Σήματα. Δήλωση περιορισμού των διακρινομένων με το σήμα υπηρεσιών | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σήματα. Δήλωση περιορισμού των διακρινομένων με το σήμα υπηρεσιών

19 Δεκέμβριος 2019 -- Σχόλια


Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 11185/2019, 28ο Τμήμα
 
Μερική απόρριψη αίτησης της προσφεύγουσας για καταχώριση διεθνούς σήματος προς διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών των κλάσεων 9, 37, 39 και 42 λόγω της ομοιότητας αυτού (ως προς την ονομασία) με προγενέστερο κοινοτικό σήμα το οποίο διακρίνει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες της κλάσης 42. Μεταγενέστεροι διαδοχικοί περιορισμοί των υπηρεσιών της κλάσης 42 που προορίζεται να διακρίνει το επίδικο σήμα.

Κατάθεση ενώπιον του Δικαστηρίου (πριν από τη συζήτηση της υπό κρίση προσφυγής) επιστολής συναίνεσης της δικαιούχου του προγενέστερου κοινοτικού σήματος, από την οποία προκύπτει η συναίνεση της για την καταχώριση από την προσφεύγουσα του επίδικου διεθνούς σήματος προς διάκριση των υπηρεσιών της κλάσης 42, όπως αυτές έχουν ήδη περιοριστεί και διαμορφωθεί με τις προαναφερθείσες δηλώσεις περιορισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 4 του ν. 4072/2012 (οι οποίες τυγχάνουν, εν προκειμένω, εφαρμογής, δεδομένου ότι η επίδικη δήλωση κατάθεσης σήματος ήταν ήδη εκκρεμής ενώπιον της Δ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των Κεφαλαίων Δ΄, Η΄ και Θ΄ του Μέρους Τρίτου του ν. 4072/2012), έγγραφη συναίνεση, με ή χωρίς όρους, του δικαιούχου προγενέστερου σήματος υποβληθείσα σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης του σήματος από την Υπηρεσία Σημάτων, τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων ή τα Διοικητικά Δικαστήρια αίρει το κώλυμα καταχώρισης αυτού. Το Δικαστήριο κρίνει ότι αίρεται το κώλυμα καταχώρισης του κρινόμενου σήματος για το σύνολο των δηλούμενων υπηρεσιών της κλάσης 42, όπως αυτές έχουν περιορισθεί με τις σχετικές δηλώσεις περιορισμού της προσφεύγουσας.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone