Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στα 36,2 δις τα φορολογικά έσοδα στο εννεάμηνο

2 Δεκέμβριος 2019
Στα 36,2 δις τα φορολογικά έσοδα στο εννεάμηνο
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με τη νέα έκθεση της ΑΑΔΕ αναλύεται η πορεία των εσόδων από φόρους, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Σεπτέμβριο 2019.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019, τα συνολικά έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 36.232,99 εκ. €, αυξημένα κατά 467,12 εκ. € ήτοι 1,31% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, όπου τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 35.765,87 εκ. €, ενώ επιτυγχάνεται επίτευξη στόχου εννιαμήνου κατά 101,52%.

Αναλυτικά, τα συνολικά έσοδα από φόρους (Α.Λ.Ε. 11), ταξινομημένα στις επτά κατηγορίες φόρου1, για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Η αύξηση που παρατηρείται στα συνολικά έσοδα από φόρους για το εννιάμηνο 2019 συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αποδίδεται στην αύξηση τόσο των εσόδων από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών (Α.Λ.Ε. 111) κατά 556,05 εκ. € όσο και στην ενίσχυση των εσόδων από φόρους εισοδήματος κατά 302,58 εκ.€. Η εν λόγω αύξηση αντανακλά εν μέρει τους θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας, αλλά και τα αποτελέσματα των επιχειρησιακών δράσεων της φορολογικής διοίκησης σε όλη την επικράτεια. Δευτερευόντως, χρήζει αναφοράς η έκτακτη είσπραξη τον Μάρτιο του 2019 ποσού Φ.Π.Α. 271,6 εκ. €, βάσει της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Στον αντίποδα, μείωση των εσόδων παρατηρείται κυρίως:
α) στους λοιπούς φόρους επί παραγωγής (Α.Λ.Ε. 114) κατά 257,83 εκ. €, η οποία αντανακλά την αναμενόμενη, βάσει του ψηφισθέντα Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019, πτώση των εσόδων από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος κατά 262,03 εκ €, και
β) στους λοιπούς τρέχοντες φόρους (Α.Λ.Ε. 119), όπου σημειώνεται υστέρηση κατά 166,89 εκ. €.

Πίνακας 1: Συνολικά έσοδα από φόρους περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019/2018 σε εκ. € (3ος βαθμός ανάλυσης)Tον μήνα Σεπτέμβριο 2019, τα συνολικά έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.718,69 εκ. €, αυξημένα κατά 372,1 εκ. €, ήτοι 6,96% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, όπου τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 5.346,59 εκ. €.

Τον Σεπτέμβριο 2019 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους καταγράφεται αύξηση στις τέσσερεις από τις επτά κύριες κατηγορίες φόρων, ενώ πτωτικά κινούνται οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες λοιπών φόρων επί παραγωγής (Α.Λ.Ε. 111), ακίνητης περιουσίας (Α.Λ.Ε. 113) και λοιπών τρέχοντων φόρων (Α.Λ.Ε. 119) - Πίνακας 2.

Πίνακας 2: Συνολικά έσοδα από φόρους τον μήνα Σεπτέμβριο 2019/2018 σε εκ. € (3ος βαθμός ανάλυσης)Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική αύξηση των εσόδων τόσο από τον φόρο εισοδήματος (+351,06 εκ. €) όσο και από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών (+75,47 εκ. €), η οποία αντισταθμίζει την αναμενόμενη μείωση των εσόδων από τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας κατά 62,92 εκ. € (λόγω της μεσοσταθμικής μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. το 2019). Οι μεταβολές σε απόλυτα μεγέθη στις υπόλοιπες κατηγορίες φόρων είναι πιο ασθενείς και, συνεπώς, έχουν μικρότερο αντίκτυπο στη διαμόρφωση της πορείας των συνολικών εσόδων από φόρους τον Σεπτέμβριο 2019 (Γράφημα 1).

Γράφημα 1: Μεταβολές συνολικών εσόδων στις κύριες κατηγορίες φόρων Σεπτεμβρίου 2019/2018 σε εκ. €Αξίζει να αναφερθεί ότι από τον Μάιο 2019 και επόμενα, η νέα ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των άρθρων 98 έως 109 του ν.4611/2019 που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να επηρεάσει εν μέρει την εισπραξιμότητα των εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε.), τα οποία με τη νέα οικονομική ταξινόμηση ενσωματώνονται στους Α.Λ.Ε. τρέχουσας χρήσης κάθε κατηγορίας.


1Δεν υφίσταται πλέον ρητή διάκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων. Οι έμμεσοι φόροι αναλύονται στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς 111 έως και 114 και οι άμεσοι φόροι στους 115, 116 και 119.


Δείτε την έκθεση ή κατεβάστε την από εδώ

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης