Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία κατέθεσε το Υπ. Οικ. στο φορολογικό νομοσχέδιο

4 Δεκέμβριος 2019
Τροπολογία κατέθεσε το Υπ. Οικ. στο φορολογικό νομοσχέδιο
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα:

→ Επανασυνιστάται, υπό την οριζόμενη σύνθεση, η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, η οποία είχε καταργηθεί με την παρ.2 του άρθρου 54 του ν.4557/2018.

→ Ορίζεται ότι, κατά την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών, ως πρωτότυπα δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και εξόφληση / τακτοποίηση των δαπανών του Δημοσίου, νοούνται τα περιλαμβανόμενα στον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ηλεκτρονικό φάκελο.

→ Καθιερώνεται νέα διαδικασία όσον αφορά στην κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπώμενου ή μετατασσόμενου προσωπικού στο πλαίσιο ή κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθώς και της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από το διορισμό των μονίμων και την πρόσληψη των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό.

→ Τροποποιείται - συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 4Α της με αριθμό οικ.02/11-6-2013 κ.υ.α., σχετικά με την ειδική διαχείριση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ, που καταργήθηκε με το ν. 4324/2013 στα εξής κατά βάση σημεία:
- παρατείνεται αναδρομικά από τη λήξη του (29-4-2019) και μέχρι 31- 12-2020 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης το έργο του ειδικού διαχειριστή του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της, δύναται να παρατείνονται για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου (συνεργάτες του ειδικού διαχειριστή),
- καταργείται η συσταθείσα με την παρ. 10 του ν.4173/2013 Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της (προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης σε μέλη της).

→ Ορίζονται, ως μη δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, και οι συμβάσεις προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημόσιου τομέα, για την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υλοποίηση δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς. (Μεταξύ των εξαιρέσεων είναι η μη καταβολή τελών χαρτοσήμου και φόρου δωρεών).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1


Με την ρύθμιση του άρθρου 1, επιδιώκεται η εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και η ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου έργου της.
Η ανάγκη τροποποίησης I) της πρώτης παραγράφου του αρ. 8 και II) των σχετικών με τη στελέχωσή της Επιτροπής σημείων προκύπτει αφενός από την κατάργηση του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 (Α' 166) και αφετέρου από τις αλλαγές που επήλθαν με τη μετονομασία φορέων και υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και των καταργήσεων και συγχωνεύσεων οργανισμών και θέσεων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα π.δ. 81/2019 (Α' 119) και 84/2019 (Α' 123), καθώς και στο ν. 4622/2019 (Α' 133).
Επιπλέον, λόγω της σημασίας, της πολυπλοκότητας και της ιδιαίτερης φύσης του έργου της Επιτροπής, που σχετίζεται τόσο με την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου όσο και με την άρτια παρουσία και επικοινωνία της Ελληνικής πολιτείας σε ενωσιακά όργανα και στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αλλά και της άμεσης ανάγκης συγκρότησής της, πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των πλέον αρμόδιων προσώπων από τον εκάστοτε φορέα ώστε να εκτελεί την αποστολή της με θετικά αποτελέσματα.
Η έγκαιρη και ορθολογική συγκρότηση της Επιτροπής με προσωπικό που ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες που προαναφέρονται είναι απολύτως απαραίτητη, προκειμένου να ανταποκριθεί στο σκοπό της και την αποτελεσματική άσκηση των ιδιαίτερα σημαντικών αρμοδιοτήτων της.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018 (Α'139)


Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.4557/2018 (Α' 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις», αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Συνιστάται, στο Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (εφεξής Επιτροπή Στρατηγικής), η οποία αποτελεί το μηχανισμό που καθορίζει σε εθνικό επίπεδο τη στρατηγική για τις ανωτέρω ενέργειες. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2. Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής είναι ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και μέλη της, οι εξής, με τους αναπληρωτές τους:
α) Ο Πρόεδρος της Αρχής και ο αναπληρωτής του,
β) ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
γ) ο Γενικός Διευθυντής φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.,
δ) ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε.,
ε) ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,
στ) ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
ζ) ο Διευθυντής της Δ1 Διευθύνσεως ΟΗΕ και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών,
η) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
θ) ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
ι) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ια) ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
ιβ) ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
ιγ) ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος,
ιδ) ο Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ιε) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
ιστ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 2

Με τις διατάξεις του άρθρου 69 ΣΤ του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι δαπάνες όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Περαιτέρω, με κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται οι φορείς και ο χρόνος υπαγωγής αυτών στην ηλεκτρονική διακίνηση, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η αριθ. 2/53983/0026/27.6.2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2726/02.07.2019), με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία της διακίνησης των δικαιολογητικών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ). Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται όσες εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), όσες τακτοποιούνται συμψηφιστικά και όσες έχουν προπληρωθεί - προκαταβληθεί και για τις οποίες απαιτείται απόδοση λογαριασμού.
Από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, προβλέπεται ότι, από την έναρξη ισχύος αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο για τον έλεγχο, όσο και για την εκκαθάριση και εξόφληση/τακτοποίηση των δημοσίων δαπανών, είναι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο. Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, η οποία πραγματοποιεί τη δαπάνη, αναθέτει σε υπάλληλο-χρήστη του συστήματος ΗΔΔ, τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου, στον οποίο εισάγονται και αποθηκεύονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Μέρος αυτών, δε, μέχρι σήμερα δεν είναι ψηφιοποιημένα και άρα πρωτότυπα, αλλά απαιτείται να ψηφιοποιούνται μέσω σαρωτή (scanner) και να υπογράφονται ψηφιακά όχι από τον εκδότη, αλλά από τον υπάλληλο που τηρεί τον ηλεκτρονικό φάκελο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 75 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει, τα δικαιολογητικά για τον έλεγχο, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση, εξόφληση/τακτοποίηση των δημοσίων δαπανών πρέπει να είναι πρωτότυπα. Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρονική διακίνηση των δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών νομίμως διενεργείται βάσει τηρούμενου ηλεκτρονικού φακέλου, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και έγγραφα μη ψηφιοποιημένα-άρα μη πρωτότυπα με τη στενή έννοια, κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση των οικείων διατάξεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 (Α'240)


Μετά το β' εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 (Α' 240), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Ειδικά κατά την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014 (Α' 143), ως πρωτότυπα δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και εξόφληση/τακτοποίηση των δαπανών του Δημοσίου, νοούνται τα περιλαμβανόμενα στον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ηλεκτρονικό φάκελο απαιτούμενα δικαιολογητικά.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 3

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται διαφορετικά η διαδικασία για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των εν λόγω διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα, κατά την έναρξη του οικονομικού έτους για τις περιπτώσεις αποσπάσεων ή μετατάξεων προσωπικού μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών θα παρέχει βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό και στη συνέχεια οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον αυτό απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης ειδικού Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδου (ΑΛΕ) του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα "Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του Υπουργείου Οικονομικών και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας ή επιχορήγησης των φορέων υποδοχής με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η περ. β' της παρ.2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) δεν εφαρμόζεται. Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό γενικά ή ειδικά για μισθοδοσία, προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης των φορέων υποδοχής από διακριτό ΑΛΕ. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή της μετάταξης.
Αντίθετα, η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης δεν είναι δυνατή. Κατ' εξαίρεση, με τη διαδικασία αυτή καλύπτεται η δαπάνη μισθοδοσίας α) των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ που εντάσσονται στο ΕΣΚ και αποσπώνται ή μετατάσσονται από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης και β) των υπαλλήλων που αποσπώνται από φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης για συνυπηρέτηση στο εσωτερικό. Στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από φορείς εντός σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από ίδιους πόρους του φορέα υποδοχής. Κατ' εξαίρεση, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας και μόνο στην περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ίδιους πόρους του φορέα υποδοχής, η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται με αύξηση της επιχορήγησης των φορέων υποδοχής α) στην περίπτωση αποσπάσεων από φορείς εντός γενικής κυβέρνησης σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης για συνυπηρέτηση στο εσωτερικό και β) στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από φορείς εντός γενικής κυβέρνησης σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας ύστερα από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4440/2016.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 3
Αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 4440/2016


Το άρθρο 15 του ν.4440/2016 (Α' 224) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας
1. Η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εξής περιπτώσεις: α. Στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων προσωπικού μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ.β' της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α'143), των οποίων η μισθοδοσία είτε βαρύνει είτε δεν βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, προβλέπεται πίστωση σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα "Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του Υπουργείου Οικονομικών. Η βεβαίωση της ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό παρέχεται κατά την έναρξη του οικονομικού έτους από τον Υπουργό Οικονομικών και οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, στην περίπτωση που απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης του ΑΛΕ του εδαφίου α' της παρούσας περίπτωσης και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας ή επιχορήγησης των φορέων υποδοχής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η περ.β' της παρ.2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) δεν εφαρμόζεται. Στις περιπτώσεις μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που προέρχονται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, γενικά ή ειδικά για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, οι φορείς υποδοχής δύνανται να επιχορηγούνται ειδικά για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών από διακριτό ΑΛΕ. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή της μετάταξης.
β. Στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από φορείς εντός σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από ίδιους πόρους του φορέα υποδοχής.
γ. Η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, δεν είναι δυνατή. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ που εντάσσονται στο ΕΣΚ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και αποσπώνται ή μετατάσσονται από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης καλύπτεται με τη διαδικασία της περ. α'.
δ. Κατ7 εξαίρεση των οριζομένων στην περ.γ', η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων από φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης για συνυπηρέτηση στο εσωτερικό είναι δυνατή με τη διαδικασία της περ.α'.
ε. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην περ.β', η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων από φορείς εντός γενικής κυβέρνησης σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης για συνυπηρέτηση στο εσωτερικό είναι δυνατή με αύξηση της επιχορήγησης των φορέων υποδοχής σύμφωνα με την περ.α', στην περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ίδιους πόρους του φορέα υποδοχής. Η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας αποσπάσεων ή μετατάξεων για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας ύστερα από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου, από φορείς εντός γενικής κυβέρνησης σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης είναι δυνατή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
3. Η παρ.1 του άρθρου 29 του ν.4223/2013 (Α'287) καταργείται.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 4

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων του άρθρου 19 του ν.4440/2016 (Α'224) στις περιπτώσεις που προκαλείται δαπάνη στο φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, αναδρομικά από 2/12/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4440/2016).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016


Η παρ.4 του άρθρου 19 του ν.4440/2016 (Α' 224) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις που προκαλείται δαπάνη στο φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 02.12.2016.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 5

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (Α'224) η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων που προβλέπονται κατά παρέκκλιση του ίδιου νόμου, στις περιπτώσεις που προκαλείται δαπάνη στο φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης αναδρομικά από 2/12/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4440/2016).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 5
Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας από μετατάξεις και αποσπάσεις κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016


Η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων που προβλέπονται κατά παρέκκλιση του ν.4440/2016 (Α'224), στις περιπτώσεις που προκαλείται δαπάνη στο φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (Α'224). Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 02.12.2016.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 6

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από το διορισμό των μόνιμων και την πρόσληψη των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των εν λόγω διοικητικών πράξεων.
Ειδικότερα, κατά την έναρξη του οικονομικού έτους για τις ανωτέρω περιπτώσεις διορισμών και προσλήψεων, ο Υπουργός Οικονομικών θα παρέχει βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό και στη συνέχεια οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον αυτό απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης Ειδικών Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδου (ΑΛΕ) του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα "Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του Υπουργείου Οικονομικών και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η περ. β' της παρ.2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) δεν εφαρμόζεται. Με τη διαδικασία αυτή καλύπτεται και η προκαλούμενη δαπάνη μισθοδοσίας από το διορισμό των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και από την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των γραφείων τους και του γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 6
Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας από διορισμούς και προσλήψεις


1. Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από το διορισμό των μόνιμων και την πρόσληψη των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, προβλέπεται πίστωση σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδου (ΑΛΕ) του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα "Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του Υπουργείου Οικονομικών. Η βεβαίωση της ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό παρέχεται κατά την έναρξη του οικονομικού έτους από τον Υπουργό Οικονομικών και οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, στην περίπτωση που απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης των ΑΛΕ του εδ. α' της παρούσας παραγράφου και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η περ.β' της παρ.2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) δεν εφαρμόζεται. Η προκαλούμενη δαπάνη μισθοδοσίας από το διορισμό των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και από την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των γραφείων τους και του γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας, καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων. 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 7

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ο συναρμόδιος με τον Υπουργό Οικονομικών για θέματα που αφορούν στην ειδική διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο με την με αριθμό ΟΙΚ. 2/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β' 1414), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και, πιο συγκεκριμένα, για θέματα που αφορούν το διορισμό του ειδικού διαχειριστή και το χρόνο ολοκλήρωσης της ειδικής διαχείρισης, ενώ καταργείται η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης, που συστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013 (Α' 169), και συγκροτήθηκε με την με αριθμό ΟΙΚ. 14324 ΕΞ 2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 129), καθώς ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης είχε ήδη ανατεθεί, με την παρ. 5 του άρθρου 4Α της με αριθμό ΟΙΚ. 2/11.6.2013 απόφασης, στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στις ανατεθείσες, δε, αρμοδιότητες, διαλαμβάνεται σαφώς και ο ανατεθείς στην ως άνω Επιτροπή έλεγχος των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης. Επιπρόσθετα, με την παρ.1 του άρθρου 4Β της με αριθμό ΟΙΚ. 2/11.6.2013 κοινής απόφασης, συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών ειδικός, εκτός προϋπολογισμού, λογαριασμός για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ με την παρ.4 του άρθρου 4Β της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι η διαχείριση του εν λόγω λογαριασμού γίνεται από Επιτροπή Διαχείρισης με Πρόεδρο την Γ ενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και μέλη τον εκάστοτε οριζόμενο ειδικό διαχειριστή και έναν Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι, η Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 16Α του Ν. 4173/2013 (Α' 169), θα μπορούσε, για λόγους εξορθολογισμού της διαδικασίας, να καταργηθεί, καθώς ο ειδικός διαχειριστής, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και η Επιτροπή Διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού, λειτουργούν για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των ως άνω συναρμοδίων Υπουργών μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου της ειδικής διαχείρισης. Το έργο της ειδικής διαχείρισης παρατείνεται έως τις 31.12.2020. Τέλος, προσδίδεται αναδρομική ισχύς στη διάταξη της παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης, πλην του πρώτου εδαφίου αυτής, η οποία ισχύς ανατρέχει στον προβλεπόμενο από την αντικαθιστάμενη διάταξη χρόνο ολοκλήρωσης του έργου της ειδικής διαχείρισης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 7
Θέματα ειδικής διαχείρισης ΕΡΤ Α.Ε.

1. Η παρ.1 του άρθρου 4Α της με αριθμό ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β' 1414), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Υπουργού ή Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, διορίζεται ειδικός διαχειριστής με σύμβαση έμμισθης εντολής ή παροχής υπηρεσιών, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 2. Η ιδιότητα του ειδικού διαχειριστή δε συνιστά ασυμβίβαστο ή λόγο αναστολής άσκησης κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας και λειτουργήματος. Το έργο της ειδικής διαχείρισης ολοκληρώνεται στις 31.12.2020 και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Με όμοια απόφαση μπορεί να διοριστεί νέος ειδικός διαχειριστής, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του ο ειδικός διαχειριστής που ορίστηκε με την υπ' αριθμό Δ.Ο.Δ. Γ 4020512/ 2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β'2167). Οι συμβάσεις της παρ. 3, που έχουν υπογραφεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους δυνάμενες να παρατείνονται με απόφαση του ειδικού διαχειριστή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε Υπουργού ή Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου της ειδικής διαχείρισης.».
2. Η ισχύς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πλην του πρώτου εδαφίου αυτής, αρχίζει από την 29η.4.2019.
3. Η παρ. 10 του άρθρου 16Α του ν.4173/2013 (Α' 169) και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες αποφάσεις καταργούνται.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 8

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013, το οποίο αφορά στη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων από φορείς του δημόσιου τομέα για την υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς, οι οποίες εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Με το ως άνω άρθρο τροποποιείται η εν λόγω διάταξη προκειμένου να καταλαμβάνει, εκτός από συμβάσεις με αντικείμενο την υλοποίηση δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων, που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα διάταξη, και τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων για την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση και παρακολούθηση των εν λόγω δωρεών. Περαιτέρω, με την εν λόγω διάταξη αποφεύγεται η οικονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου στα στάδια της προπαρασκευής, υποστήριξης, εξυπηρέτησης και παρακολούθησης των δωρεών, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, δεδομένου ότι ο δωρητής εξοφλεί με ίδιους πόρους το οικονομικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων. Συνεπώς, μετά από την τροποποίηση της διάταξης δεν θα θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις όσες προηγούνται των δωρεών αλλά είναι απαραίτητες για την υλοποίηση τους ή είναι στενά συνυφασμένες με τις δωρεές αποτελώντας αναγκαίο συμπλήρωμα των δωρεών αυτών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013


Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 (Α'185), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4557/2018 (Α' 139), τροποποιείται ως εξής:
«1. Συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), για την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς, δεν θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφόσον στη σύμβαση δωρεάς που καταρτίζεται μεταξύ του ιδιώτη (εφεξής «ο δωρητής») και του φορέα του δημοσίου τομέα (εφεξής «ο δωρεοδόχος»), καθορίζονται τα εξής:...:»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης