ΑΑΔΕ: Προδιαγραφές αρχείου τόκων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσης | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΑΔΕ: Προδιαγραφές αρχείου τόκων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσηςΔιεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)
aade.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 2/1/2020

Προδιαγραφές αρχείου τόκων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσης (περ.1.1.α Α.1177/2019)

Γραμμογράφηση Εγγραφής

1ο πεδίο: Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος
2ο πεδίο: Είδος τόκων (1:Τόκοι ομολόγων, 2: Τόκοι τίτλων αλλοδαπής προέλευσης)
3ο πεδίο: Αριθμός Λογαριασμού (IBAN)
4ο πεδίο: Νόμισμα Τήρησης (κωδικοποίηση ISO)
5ο πεδίο: Ποσό πιστωτικών τόκων σε Ευρώ
6ο πεδίο: Ποσό χρεωστικών τόκων σε Ευρώ
7ο πεδίο: Ποσό παρακρατηθέντα φόρου επί πιστωτικών τόκων σε Ευρώ
8ο πεδίο: Πλήθος δικαιούχων
9ο πεδίο: Α.Φ.Μ. 1ου δικαιούχου
10ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο 1ου δικαιούχου / επωνυμία Ν.Π. ή νομικής οντότητας
11ο πεδίο: Είδος Παραστατικού 1ου δικαιούχου
12ο πεδίο: Αριθμός Παραστατικού 1ου δικαιούχου
13ο πεδίο: Α.Φ.Μ. 2ου δικαιούχου
14ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο 2ου δικαιούχου
15ο πεδίο: Είδος Παραστατικού 2ου δικαιούχου
16ο πεδίο: Αριθμός Παραστατικού 2ου δικαιούχου
..............   .................................
..............   .................................

4*(n-1)+9ο πεδίο: Α.Φ.Μ. nου δικαιούχου
4*(n-1)+10ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο nου δικαιούχου
4*(n-1)+11ο πεδίο: Είδος Παραστατικού nου δικαιούχου
4*(n-1)+12ο πεδίο: Αριθμός Παραστατικού nου δικαιούχου
   
Περιεχόμενο

• Τα στοιχεία δίνονται ανά λογαριασμό.
• Ο Α.Φ.Μ. είναι 9ψήφιος.
• Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.
• Στα πεδία που εκφράζουν ποσά, ως διαχωριστικό δεκαδικών ψηφίων θα χρησιμοποιείται η "." με μέγιστο πλήθος δεκαδικών ψηφίων τα 2. Επίσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαχωριστής χιλιάδων π.χ. 2123.45
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για τα στοιχεία που αφορούν δικαιούχους ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Είδος Αρχείου

Αρχείο τύπου κειμένου ASCII (text) με διαχωριστικό πεδίων (field separator) το χαρακτήρα ";".

Ονοματολογία Αρχείου

pol1177_1.1.a_[BIC_CODE]_[YEAR]?.csv.pgp / όπου YEAR το έτος που αφορά τα στοιχεία του αρχείου (π.χ.2019). Για πολλαπλά αρχεία όπου ? θα συμπληρώνεται a, b, c, d, ... 

Κρυπτογράφηση

Το αρχείο πρέπει να κρυπτογραφηθεί με αλγόριθμο δημοσίου κλειδιού, βάση πιστοποιητικού PGP. Κατά την κρυπτογράφηση, συνιστάται να γίνει και συμπίεση των δεδομένων ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διαβίβασης του αρχείου. Σε περίπτωση, που το ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν διαθέτει το προαναφερθέν δημόσιο κλειδί, παρακαλείται να επικοινωνήσει στο 210-4802214 για οδηγίες σχετικά με την προμήθεια αυτού.

Διαβίβαση αρχείου

Η διαβίβαση του αρχείου θα γίνει μέσω SFTP κατά τον ίδιο τρόπο που διαβιβάστηκαν τα αρχεία της περ. 1.1.α, άρθρου 1 της ΠΟΛ.1033/2014.

Τα πιστωτικά ιδρύματα ΔΕΝ μπορούν να αρνηθούν την έκδοση βεβαίωσης τόκων αν αυτό ζητηθεί από πελάτη τους.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone