Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΦΕΕ: «Επιτακτική η παράταση του χρόνου υποβολής των αντιγράφων του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού»

2 Δεκέμβριος 2019

Προς:

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Βρούτση Ιωάννη
Τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Μηταράκη Παναγιώτη

Κοινοποίηση:

Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΠΕ
κ. Βούρτση Χαράλαμπο
 
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 058

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Επιτακτική η παράταση του χρόνου υποβολής των αντιγράφων του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) συγκεντρωτικά και απογραφικά μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2019 στο οικείο ΣΕΠΕ
 
Ως υπόχρεοι εργοδότες, για την αναγγελία και την τήρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.), στον τόπο εκτέλεσης του έργου, ορίζονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν.1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεα: α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των εισφορών. Ειδικότερα όσον αφορά τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα υπόχρεοι είναι ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, για ιδιωτικό τεχνικό έργο που εκτελείται από τον κύριο αυτού με τη μεσολάβηση προσώπων με τα οποία αυτός συνεβλήθη και τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του έργου, εφόσον τα πρόσωπα που μεσολαβούν προσλαμβάνουν και αμείβουν τους απασχολούμενους σε αυτό (άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο στ ́ του α.ν.1846/1951, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1. β του ν.2972/2001) (Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 56005/1327/29-11-2019).

Με την Υ.Α. 44568/Δ1.14795/07-10-2019 ορίζεται ότι «Μέχρι τη νομοθετική επαναρρύθμιση του άρθρου 33 του ν. 1836/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 και το άρθρο 59 του ν. 4611/2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/11/2019 οι υπόχρεοι της παραγράφου 24 του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης 40331/Δ1.13521/13-09-2019, θα μπορούν να τηρούν το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων χειρόγραφα, του οποίου αντίγραφο μετά την ως άνω επαναρρύθμιση, υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.». Η προθεσμία αυτή της 30.11.2019, που λόγω του ότι συνέπεσε με ημέρα Σάββατο παρατάθηκε μέχρι 2.12.2019, είναι ανέφικτο να τηρηθεί από τους υπόχρεους, συνεπώς καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να δοθεί παράταση στο χρόνο υποβολής τους.


Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος
 
ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης