Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ: Υπαγωγή ή μη του ασφαλίσματος που καταβάλλεται δυνάμει ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού προγράμματος σε φορολογία | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ: Υπαγωγή ή μη του ασφαλίσματος που καταβάλλεται δυνάμει ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού προγράμματος σε φορολογία

10 Δεκέμβριος 2019 -- Σχόλια


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΑΞΗ 22/2019 της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010
 
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, την Αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Β΄ Τμήματος και την Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ, λόγω κωλύματος του αρχαιότερου Αντιπροέδρου Αθανασίου Ράντου.
 
αφού έλαβε υπ’ όψιν:
 
α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,
 
β) την από 16.10.2019 αίτηση (ΠΑ 13/16.10.2019), με την οποία ο ........ ζητεί να εισαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ΄ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, η από 3.7.2019 και με αριθμό καταθέσεως ΠΡ 759/3.7.2019 προσφυγή του, εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με αυτήν ζητείται η ακύρωση της 1721/27.5.2019 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία απορρίφθηκε η με αρ. πρωτ. 4989/25.1.2019 ενδικοφανής προσφυγή, η οποία στρεφόταν κατά της 851/2018 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος και της 852/2018 Πράξης Επιβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. Με τις καταλογιστικές αυτές πράξεις επεβλήθη στον αιτούντα φόρος εισοδήματος ύψους 636.691,69 ευρώ πλέον έκτακτης οικονομικής εισφοράς ύψους 8.880,40 ευρώ, επί του ποσού του ασφαλίσματος που έλαβε από την εταιρεία «..........», δυνάμει του υπ’ αριθ. 5935 Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συνταξιοδοτικού Προγράμματος Ασφάλισης. Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι τίθεται, εν προκειμένω,  το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της ερμηνείας της φύσεως ως εισοδήματος, κατ’ ά. 45 του ν. 2238/1994, του ασφαλίσματος που καταβάλλεται στους δικαιούχους δυνάμει ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού προγράμματος. Κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος, η φορολογική αρχή εσφαλμένα και αντίθετα προς την προγενέστερη πάγια ερμηνεία των οικείων διατάξεων υπήγαγε σε φορολογία εισοδήματος το καταβληθέν ασφάλισμα, παρόλο ότι δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, ούτε καθορίσθηκε, κατά το κρίσιμο έτος (2010), ως εισόδημα από την φορολογική νομοθεσία. Το νομικό αυτό ζήτημα, είναι, κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος, γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα που αφορά ευρύ κύκλο προσώπων.
 
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου .............. και ...................),
                                                         
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
 
να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, και
 
δ ι α τ ά σ σ ε ι
 
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγή με αριθμό πρωτοκόλλου καταθέσεως ΠΡ 759/3.7.2019.
 
2. Να αποδοθεί το παράβολο στον αιτούντα.
 
3. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone