Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταργείται η εισφορά 0,6% του ν. 128/1975 στις πιστώσεις factoring και leasing

29 Νοέμβριου 2019 Σχόλια
Καταργείται η εισφορά 0,6% του ν. 128/1975 στις πιστώσεις factoring και leasing
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προτείνεται η κατάργηση της εισφοράς του άρθρου 1 του ν. 128/1975, για τις εταιρείες factoring και leasing, με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησής τους και συνεπώς λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


Ειδικότερα, στην παρ. 1 του άρθρο 67 του νομοσχεδίου αναφέρονται τα εξής:


Άρθρο 67
Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 63 του ν.4607/2019 (Α' 65) καταργείται. Η διάταξη αυτή ισχύει από την πρώτη του μήνα που έπεται της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Το άρθρο 63 ν.4607/2019 έχει ως εξήςΝόμος 4607/2019 I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις
 • Άρθρο 63. Ρύθμιση εισφοράς του άρθρου 1 του ν. 128/1975

  1. Επιβάλλεται η εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α΄178) στις πάσης φύσης χορηγήσεις πιστώσεων, στα υπόλοιπα αυτών, καθώς και στις πάσης φύσης χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς την παροχή πιστώσεων, από χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια του σημείου 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (EΕ L 176), που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

  2. Στην περίπτωση χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, η εισφορά της παραγράφου 1 επιβαρύνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα για υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ο τρόπος καταβολής καθορίζεται σύμφωνα με την 1095776/8065-26/0016/19.9.1997 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 862).

  3. Οι διατάξεις που αφορούν την απαλλαγή από την εισφορά της παραγράφου 1 και ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζονται αναλόγως και για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

  4. Κατά τα λοιπά, τα προβλεπόμενα για την εισφορά του ν. 128/1975 παραμένουν σε ισχύ.

  5. Οι παράγραφοι 1 – 4 ισχύουν από την πρώτη του μήνα που έπεται της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης