ΕΛΤΕ: Αιτήματα πλήρωσης θέσεων στον πρώτο κύκλο 2019 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ: Αιτήματα πλήρωσης θέσεων στον πρώτο κύκλο 2019 του Ενιαίου Συστήματος ΚινητικότηταςΑθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 019/2019

«Αιτήματα πλήρωσης θέσεων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στον Α' κύκλο 2019 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες οργανικές του διατάξεις»

Σας ενημερώνουμε ότι στον τρέχοντα Α' κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητάς έτους 2019, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, συμμετέχει ως φορέας υποδοχής με τις υφιστάμενες οργανικές του διατάξεις, για τις κάτωθι δέκα (10) συνολικά αιτούμενες προς κάλυψη θέσεις:

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΚ Α'ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΚ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: 10 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Α/Α Φορέας Μονάδα Κατηγορία Εκπαίδευσης Κλάδος
1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΔΕ2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΕΠ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΕΠ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
8 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
9 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΔΕ2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ


Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόσπαση του, από 3 Δεκεμβρίου έως και την 17η Δεκεμβρίου 2019.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου στην καρτέλα «Κινητικότητα» μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του κύκλου κινητικότητας και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για απόσπαση μέσου του νέου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις κενές θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Α' Κύκλου Κινητικότητας 2019.

Στη συνεχεία, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση» μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας ή περισσοτέρων κενών θέσεων με απόσπαση.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ηλεκτρονικής φόρμας, όπου η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία από την καρτέλα του υπαλλήλου όπως αυτή τηρείται από την Διεύθυνση Προσωπικού του Φορέα του. Επιλέγοντας το πεδίο «Προσθήκη Θέσης» μπορεί να προστεθεί η θέση/θέσεις που επιθυμεί.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 34 του ν.4531/2018, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για τις θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ' ανώτατο όριο.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης και μεταγενέστερης ολοκλήρωσης/υποβολής της. Μετά την οριστική υποβολή, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης και εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει παρέλθει, να προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα, επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Προσωπικού για την επικαιροποίησή τους. Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής http://www.apografi.gov.gr στη διαδρομή Κινητικότητα /Οδηγίες Χρήσης.Ο Α' Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone