απόδειξης για την ύπαρξη της δανειακής σχέσης το φέρει ο φορολογούμενος. Προς τούτο η καταβολή του δανείου και η επιστροφή του θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. Επίσης  διαγράφεται η φράση «η προκαταβολή μισθού άνω των (3) μηνών θεωρείται δάνειο».
  • Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον οι μετοχές που αποκτώνται κατά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση κατ’ αντιστοιχία του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο άρθρο 42Α κατά περίπτωση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή πώλησης μειωμένη κατά την τιμή κτήσης, η οποία προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 42.
  • Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Εφαρμόζονται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 

Δείτε και : Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών που θεωρούνται ως παροχή σε είδος ( Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)

 

 

Άρθρο 5. Τροποποίηση του άρθρου 14 του ΚΦΕ, σχετικά με απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται και οι :

Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 

Άρθρο 6. Τροποποίηση του άρθρου 15 του ΚΦΕ, σχετικά με τον φορολογικό συντελεστή

 


Αλλαγή στην Φορολογική Κλίμακα (από 1/1/2020 και μετά ) :

Φορολογική Κλίμακα ( Σήμερα ) :

Έως 10.000  ( 9% )

Δεν υπήρχε τέτοιο Κλιμάκιο

Από 10.001 έως 20.000 ( 22% )

Έως 20.000 ( 22% )

Από 20.001 έως 30.000 ( 28% )

29%

Από 30.001 έως 40.000 ( 36% )

37%

Από  40.001 και άνω ( 44% )

45%


Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 

 

Άρθρο 7. Τροποποίηση των άρθρων 15 και 40 του ΚΦΕ, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών.

Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

 

Συναφές : ΓΓΕ: Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των καταναλωτών από πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών

 

 Άρθρο 8. Τροποποίηση των άρθρων 15 και 64 του ΚΦΕ, σχετικά με καταβολές προς τους εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Εξομοιώνεται η φορολογική μεταχείριση (  δεν συνιστά πρόωρη εξαγορά αυτού ) του ασφαλίσματος ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου που καταβάλλεται τόσο σε περιπτώσεις συμμετοχής του εργαζομένου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου όσο και σε περιπτώσεις απόλυσης του εργαζομένου.

Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

 

Άρθρο 9. Τροποποίηση του άρθρου 16 του ΚΦΕ, σχετικά με τη μείωση φόρου εισοδήματος

Μειώσεις από τον φόρο εισοδήματος : α) 777 ευρώ χωρίς παιδιά, β) 810 ευρώ με 1 παιδί, γ) 900 ευρώ με 2 παιδιά, δ) 1.120 ευρώ με 3 παιδιά, ε) 1.340 ευρώ με 4 παιδιά,  και κατά 220 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο.

Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

 

Άρθρο 10. Τροποποίηση του άρθρου 21 του ΚΦΕ για την υπαγωγή στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4389/2016. [ Η εξαίρεση αφορά την ωφέλεια νομικού ή φυσικού προσώπου, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.]

Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών.

Εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του νόμου ( 12-12-2019 ).

 

 

Άρθρο 11. Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΕ για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Η προϋπόθεση πραγματοποίησης των δαπανών προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, προκειμένου να εκπίπτουν αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά της, εκπληρώνεται και σε περίπτωση εφαρμογής δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως γίνεται και ερμηνευτικώς δεκτό με την ερμηνευτική Εγκύκλιο με αριθ. ΠΟΛ. 1113/2015 της ΑΑΔΕ. Επιπλέον τίθεται όριο για το ποσό των δαπανών που εκπίπτουν μόνο μέχρι του σημείου που η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης. Αυτή η προϋπόθεση δεν απαιτείται στην περίπτωση που το αίτημα για την πραγματοποίηση τέτοιων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προέρχεται από το Δημόσιο.

Εφαρμόζονται για δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 

Σχετικά με τις «δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», αλλά και τις άλλες δαπάνες, δείτε αναλυτικά :

Δαπάνες επιχειρήσεων: Όλες οι αλλαγές με το ν. 4646/2019

( Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς )

 

 

Άρθρο 12. Προσθήκη νέου άρθρου 22Β στον ΚΦΕ σχετικά με τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης στις επιχειρήσεις για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

Για τη α) δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών, β) δαπανών μίσθωσης εταιρικών οχημάτων και γ) για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2 /Km. χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 30%.

Εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 

Άρθρο 13. Τροποποίηση του άρθρου 23 του ΚΦΕ για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες των ενοικίων μόνο στην περίπτωση που αυτές εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

[ Προσοχή : Το όριο των 500 ευρώ παρέμεινε και δεν έγινε 300 ευρώ όπως αρχικά προβλεπόταν ]

 

Άρθρο 14. Τροποποίηση του άρθρου 24 του ΚΦΕ για φορολογικές αποσβέσεις στα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς

α) Η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης θα εναρμονίζεται τόσο με τα ΕΛΠ όσο και με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, αναλόγως του λογιστικού πλαισίου που ακολουθεί η κάθε νομική οντότητα.

Εφαρμόζονται για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτονται από την 1.1.2020 και μετά.

β) Εισάγονται νέοι αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης ξεχωριστοί για οχήματα με μηδενικούς ρύπους ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km.

Εφαρμόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 1.1.2020 και μετά.

 

Άρθρο 15. Τροποποίηση του άρθρου 26 του ΚΦΕ για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους

α) Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

β) Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης α΄ [ Δηλ. : Να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμον ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης] . Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 [ Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες ] .

Ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση. Εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη.

 

Άρθρο 16. Προσθήκη του άρθρου 39Β του ΚΦΕ, σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

( Αφορά Φυσικά Πρόσωπα)

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 έως και 31.12.2022.

 

 Άρθρο 17. Προσθήκη νέου άρθρου 42Α του ΚΦΕ και τροποποίηση του άρθρου 43 του ΚΦΕ, σχετικά με τη φορολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου υπό όρους

Ειδικά το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου της παραγράφου 2 του 42Α [Δικαιώματα προαίρεσης ] φορολογείται [ υπό προϋποθέσεις ] με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)

Ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 

Άρθρο 18. Τροποποίηση του άρθρου 43Α, σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

Αφορά την εξαίρεση από την εισφορά αλληλεγγύης και σε άλλες κατηγορίες αναπήρων, πέραν των υφιστάμενων

Εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

 

Άρθρο 19. Τροποποίηση του άρθρου 47 του ΚΦΕ, σχετικά με τις δωρεές σε χρήμα και είδος από τα Ιδρύματα προς το Δημόσιο

Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 45 [ τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα] , εκπίπτουν ως δαπάνη κατά το άρθρο 22 οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εφαρμόζονται για δωρεές που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

 

 Άρθρο 20. Προσθήκη άρθρου 48Α του ΚΦΕ για την απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής

Προβλέπεται απαλλαγή των νομικών προσώπων κατοίκων Ελλάδας από τον φόρο εισοδήματος επί της υπεραξίας από τη μεταβίβαση συμμετοχών, εφόσον το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2020 και μετά.

Εξαιρετικά, οι ζημίες των νομικών προσώπων , που προέρχονται από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής της παραγράφου 1 του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013, μπορούν να αναγνωριστούν προς έκπτωση μετά την 1.1.2020 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτιμηθεί μέχρι την 31.12.2019 και έχουν εγγραφεί στα βιβλία της εταιρείας ή αποτυπώνονται σε οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές. Η έκπτωση των ζημιών αυτών αναγνωρίζεται μόνο όταν οι ζημίες αυτές καταστούν οριστικές έως την 31.12.2022. Εάν οι ζημίες κατά τον χρόνο οριστικοποίησης είναι μικρότερες από τις ζημίες που αποτιμήθηκαν, αναγνωρίζεται το μικρότερο ποσό. Εάν οι οριστικές ζημίες είναι μεγαλύτερες, αναγνωρίζεται μόνο το ποσό που αποτιμήθηκε.

 

Άρθρο 21. Τροποποίηση άρθρων 37, 43Α, 47, 61, 64 και 67 του ΚΦΕ, σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων ομολόγων και ομολογιών

Όταν ο κάτοχος της ομολογίας είναι νομικό πρόσωπο, το εισόδημα από τόκους που αποκτούν οι αλλοδαποί επενδυτές απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, και κατά συνέπεια και από την παρακράτηση του φόρου. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής απαλλάσσονται τόσο από το φόρον εισοδήματος όσο και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Έχουν εφαρμογή για πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνται από την 1.1.2020 και μετά.

 

Συναφές : ΑΑΔΕ: Προδιαγραφές αρχείου τόκων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσης

 

Άρθρο 22. Τροποποίηση του άρθρου 58 του ΚΦΕ για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα

α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες [ εξαιρούνται τα πιστωτικά ιδρύματα ] που τηρούν διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή 24% [ αντί 28%, που είχε ψηφιστεί αλλά δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί ]  για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.

β) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών και περιλαμβάνονται στο τηρούμενο Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων (ΜΟΠΟ) φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) [ Αντί 13% ]. Προσοχή : Εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

 

Δείτε αναλυτικά :  Οι συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με το ν. 4646/2019

 

Άρθρο 23. Τροποποίηση του άρθρου 63 του ΚΦΕ για αποσαφήνιση της ισχύουσας εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου από τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων υπό όρους

Το ευνοϊκό καθεστώς, το οποίο, βάσει της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ, ισχύει επί διασυνοριακών συναλλαγών, εφαρμόζεται και στις πληρωμές τόκων, που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων ημεδαπών ανωνύμων εταιριών.

Εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του νόμου ( 12-12-2019 ).

 

Άρθρο 24. Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ΚΦΕ, σχετικά με τη φορολογία μερισμάτων

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων που διανέμονται από τις επιχειρήσεις από 10% σε 5%.

Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

 

Άρθρο 25. Τροποποίηση του άρθρου 65 του ΚΦΕ, σχετικά με τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Γίνεται η αναγκαία προσαρμογή στο ποσοστό του άρθρου 65 [  (60%) αντί (50%) ] , προκειμένου να κριθεί εάν ένα πρόσωπο μπορεί να χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς μετά και την μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 28% σε 24% από 1.1.2020. Άρα το νέο όριο είναι : 24%*60% = 14,40%.

Εφαρμόζονται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και μετά.

 

Άρθρο 26. Τροποποίηση του άρθρου 71 του ΚΦΕ, σχετικά με τη βεβαίωση ποσού ίσου με το 95% του φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα και τη μείωση της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018

Αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται Προκαταβολή ποσό ίσο με το 95% του φόρου .

Εφαρμόζεται για την προκαταβολή φόρου που έχει βεβαιωθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

 

Σχετικό :  Ολοκλήρωση επανεκκαθάρισης σχετικά με τη μείωση της προκαταβολής

 

Άρθρο 27. Τροποποίηση των άρθρων 71Β και 71Γ του ΚΦΕ για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων και μη εισηγμένων ανώνυμων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 71Β και 71Γ ΚΦΕ είναι διαρκής, χωρίς να υφίσταται περιορισμός στον χρόνο κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών που αφορούν. Ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει για την κεφαλαιοποίηση των εν λόγω αποθεματικών καθορίζεται στο 5%, .

Εφαρμόζονται για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

 

 

Άρθρο 28. Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 για την αναστολή του φόρου υπεραξίας

Αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2022 η φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 του ΚΦΕ.

 

Δείτε αναλυτικά : Οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών με το ν. 4646/2019

………………………

Και για να μην μπερδευόμαστε, δείτε αναλυτικά όλους τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για το εισόδημα του 2019 (δηλώσεις που θα υποβληθούν εντός του 2020) και για τα Φυσικά και για τα Νομικά Πρόσωπα.

Κλίμακες - Συντελεστές φορολογίας 2019

 

[ Αθήνα, πλατεία Ομονοίας, 1955 ]

 


β) Διατάξεις  του ΚΦΔ [ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Άρθρα 29-38 ) ]

Δείτε αναλυτικά : E.2001/2019 α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α', (Α' 170), ενημερωμένης έως τον ν. 4646/2019 (Α' 212/12.12.2019)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους - ενημ. έως 31.12.2019

 

γ) Λοιπές ενδιαφέρουσες διατάξεις

[ Άρθρο 29  ( Airbnb)‎  ] Ορίζεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ζητά, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, ανεξάρτητα από το εάν αυτή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή όχι οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή.

[ Άρθρο 30  (My Data) ] Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών. Προβλέπεται η έκδοση κοινής κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου να καθοριστούν ειδικότερα θέματα.

[ Άρθρο 39  (Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων) ]  Δίνεται η δυνατότητα στον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση να επιλέξει να βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής του φόρου προκειμένου η παράδοση τους να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, χωρίς αντίστοιχα να υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές. Παράλληλα συνυποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που πρέπει να διακανονιστεί. Ο φόρος διακανονίζεται κατά τον χρόνο της παράδοσης του εκάστοτε ακινήτου, οπότε και καταβάλλεται με έκτακτη δήλωση.

[ Άρθρο 40  (Φ.Π.Α. – Μειωμένοι Συντελεστές ) ]  Στα είδη βρεφικής και παιδικής διατροφής, σε είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, όπως οι πάνες αλλά και τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων.

Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα κράνη των δικυκλιστών, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα της ελληνικής αγοράς λόγω και του υψηλού κόστους των ειδών αυτών. Εφαρμόζονται από 1.1.2020.

Δείτε αναλυτικά : ΔΔΘΕΚΑ Α 1000979 ΕΞ 2020 Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου, βρεφικές πάνες, κράνη και ανοσολογικά προϊόντα


[ Άρθρο 46  (Τρόπος φορολόγησης οχημάτων δημοσίας χρήσης) ]   Το καθεστώς του άρθρου 10 του ν.2579/1998, όπως ισχύει, το οποίο έληγε  στις 31.12.2019, παρατείνεται  μέχρι τις 31.12.2022.

[ Άρθρο 50. Τροποποιήσεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων]   Διεύρυνση των  απαλλαγών.

Προσοχή : Έχουν εφαρμογή και στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή των Δικαστικών Αρχών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.


Αφού τελείωσα αυτά στο «Καφενείο », με πλησίασε ένας συνάδελφος με το προσωνύμιο «Πατακιούτας» [ μάλλον προέρχεται από την φράση : «πατ κιουτ» , δηλαδή «πολύ γρήγορα», στο «άψε σβήσε» ]  και μου λέει : « Λίγοι θα τα διαβάζουν αυτά. Σε μια σελίδα, να τα βάλεις. Μόνο αυτά, που πρέπει να εφαρμόσουμε, οι πιο πολύ  … »

Με την ευγενική χορηγία του «Καφενείου», το προσπαθήσαμε :


 

 


 

⥢⥤

 

2)  Οι «Πλατφόρμες» [ Ειδήσεις – Σχόλια – Προβλέψεις ] 

[ Αθήνα, Μοναστηράκι, 1895 ]

 

 

α) «my DATA»

 

Καταρχήν ψηφίστηκε [ δείτε ανωτέρω : Άρθρο 30  (My Data) ] και αναμένεται η Υπουργική Απόφαση.

«Ηλεκτρονικά βιβλία myDATA της Α.Α.Δ.Ε.» Δείτε σε μαγνητοσκόπηση την εκπομπή «Μια ώρα επί της ουσίας» [ Καρποδίνης – Κουλογιάννης – Γραβιάς ]

Στο Καφενείο των Λογιστών «Της Πλατφόρμας το Κάγκελο », άκουσα τα εξής :

  • [ Όσον αφορά τις λογιστικές εργασίες ] Θα κάνουμε, ότι κάναμε  συν κάτι ακόμα [ λίγο ή πολύ ή πάρα πολύ, θα δείξει η πράξη και η ικανότητα των μηχανογραφικών εταιρειών, να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες ].
  • Θα διευκολυνθεί ο «Εσωτερικός Έλεγχος » ( Σύντομη Διόρθωση των « Αποκλίσεων » )
  • Ο χαρακτηρισμός των παραστατικών, θα δημιουργήσει σημαντική ανάγκη εργατοωρών.
  • Η «Πλατφόρμα », θα αρχίσει την λειτουργία της,  μεταξύ Πάσχα και Πεντηκοστής.
  • Το έτος 2020, θα είναι «Πιλοτικό» ( Με αυτόματο Πιλότο ; )

 

Ο «Πάτερ Δηλώσιος», είπε : « Το 2020, εφικτό και ουσιαστικό είναι μόνο το κομμάτι των « ηλεκτρονικών βιβλίων» που αφορά τις ΜΥΦ.  Τα άλλα «Χαρακτηρισμός Παραστατικών» και «Εξαγωγή Αποτελέσματος», θα δημιουργήσουν μεγάλες καθυστερήσεις. Τα πόδια σου να τ’ απλώνεις μέχρι εκεί που φτάνει η κουβέρτα σου…. ».

 

β) Υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας

Έως τις 15.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος (μετά την παράταση με την από 20.11.2019 ανακοίνωση της Τράπεζας),

Επ΄ αυτού είχαμε :

[ 10/01/2020] Ανακοίνωση ΟΕΕ για την υποβολή οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στην ΤτΕ. Σχετικά με την υποβολή των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων, που δημοσιεύουν ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι 15 Ιανουαρίου 2020, σας παραπέμπουμε στο παρακάτω Δελτίο Τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση του Προέδρου του ΟΕΕ με το Διοικητή της ΤτΕ: πατήστε εδώ. [ « Τη διαβεβαίωση, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ουδέποτε έχει επιβάλει πρόστιμα για μη υποβολή στατιστικών στοιχείων σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και ούτε πρόκειται να το κάνει τώρα, έλαβε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, στη μεταξύ τους συνάντηση…..»

[ 08/01/2020]  ΠΟΦΕΕ: Αίτημα επανεξέτασης της διαδικασίας και μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ισολογισμών στην ΤτΕ [ η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κρίνει απαραίτητη την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής για τουλάχιστον 3 μήνες. ]

 

« Να κάνετε, ότι σας φωτίσει ο Θεός », είπαν στο «Καφενείο των Λογιστών».

Ο «Πάτερ Δηλώσιος», είπε : « Θα το επιβάλουν ως προϋπόθεση λήψης ή ανανέωσης τραπεζικών δανείων …. » 

[ Αθήνα, 1953. Οδός Ιωάννου Δροσοπούλου]

 

γ) «Μητρώο των Πραγματικών Δικαιούχων» [ Δημιουργία Ομάδας διάρκειας «Αορίστου Χρόνου» ]

 Έργο της ομάδας εργασίας, που συγκροτήθηκε είναι:
α) η επεξεργασία και η εξέταση των εκκρεμών ερωτημάτων που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και η εισήγηση προς την υπηρεσία σχετικών απαντήσεων, προκειμένου η δεύτερη να προβεί σε ανάρτηση των απαντήσεων στην ανωτέρω πλατφόρμα,
β) η διερεύνηση τυχόν ανάγκης τροποποίησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ν.
4557/2018 και υπ’ αριθμ. 67343 ΕΞ 2019/19-06-2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών) και η σχετική εισήγηση,
γ) η διερεύνηση τυχόν ανάγκης έκδοσης εγκυκλίου,
δ) η επίλυση τυχόν τεχνικών ζητημάτων, ώστε να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το έργο της εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο.

«η δε διάρκεια της ομάδας ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της …»

 

Δείτε αναλυτικά : 139019 ΕΞ 2019 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υποστήριξη του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

«Φέξε μου και γλίστρησα», σχολίασαν στο «Καφενείο των Λογιστών»


 

δ) «Μητρώο Πολιτών» [ Νέες Ελεγκτικές Δυνατότητες ]

133160 ΕΞ 2019 Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)

Ο «Πάτερ Δηλώσιος», είπε, ( χρησιμοποιώντας την Κατερίνα Γώγου ) για όσους αποκρύπτουν «Ενδοομιλικές Συναλλαγές»  : « Από παντού σας την έχουνε στημένη » 

 

 

ε) «Πλατφόρμα « Εξωδικαστικού Μηχανισμού » [ Ήταν κάποτε μια ελπιδοφόρος πλατφόρμα ]

 

Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

[ Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : Ολοκλήρωσαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους 433 επιχειρήσεις

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ : Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 1.524
Γ. ΑΓΡΟΤΕΣ : Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 231 ]

 

Παράταση για τις αιτήσεις υποβολής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 30η Απριλίου 2020.

 

⥢⥤

 

3) Φορολογικά Θέματα και Αποφάσεις.


 [ Αθήνα, Δεκαετία 1920, στου Ψυρρή ]

 

[ Οι « Έλεγχοι » δεν σταματούν ποτέ ]


► 03/01/2020 Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν από ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. το 2020

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1476/2019, οι ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ Α’ τάξεως, θα διενεργήσουν 25.100 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους.

Θυμίζω ότι ( άρθρο 26, Ν. 4174/2013 ) : « Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δεν δημοσιοποιούνται.»

 

Σημειώνω ότι τα «κριτήρια επιλογής », έχουν υποκλαπεί σε κρυπτογραφημένη μορφή και αναμένουμε την «αποκρυπτογράφηση». Για όσους θέλουν να προσπαθήσουν, το «κρυπτογραφημένο κείμενο», έχει ως εξής :

 

 

 

7017/4/23438-ε'/2019 Έλεγχος των οικονομικών των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

[ Προσοχή :  Δείτε στην ίδια απόφαση : Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α ]

Τα ποσά που εισέρχονται σε κοινό λογαριασμό και δεν καλύπτονται από εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι συνδικαιούχοι του λογαριασμού μπορεί να θεωρηθούν εισόδημα του συγκεκριμένου συνδικαιούχου

[ Αγρότες ] «Πράσινη Ενίσχυση»: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης - Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων


 

[ Θέματα Φ.Π.Α ]

Υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του - Οδηγίες ΑΑΔΕ

Α.Π. Τ.Κ.Ε.: 61/2019 Επιβολή ΦΠΑ στις ιατρικές υπηρεσίες - Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη - Ιατρικός τουρισμός

ΔΕΔ 3242/2019 Οι υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής, ταφής και ανακύκλωσης απορριμμάτων υπάγονται στο ΦΠΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

 


[ Διάφορα Θέματα]

► Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού sale and lease back σε ειδικές περιπτώσεις

 Συμβολαιογράφοι: Εγκύκλιος Συντονιστικής 67/2019 -Τροποποίηση ΠΟΛ 1274/2013 περί Αποδεικτικού Ενημερότητας

► ΔΕΔ 3188/2019 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε φορολογούμενο με νέα δραστηριότητα της οποίας ο ΚΑΔ έχει τέσσερα και επιπλέον ψηφία ίδια με τη δραστηριότητα που ασκούσε πέραν της πενταετίας

 ΔΕΔ 2223/2019 Λογιστικές διαφορές - Εισφορά ανακύκλωσης - Λογιστική αντιμετώπιση

ΔΕΔ 3207/2019 Χαρτόσημο σε παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων ως χώρων στάθμευσης, δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση στεγάστρων και διαφημιστικών πλαισίων

139903 ΕΞ 2019 Σχετικά με τον προσδιορισμό αντικειμενικής αξίας οικοπέδων εντός οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων και ή προϋφιστάμενων του 1923

ΔΕΔ 2260/2019 Λογιστικές διαφορές - Δαπάνες καυσίμων - Μη έκπτωση λόγω μη αναγραφής αρ. κυκλοφoρίας, ΑΦΜ και σφραγίδας - Η έκπτωση ΦΠΑ δεν συναρτάται με τυπικές παραβάσεις άλλων φορολογιών

Διευκρινίσεις για την έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή.

 

⥢⥤

 

4) Εργατικά - Ασφαλιστικά.

 

[ Πρόσφυγες από τη Μ. Ασία στην Αθήνα το 1922 ]


Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2020

Το σύνολο των κανονιστικών και ενοχικών όρων της ΕΓΣΣΕ 2018 (Π.Κ. 6/29-03-2018) διατηρούνται σε ισχύ ως έχουν σήμερα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

 

ΕΔΟΕΑΠ: «Ανακοίνωση για ασφαλισμένους χωρίς εισφορές»

Ο ΕΔΟΕΑΠ ( ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ) , στο πλαίσιο των συνεχών ελέγχων που πραγματοποιεί, έχει διαπιστώσει ότι ορισμένος αριθμός εργοδοτών δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και δεν υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις (ΑΚΑ) στον Οργανισμό για το προσωπικό που απασχολεί.

 

61462/978/2019 Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» στη μείωση των απαιτούμενων ημερομισθίων για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας

 

 

⥢⥤

 

5) Αποφάσεις ΕΛΤΕ - ΣΛΟΤ.

 

[ Πάτρα, 1930 ]

 

ΣΛΟΤ 2363/2019 Λογιστική απεικόνιση των αφορολόγητων αποθεματικών βάσει του N. 3299/2004 και διανομή του ποσού της επιχορήγησης

ΣΛΟΤ 2601/2019 Λογιστική παρακολούθηση χρηματικών διαθέσιμων υποκαταστημάτων

ΣΛΟΤ 2469/2019 Λογιστική απεικόνιση της αξίας δωρεάς ακινήτου με δωρεοδόχο μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο (σωματείο)

ΣΛΟΤ 2276/2019 «Μετατροπή» ατομικής επιχείρησης βάσει του ΝΔ 1297/1972

Η «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε IKE δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4601/2019, η οποία αποτελεί κατ’ ουσίαν σύσταση νέου νομικού προσώπου με εισφορά σε είδος και όχι μετατροπή κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 118-133 του νέου νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (ν. 4601/2019, βλ. και ΑΑΔΕ/Ε.2048/2019)……..
Συνεπώς, για την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ, δύναται να εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, εάν βέβαια συντρέχουν οι ειδικότερα οριζόμενες στον νόμο αυτό προϋποθέσεις (π.χ ελάχιστο ύψος κεφαλαίου κ.λπ.).

 

ΣΛΟΤ 2502/2019 Αποθεματικό από διαγραφή χρέους

 

ΕΛΤΕ: Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες

 

⥢⥤

 

 

6)    Αρθρογραφία και «Επισημάνσεις» 

 

[ Η πλατεία στο Μοναστηράκι ( δεκαετία του '60)]

 

Γιώργος Χριστόπουλος στην ΕΡΤ1 - Τι μπορούν να κάνουν οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν την ρύθμιση που διατηρούν αλλά έχουν τρέχουσες φορολογικές οφειλές και αναμένουν να τις ρυθμίσουν με τις διπλάσιες δόσεις της πάγιας ρύθμισης

 

Ε9: Ο Συντελεστής Δόμησης και τα χιλιοστά επί του οικοπέδου. Το δικαίωμα υψούν  ( Ορέστης Σεϊμένης - Αλεξάνδρα Γεράγγελου )

 

Γ. Χριστόπουλος: Και πέραν της πενταετίας γίνεται η έκπτωση των παρακρατούμενων φόρων από τον αναλογούντα φόρο

 

Ακίνητα και δημοτικά τέλη: Ο δεκάλογος της ΠΟΜΙΔΑ για τη δήλωση αδήλωτων επιφανειών ακινήτων και κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων

 

(Upd) Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης  ( Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)

 

Κριτήρια ένταξης στο κανονικό καθεστώς αγροτών ( Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου) [ Μη ξεχάσετε να το «τσεκάρετε», η προθεσμία είναι μέχρι 30/1/2020 ]

 

Θα πρέπει να καταχωρηθεί αναβαλλόμενος φόρος - έσοδο, (deferred tax asset) επί των καταχωριζομένων αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων (expected credit losses) που προβλέπονται από το IFRS 9; ΣΟΛ ΑΕ

 

Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (άρθρο 66 ν. 4172/2013) - Εφαρμογή βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 ( Νασόπουλος Α. Αντώνιος)

 

Παραγραφή - Έννοια και συνέπειες ( Ι. Δημητρακόπουλος )

 

 Η προμήθεια που λαμβάνει η Booking.com B.V. από το ξενοδοχείο, για τη μεσολάβησή της ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και του ξενοδοχείου για τις πραγματοποιηθείσες κρατήσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. ΣΟΛ ΑΕ

 

►   Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Σημαντικές αλλαγές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.2020 ( Φώτης Τσιατούρας )

 

 Οι γονικές παροχές και οι δωρεές χρηματικών ποσών. Ανάλυση, ερμηνεία, κάλυψη τεκμηρίων, παραδείγματα ( Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)

 

⥢⥤

 


7) Οι προθεσμίες στη ζωή μας...


[ Πλανόδιος πωλητής παγωτών , Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 1946 ]

 

Καταρχήν δείτε :

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2020


Επισημάνσεις

Κατά τον μήνα Ιανουαρίου 2020, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή:

Έως τις 15.1.2020

 έως τις 15.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης Α21 για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού του προηγούμενου έτους,

έως τις 15.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος (μετά την παράταση με την από 20.11.2019 ανακοίνωση της Τράπεζας), [ Δείτε ανωτέρω : Θέμα 2 β ]

έως τις 15.1.2020 πραγματοποιείται η απόδοση των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 30.6 του προηγούμενου έτους,

Κοινωνικό μέρισμα: Μέχρι 15/01 η υποβολή του αιτήματος ένστασης

 

Έως τις 20.1.2020

 έως τις 20.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή στο Taxisnet των καταστάσεων συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019),

[ Πολύ σημαντικό, γιατί το τελευταίο τρίμηνο του έτους (παραδοσιακά),  καταρτίζονται οι πιο πολλές «συμβάσεις» ]

έως τις 20.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Πληρωμές M.O.S.S.) για το προηγούμενο τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019),

 

Έως τις 30.1.2020

έως τις 30.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης μεταβολής μικρών επιχειρήσεων για τη μετάταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς του άρθ. 39 του Κ.Φ.Π.Α. (ν.2859/2000),

  έως τις 30.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης μεταβολής αγροτών, για την υποχρεωτική μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ή την προαιρετική μετάταξή τους στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.,

 έως τις 30.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης καταβολής εύλογης αμοιβής για τα προϊόντα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 2121/1993, από τους εισαγωγείς ή τους κατασκευαστές αυτών, για το προηγούμενο τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019),

 

Έως τις 31.1.2020

  έως τις 31.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή της ετήσιας συγκεντρωτικής δήλωσης για τον υπολογισμό του φόρου πλοίων από τις ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που διαχειρίζονται πλοία με ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα βάσει άρθ. 25 του ν. 27/1975,

έως τις 31.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων,

έως τις 31.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας),

  στις 31.1.2020 είναι προγραμματισμένη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 Επίσης :

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/16 [ μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 ]

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης: Παράταση έως 31 Ιανουαρίου για την αγορά

Αγροτικό τιμολόγιο: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ( έως την 30η Ιουνίου 2020.)

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε περιοχές του Δήμου Θάσου (μέχρι και την 21.05.2020 )

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών και δικαιούχων Εργατικής Κατοικίας ( μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 )

Με την απόφασή του 93834/5671/24-12-2019, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τροποποιεί την απόφαση 48288/2635/2019 και παρατείνει για μία ακόμη φορά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης βεβαιώσεων για τα μεταχειρισμένα οχήματα, μέχρι την 1η Μαρτίου 2020.

 

⥢⥤

 

8 ) Οικονομικό Επιμελητήριο  - Μετά τις Εκλογές τι ;;;

 

[ Αθήνα, Δεκέμβριος 1947. Θαμώνες στο καφενείο ΑΙΓΛΗ στο Ζάππειο]


Εκλογές ΟΕΕ - Οριστικά αποτελέσματα για τη ΣτΑ και τα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων

Απομένει η εκλογή και συγκρότηση της «Κεντρικής Διοίκησης». Η ΣτΑ θα γίνει στις 25-26 Ιαν. 2020.

 

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: Κάλεσμα για προγραμματική συμφωνία ενόψει των διαδικασιών διοικήσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο του ΟΕΕ

 

Κάλεσμα ΛΣΑ και Μ. Πόλυγγερ για ενεργή συμμετοχή των Λ/Φ στο ΟΕΕ

 

Παλιό αλλά μάλλον ενδιαφέρον και σήμερα  :

Οικονομικό Επιμελητήριο - 10 θέματα που πρέπει να δούμε

(Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος).

 

Τέλος με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την στήριξη τους, η οποία επέφερε την εκλογή μου, ξανά στο Ο.Ε.Ε.

 

⥢⥤

 

9 ) Αξίζουν την προσοχή μας………….

 

 

[ Αθήνα 1917. Πλανόδιος πωλητής σταφυλιών. Οδός Καραϊσκάκη, Ψυρή ]

Δάνεια επιδοτούμενων τόκων προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook

«Ελλάδα ξανά» - Ενημερωτικό για επιχειρήσεις που μπορούν να προσλάβουν με χρηματοδότηση υπαλλήλους υψηλής ειδίκευσης

126049/2019 Σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22_29 ετών, που εργάζονται σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς


[  Γρεβενά, δεκαετία 1920. Αγρότισσες πωλήτριες στην υπαίθρια αγορά της πόλης ]

 

⥢⥤

 

Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής («Η αγάπη είναι ζάλη» )Ο Θάνος Μικρούτσικος, είχε μνήμες από την ηλικία των τριών ετών. Από το νεοκλασικό στην Αράτου 33 και Κορίνθου. Ο πατέρας του ήταν καθηγητής μαθηματικών, ο Στέργιος … Δίπλα από το σπίτι της οικογένειας που περιλαμβάνει τον Θάνο και τον μικρότερο αδελφό του Ανδρέα μένει και ο θείος Αριστείδης με την θεία Ηλέκτρα, ταλαντούχα πιανίστρια. …. αποκαλύπτει στον τετράχρονο ανιψιό της και αρχίζουν τα μαθήματα.
Ο πατέρας δέχτηκε μία δουλειά στην Αθήνα και όλη η οικογένεια μετακομίζει στην Κυψέλη. Οι φίλοι του τον συνοδεύουν μέχρι το τρένο με τραγούδια και κλάματα. ….
Το 1975 υπογράφει τον πρώτο του δίσκο «Τα Πολιτικά Τραγούδια» με την LYRA …. Πραγματοποιεί, όμως, συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. … Στο τέλος μίας συναυλίας στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της οποίας αναρωτήθηκε δυνατά πώς γίνεται μία πόλη που έζησε τέτοια καλλιτεχνική και πνευματική ανάπτυξη να έχει παρακμάσει, συναντάει τον Γιώργο Παπανδρέου. Τότε ο τελευταίος ήταν υφυπουργός Νέας Γενιάς. Του προτείνει τη δημιουργία ενός Φεστιβάλ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας ιδρύθηκε το 1986. Ο Θάνος είναι ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής του. Δίνει στο θεσμό έναν διεθνή προσανατολισμό, εντάσσοντας τη διοργάνωση στο χάρτη των σημαντικότερων φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδας. …..Είναι η εποχή που συνεργάζεται με τη Μίλβα και έναν από τους καλύτερους φλαουτίστες στον κόσμο: τον Πάτρικ Γκαλουά. Τότε, όμως, είναι που δέχεται το τηλεφώνημα του Γιώργου Λιάνη. Τον διαμηνύει ότι τον ζητά ο Ανδρέας Παπανδρέου. …. Συναντιούνται στο σπίτι του Ανδρέα Παπανδρέου και εκεί του προτείνει το υπουργείο Πολιτισμού. Αναλαμβάνει. Δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει…

Κατά τη διάρκεια μίας σοβαρής σύσκεψης του υπουργείου χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο πατέρας του. «Δεν μπορώ τώρα πατέρα έχω δουλειά», λέει. «Πόσα δευτερόλεπτά έχει το λεπτό;», απαντάει σαν να μην άκουσε εκείνος. «60» λέει ψιθυριστά ο Θάνος. Ο πατέρας του συνεχίζει: «Η ώρα, η ημέρα, η εβδομάδα;». «Εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια», απαντάει παραιτημένος πλέον ο Μικρούτσικος. «Και δεν βρήκες ρε γαϊδούρι τριάντα δευτερόλεπτα να πάρεις τηλέφωνο τον πατέρα σου;»

Κατά την επιστροφή του από την παράδοση παραλαβή του υπουργείου Πολιτισμού, μετά τον ανασχηματισμό όπου τον άφησε εκτός υπουργείου, ο Θάνος έρχεται αντιμέτωπος με ένα πάρτι που του έχει οργανώσει η οικογένειά του, ενώ έχουν κρεμάσει και πλακάτ: «καλωσήρθες πίσω στη ζωή». …..

Άρχισε να συνθέτει στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά επίσημα εμφανίστηκε το 1975, με το δίσκο «Πολιτικά τραγούδια». ….

 «Καντάτα για τη Μακρόνησο», «Σπουδή σε ποιήματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόβσκη», «Τροπάρια για φονιάδες», «Τα τραγούδια της λευτεριάς», «O Σταυρός του Νότου», «Εμπάργκο», «Ο γέρος της Αλεξάνδρειας», «Η αγάπη είναι ζάλη», «Όλα από χέρι καμμένα», «Γραμμές των οριζόντων», «Στου αιώνα την παράγκα», «Ποίηση με μουσική», «Θάλασσα στη σκάλα», «Ο Άμλετ της Σελήνης», «Ο Σχοινοβάτης» και πολλοί ακόμα είναι δίσκοι που περιλαμβάνουν κομμάτια μελοποιημένης ποίησης.

Μέσα από τα τραγούδια του κατάφερε και έβαλε στο στόμα των ανθρώπων λόγια Ελλήνων και ξένων ποιητών.

Άλλωστε, η μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου είναι αυτή που επέτρεψε να κατανοηθούν τα «κρυμμένα» της ποίησης του Καββαδία, που μέχρι τότε θεωρούταν ως ελάσσονας ποιητής. …..

Ο δίσκος Ο Σταυρός Του Νότου που περιλαμβάνει 11 μελοποιημένα ποιήματα του Νίκου Καββαδία, κυκλοφόρησε το Φθινόπωρο του 1979 από τη Lyra. Θεωρείται σήμερα ένα από τα κλασσικά έργα της Ελληνικής δισκογραφίας αφού έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα, όμως εκείνη την εποχή δεν έτυχε ιδιαίτερης θέρμης από τον Τύπο.

Μέχρι και ο ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας Αλέκος Πατσιφάς, απογοητεύτηκε από τα τραγούδια του δίσκου, έδωσε όμως την συγκατάθεσή του για την κυκλοφορία του δίσκου μόνο για την εκτίμηση που έτρεφε στον Θάνο Μικρούτσικο.

 

Ο Σταυρός του Νότου (ολόκληρο το άλπουμ) 1979  https://www.youtube.com/watch?v=zveemnKDo6w

Αντί για στεφάνια, η οικογένεια παρακάλεσε  να διατεθούν τα χρήματα για τα ασυνόδευτα προσφυγοπούλα της Μόριας. …….

[ Πηγές : α) Θάνος Μικρούτσικος, ο επίλογος: Αντίο σε έναν πραγματικά μεγάλο ( www.protothema.gr/greece/article/959667/thanos-mikroutsikos-o-epilogos-adio-se-enan-pragmatika-megalo/ )

β) Θάνος Μικρούτσικος: Τα τραγούδια που μεγάλωσαν γενιές ( https://www.tanea.gr/2019/12/28/greece/thanos-mikroutsikos-ta-tragoudia-pou-megalosan-genies/  ) ]

 

Καλή Δύναμη και Ευτυχές το Νέον Έτος 2020.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης