Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια

Οικονομικές Ειδήσεις

11 Δεκέμβριος 2019
Taxheaven.gr

 


Το σχέδιο «Ηρακλής» κατατέθηκε χθες στη Βουλή

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την ονομασία «Ηρακλής». Πρόκειται για το πρόγραμμα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι προμήθειας, σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.  
Ο «Ηρακλής» είναι μία συστημική λύση που θα συμβάλει, μέσω της χορήγησης κρατικών εγγυήσεων, στη μείωση των κόκκινων δανείων κατά περίπου 40% των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση ρευστότητας στην αγορά και την πραγματική οικονομία, ώστε η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Το σχέδιο βασίζεται στους επενδυτές και δεν επιβαρύνει τον φορολογούμενο.
Με το νομοσχέδιο «Ηρακλής», η Κυβέρνηση υλοποιεί την προεκλογική της δέσμευση να μειώσει το μεγάλο ύψος των κόκκινων δανείων, το οποίο αποτελεί μία μακροχρόνια παθογένεια του τραπεζικού συστήματος.
Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, δημιουργώντας δουλειές και σταθερά εισοδήματα στην οικονομία μας, ενώ τα νοικοκυριά θα βρουν ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους.

Αναλυτικά

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου, θεσπίζεται πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα:

1.α. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται να παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την από 10-10- 2019 C (2019) 7309 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αφορά στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.
β. Δίδονται οι έννοιες των όρων, που αναφέρονται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, για την εφαρμογή του. (άρθρα 1 και 2)

2. Ορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι τιτλοποιήσεις, προκειμένου να λάβουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:
i) Καθορίζεται η διάρθρωση των τιτλοποιήσεων σε κατηγορίες ομολογιών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
ii) Περιγράφεται η σειρά εξόφλησης των υποχρεώσεων του αποκτώντος, και καθορίζεται η σειρά κατάταξης της εξόφλησης της προμήθειας που θα λαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο από τις χρηματορροές της τιτλοποίησης.
iii) Θεσπίζονται συγκεκριμένοι όροι που πρέπει να περιέχονται στα συμβατικά κείμενα, ειδικά ως προς τη δυνατότητα αναβολής συγκεκριμένων πληρωμών που αφορούν είτε την αμοιβή του διαχειριστή, είτε την εξόφληση των τοκομεριδίων των κατόχων ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας. (άρθρο 3)

3.α. Δεν επιτρέπεται στο Ελληνικό Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους φορείς που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση να αποκτούν με επαχθή αιτία ομολογίες χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ή μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ή έχει χορηγηθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις.
β. Ανατίθεται υποχρεωτικά σε ανεξάρτητο διαχειριστή η διαχείριση των τιτλοποιηθεισών απαιτήσεων. (άρθρα 4 και 5)

4.α. Δύναται, το Ελληνικό Δημόσιο, με υ.α., να παρέχει εγγύηση προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιημένες απαιτήσεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. Το ανώτατο συνολικό ποσό της ανωτέρω εγγύησης ανέρχεται σε δώδεκα δισεκατομμύρια (12.000.000.000) ευρώ, το οποίο μπορεί να αυξάνεται για το μέλλον, με υ.α.
β. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής των υποχρεώσεων του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων για όλη τη διάρκεια των τίτλων.
γ. Το αίτημα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός χρονικής περιόδου δεκαοκτώ (18) μηνών από την 10-10-2019. Με υ.α., μπορεί να παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης και να τροποποιούνται για το μέλλον οι όροι παροχής αυτής.
δ. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είναι ρητή, ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση, σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις, ως εάν το Ελληνικό Δημόσιο ήταν πρωτοφειλέτης και χορηγείται έως την καθορισμένη λήξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. (άρθρο 6)

5. Επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή, προμήθεια ασφαλείας, η οποία καταβάλλεται από την παροχή της εγγύησης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προμήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου. (άρθρο 7)

6. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι ο αποκτών:
αποδέχεται και αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ως έγκυρη και ισχυρή κάθε πληρωμή ποσού εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου βάσει της εγγύησης και παραιτείται από κάθε τυχόν δικαίωμά του να αμφισβητήσει την πληρωμή αυτή, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης και πληρωμής ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο βάσει της εγγύησης, βαρύνεται με την άμεση καταβολή οποιωνδήποτε φόρων, τελών, εισφορών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων οποιοσδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και των οποιωνδήποτε εξόδων που προβλέπονται σε σχέση με την παρασχεθείσα εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, (άρθρο 8)

7. Καθορίζονται:
- η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι εφόσον η χορηγηθείσα εγγύηση δεν τεθεί σε ισχύ το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής υ.α.,
- η απόφαση αυτοδικαίως παύει να ισχύει για το μέλλον και το ποσό της εγγύησης αποδεσμεύεται και καθίσταται εκ νέου διαθέσιμο προς παροχή,
- οι προϋποθέσεις προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η παρασχεθείσα εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
- οι όροι και οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες δύναται να ολοκληρωθεί
Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας για να παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρα 9-11)

8. Προβλέπονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες παρέχεται δυνατότητα αντικατάστασης του διαχειριστή τιτλοποιημένων απαιτήσεων σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρο 12)

9.α. Καθορίζεται η προθεσμία εντός της οποίας:
- υποβάλλεται το αίτημα κατάπτωσης της εγγύησης στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
- το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει τα οφειλόμενα στους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ποσά, σύμφωνα με τους όρους των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που διαλαμβάνονται στα συμβατικά έγγραφα της τιτλοποίησης απαιτήσεων.
β. Υποκαθίσταται το Ελληνικό Δημόσιο σε όλα τα δικαιώματα των ομολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα καταβληθέντα στους ομολογιούχους ποσά, μαζί με τους νόμιμους τόκους και τα έξοδα είσπραξης από τον αποκτώντα, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους, σε εφαρμογή της από 10.10.2019 C(2019)7309 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (άρθρο 13)

10.α. Προβλέπεται η διαδικασία ενημέρωσης του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την παρακολούθηση των χρηματορροών της τιτλοποίησης απαιτήσεων.
β. Απαλλάσσεται το Ελληνικό Δημόσιο και παύει η ισχύς της παρασχεθείσας εγγύησης όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις τιτλοποίησης απαιτήσεων τροποποιηθούν κατά τρόπο που αντίκεινται στις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου ή με την από 10.10.2019 C (2019) 7309 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
γ. Ορίζεται, ως ανεξάρτητος επόπτης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών φυσικό ή νομικό πρόσωπο με επαρκή εχέγγυα τεχνογνωσίας και ανεξαρτησίας για ανάληψη του έργου παρακολούθησης σχετικά με τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων της τιτλοποίησης ως προς τις απαιτήσεις των προτεινόμενων διατάξεων.    (άρθρο 16)

11.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές της.
β. Ρυθμίζονται, με υ.α., τα θέματα λειτουργίας και οργάνωσης της διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης Εγγυήσεων, η διοικητική συνεργασία για την αποδοχή, επεξεργασία και προώθηση των αιτημάτων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προς την Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στην ανωτέρω Επιτροπή να ζητά τη συνδρομή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών ή νομικών συμβούλων. (άρθρο 17)

12.α. Εξαιρούνται από το ανώτατο ετήσιο όριο εγγυήσεων, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 104 του ν. 4549/2018, οι εγγυήσεις που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.
β. Προστίθενται μεταξύ των εξαιρέσεων για τις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει εγγυήσεις του Δημοσίου και οι εγγυήσεις σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (ΗΡΑΚΛΗΣ).Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση

Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου