Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο - Δείτε τι αλλάζει στην φορολογία εισοδήματος

27 Νοέμβριος 2019
Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο - Δείτε τι αλλάζει στην φορολογία εισοδήματος
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΚατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή.

Δείτε την αιτιολογική έκθεση

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου


Δείτε συνοπτικά όλες τις αλλαγές που προβλέπει

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου, τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000), του Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2011) και ρυθμίζονται λοιπά άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1.α. Απαλείφονται οι κοινωνικοί δεσμοί ενός φυσικού προσώπου με την Ελλάδα προκειμένου το συγκεκριμένο πρόσωπο να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος αυτής. (Ταυτίζονται με την έννοια των προσωπικών δεσμών που περιλαμβάνεται στο σχετικό άρθρο).

β. Ορίζεται εφεξής, ότι ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας όταν βρίσκεται στη χώρα μας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες αθροιστικά και όχι συνεχώς που ισχύει σήμερα, από την πρώτη ημέρα παρουσίασής του στην Ελλάδα. (άρθρο 1)

2. α. Παρέχεται η δυνατότητα σε φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι οριζόμενες προϋποθέσεις.

β. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για κάθε φορολογικό έτος. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής της ρύθμισης αυτής σε συγγενικό του πρόσωπο, καταβάλλοντας ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε συγγενικό πρόσωπο. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται σε μία (1) δόση και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των προσώπων που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα στην αλλοδαπή, για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, δεν συμψηφίζεται έναντι οποιοσδήποτε φορολογικής τους υποχρέωσης στην Ελλάδα.

γ. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε φορολογικού έτους. Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει.

δ. Η εφαρμογή της ρύθμισης αρχίζει από το πρώτο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου και λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασής της πέραν του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

ε. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις εν λόγω διατάξεις, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται, από το οικείο φορολογικό έτος, στη συγκεκριμένη εναλλακτική φορολόγηση και φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του ν.4172/2013. Επίσης, δύναται σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετίας να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις.

στ. Με την καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που κατέχει στην αλλοδαπή.

ζ. Με την έκδοση κ.υ.α., ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομερειακά θέματα εφαρμογής του μέτρου της εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. (άρθρο 2)

3. Ορίζεται ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος που προκύπτει από ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται από το έτος 2014 και μετά, το έτος στο οποίο ανάγονται, αντί το έτος στο οποίο εισπράττονται, που ισχύει σήμερα. (άρθρο 3)

4. α. Περιλαμβάνονται και οι παροχές σε είδος που λαμβάνουν οι εταίροι ή μέτοχοι καθώς και συγγενικά πρόσωπα αυτών στο συνυπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο συνυπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το υπερβάλλον ποσό πέραν του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο έχει τεθεί ως ελάχιστο ύψος της συνολικής αξίας των παροχών σε είδος, για το συνυπολογισμό τους στο φορολογητέο εισόδημα.

β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή μέτοχο ή εταίρο για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των εν λόγω προσώπων.

γ. Αυξάνεται σε έως δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ευρώ, από έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που ισχύει, η Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων (ΑΤΠΦ) των οχημάτων που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς προκειμένου αυτά να εξαιρεθούν από τις κείμενες διατάξεις του ν.4172/2013 κατά το συνυπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

δ. Ορίζεται ότι και οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, οι οποίες δεν έχουν περιβληθεί τη μορφή έγγραφης συμφωνίας, αποτιμώνται κατά τον ίδιο τρόπο με αυτόν που εφαρμόζεται για τις παροχές σε είδος που περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας.

ε. Καταργείται η διάταξη βάσει της οποίας η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο. (άρθρο 4)
 

5. Εξαιρούνται, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις:
-η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,
-η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km και με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους και η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως εάν συντρέχει να ισχύει η εργασιακή σχέση, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση. (άρθρο 5)

6. α. Επανακαθορίζονται οι κλίμακες και οι φορολογικοί συντελεστές βάσει των οποίων φορολογείται το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Συγκεκριμένα, υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή 9%, 22%, 28%, 36% και 44%, τα εισοδήματα ύψους από 0-10.000 ευρώ, 10.001-20.000 ευρώ, 20.001- 30.000 ευρώ, 30.001-40.000 ευρώ και από 40.001 ευρώ και άνω, αντίστοιχα. (Σήμερα υποβάλλονται σε φόρο 22%, 29%, 37% και 45% τα εισοδήματα από 0-20.000 ευρώ, από 20.001-30.000 ευρώ, από 30.001-40.000 ευρώ και από 40.001 και άνω, αντίστοιχα).

β. Ορίζεται ότι, το εισόδημα από μισθωτή εργασία, που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα κατά την υπηρέτησή του σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων τους μόνο γι’ αυτά. (άρθρο 6)

7. α. Ως δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, θεωρούνται οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία - συντάξεις και  επιχειρηματική δραστηριότητα και ποσού δαπανών μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Στον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού του ν.4254/2014, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/νη σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ο φόρος που οφείλεται προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Αναφέρονται οι κατηγορίες φυσικών προσώπων που εξαιρούνται από την προαναφερόμενη ρύθμιση καθώς και οι κατηγορίες δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ποσοστού δαπανών επί του συνολικού πραγματικού εισοδήματος.

Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Το ανωτέρω απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%), σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος.

β. Η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας και φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 15 του ν.4172/2013. (άρθρο 7)

8. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά και κάθε καταβολή ποσού από ομαδικό ασφαλιστήριο συνταξιοδοτικού συμβολαίου (ασφάλισμα), που πραγματοποιείται λόγω συμμετοχής του εργαζόμενου σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, προκειμένου το εν λόγω ποσό να εξαιρεθεί από τον αυξημένο φορολογικό συντελεστή κατά τη φορολόγησή του.

Το αυτό μέτρο ισχύει και για τους συντελεστές παρακράτησης φόρου, σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο οποιουδήποτε ποσού πρόωρης εξαγοράς ασφαλίσματος για την ίδια ως άνω αιτία. (άρθρο 8)

9. α. Επανακαθορίζονται τα ποσά της μείωσης του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4172/2013, προκειμένου να εναρμονισθούν με
τους νέους μειωμένους συντελεστές φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, ως ακολούθως:
- σε επτακόσια εβδομήντα επτά (777) ευρώ, από χίλια εννιακόσια (1.900)  ευρώ που ισχύει, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα (στο ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο τίθεται ως προϋπόθεση εφαρμογής της συγκεκριμένης μείωσης, το φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ),
- σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ, από χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950)  ευρώ που ισχύει, για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
- σε εννιακόσια (900) ευρώ, από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ που ισχύει, για τον φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, ί - σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ, από δύο χιλιάδες εκατό (2.100)  ευρώ που ισχύει, σε φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ, από δύο χιλιάδες εκατό ί (2.100) ευρώ που ισχύει, σε φορολογούμενο με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα.
- Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του , φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ, για κάθε επόμενο τέκνο.

(Σήμερα το ισχύον καθεστώς μείωσης του φόρου εισοδήματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων ταυτιζόταν με το ισχύον καθεστώς των τρίτεκνων).
 

β. Μειώνεται, σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, κατ’ ελάχιστο ύψος, από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ που ισχύει, το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, προκειμένου να επέλθει μείωση του φόρου κατά είκοσι (20) ευρώ, από δέκα (10) που ισχύει, ανά χίλια (1.000) ευρώ φορολογητέου εισοδήματος.
Οι προβλέψεις αυτές δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε  (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. (άρθρο 9)

10. Αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών του ν.2961/2001. (άρθρο 10)

1
1. Προστίθενται στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι εν λόγω δαπάνες εκπίπτουν εφόσον η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη στο φορολογικό έτος που πραγματοποιήθηκαν. (Περιλαμβάνεται ρητώς στο άρθρο 22 του ν.4172/2013  ισχύουσα έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών).
Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου. (άρθρο 11)
 
12. Χορηγείται στις επιχειρήσεις δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους, κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%):

(i) για την αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,
(ii) για τη μίσθωση εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις 40.000 ευρώ και
(iii) για την αγορά, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g C02/Km. (άρθρο 12)
 

13. Προστίθενται στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες και οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. (άρθρο 13)
 

14. α. Εκπίπτουν από τον μισθωτή, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα και σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. (Σήμερα εκπίπτουν αποκλειστικά και μόνο κατά την έννοια του ν.4308/2014).

β. Προστίθενται στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ.4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, νέες κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης με τους ακόλουθους συντελεστές φορολογικής απόσβεσης:
μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων με συντελεστή 25% (σήμερα ισχύει συντελεστής 16%),
μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/Km με συντελεστή 20% (σήμερα ισχύει συντελεστής 16%), μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων με συντελεστή 20% (σήμερα ισχύει συντελεστής 12%),
μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/Km με
συντελεστή 15% (σήμερα ισχύει συντελεστής 12%),
μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων με συντελεστή 15%,
μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50g C02/Km με συντελεστή 10%. (άρθρο 14)

15. Απαιτήσεις συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέχρι τριακόσια (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύναται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.
Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς μη εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων. (άρθρο 15)

16. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δέκα έξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. (άρθρο 16)

17. α. Ορίζεται ότι, το εισόδημα που προκύπτει για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον οι εν λόγω μετοχές θα μεταβιβαστούν μετά τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτησή τους και φορολογούνται σύμφωνα με τον υφιστάμενο συντελεστή (15%).
β. Το ως άνω εισόδημα φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) όταν προκύπτει από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, υπό τους οριζόμενους σωρευτικούς όρους. (άρθρο 17)

18. Εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς αλληλεγγύης και δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό αυτής, τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. (Σήμερα, το μέτρο αυτό περιορίζεται στους ολικά τυφλούς και τα πρόσωπα με βαριά αναπηρία άνω των 80%). (άρθρο 18)

19. Εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, (άρθρο 19)

20. Απαλλάσσεται από το φόρο, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εάν το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
Τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών. (άρθρο 20)

21. α. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι τόκοι εταιρικών ομολογιών εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε., η οποία εποπτεύεται από αρχή διαπιστευμένη στον Διεθνή Οργανισμό Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς καθώς και οι τόκοι των πάσης φύσεως ομολογιών που εκδίδουν οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.
Οι προαναφερόμενες απαλλαγές εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση.

β. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εισφοράς αλληλεγγύης τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και για το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολόγων.
(άρθρο 21)

22. Ορίζονται σε 24% και σε 10%, οι φορολογικοί συντελεστές των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν (ΐ) τα οριζόμενα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθώς και οι οριζόμενοι υπόχρεοι που τηρούν απλογραφικά βιβλία και (ϋ) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, αντίστοιχα. (Σήμερα, για μεν την πρώτη κατηγορία οι συντελεστές φορολόγησης είναι 28% για το φορολογικό έτος 2019, 27% για το φορολογικό έτος 2020, 26% για το φορολογικό έτος 2021 και 25% για το φορολογικό έτος 2022 και επόμενα, για δε τη δεύτερη κατηγορία και ειδικά για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ο συντελεστής φορολόγησης είναι 13%). (άρθρο 22)

23. Αποσαφηνίζεται ισχύουσα εξαίρεση από την παρακράτηση φόρου από τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων διαφορετικών κρατών-μελών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 23)

24.α. Μειώνεται σε πέντε τοις εκατό (5%) από δέκα τοις εκατό (10%) που ισχύει, ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων.
β. Θεωρείται ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα  υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Ελλάδος
εάν σε αυτό το κράτος υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το  εξήντα τοις εκατό (60%), από πενήντα τοις εκατό (50%) που ισχύει, του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα
 οφείλονταν, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη  εγκατάσταση στην Ελλάδα. (άρθρα 24 και 25)

25. Αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018 βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού, με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ). (άρθρο 26)

26. α. Προβλέπεται ότι, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά εισηγμένων ή μη εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και των ΕΠΕ φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος σε περίπτωση διάλυσης της ανώνυμης εταιρείας ή μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου πέντε (5) έτη, από δέκα (10) που ισχύει, από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών.

β. Μειώνεται σε πέντε τοις εκατό (5%) από δέκα τοις εκατό (10%) που ισχύει, ο φορολογικός συντελεστής των αποθεματικών που κεφαλαιοποιούνται των μη εισηγμένων εταιρειών και ΕΠΕ. (άρθρο 27)

27. Αναστέλλεται, εκ νέου, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022 (λήγει 31η Δεκεμβρίου 2019), η φορολόγηση της υπεραξίας από επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4172/2013. (άρθρο 28)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

1.α. Παρέχεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να ζητά εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή.

β. Καθορίζονται οι κυρώσεις για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού (ανέρχονται από 5.000 έως 100.000 ευρώ κατά περίπτωση). (άρθρο 29)

2. Καθίσταται υποχρεωτική, για τις οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας κ.λπ.), η ηλεκτρονική διαβίβαση, στην ΑΑΔΕ, δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. (άρθρο 30)

3. Παρατείνεται πέραν της πενταετίας, η χρονική περίοδος εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου και στην περίπτωση υποβολής αιτήματος Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (Δ.Α.Δ.) του άρθρου 63Α κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού, παρατείνεται για ένα έτος μετά την έκδοση της απόφασης, η
περίοδος παραγραφής του Δικαιώματος του Δημοσίου να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού, προσδιορισμού φόρου με
έρεισμα την απόφαση αυτή και με σκοπό τη συμμόρφωση με αυτήν. (άρθρο 31)

4.α. Παρατείνεται επίσης, για περίοδο ενός (1) έτους από τη λήξη της πενταετίας και στις περιπτώσεις που περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή για  φορολογούμενο.

β. Περιορίζεται σε δέκα (10) έτη, από είκοσι (20) που ισχύει, από τη λήξη  του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης, για τις οριζόμενες περιπτώσεις, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύναται να  εκδοθεί πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού
φόρου, κ.λπ. (άρθρο 32)

5. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4174/2013 αναφορικά με την αλληλέγγυη ευθύνη για την πληρωμή φόρων προσώπων που
έχουν διατελέσει σε επιτελική διοικητική θέση νομικού προσώπου ή νομικών  οντοτήτων.
Ειδικότερα:
- το μέτρο καταλαμβάνει και τους γενικούς διευθυντές καθώς και τα j πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
- η αλληλέγγυη ευθύνη ισχύει για το χρονικό διάστημα που τα παραπάνω  πρόσωπα βρίσκονταν στη διοίκηση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας και όχι μόνο κατά το χρόνο της διάλυσης ή της συγχώνευσής τους,
- τίθενται προϋποθέσεις για την επιβολή του μέτρου, οι οποίες πρέπει να | πληρούνται σωρευτικά για την υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στη
ρύθμιση,
- στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται ευθύνεται αλληλεγγύως για την πληρωμή των οφειλόμενων φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου
κ.λπ. και το νομικό πρόσωπο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό προσώπου  που συστήθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους, κ.λπ.
(άρθρα 33, 34, 35 και 64)

7.α. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης του προβλεπόμενου πιστοποιητικού της Φορολογικής Διοίκησης, για μεταβίβαση συγκριμένου  ακινήτου, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων  οφειλών από ΕΝΦΙΑ.
 
β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος επιβολής προστίμων στους συμβολαιογράφους, τους φύλακες μεταγραφών και τους προϊστάμενους των κτηματολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις κατά τη σύνταξη δικαιοπραξιών με τις οποίες συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται δικαιώματα επί ακινήτων, οι οποίες επηρεάζουν τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. (άρθρο 36)

8. Επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, αντί του ν.3693/2008 που ισχύει, το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή την ελεγκτική εταιρεία, αν από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής διοίκησης προκόψουν σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, τις οποίες όφειλε να διαπιστώσουν οι προαναφερόμενοι ελεγκτές, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων, σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κ.λπ. (άρθρο 37)

9. Θεσπίζεται ανώτατο όριο δέσμευσης των ποσών καταθέσεων, λογαριασμών, κοινών λογαριασμών, συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και περιεχομένου θυρίδων, που τηρούνται από τον υπαίτιο της λαθρεμπορίας σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, το οποίο ανώτατο όριο συνίσταται σε ποσοστό επί του ύψους της δασμοφοροδιαφυγής. (άρθρο 38)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
α. Αναστέλλεται, με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, υποχρεωτικά μέχρι 31-12-2022, η εφαρμογή του ΦΠΑ στα προς παράδοση ακίνητα. Η αναστολή αφορά το σύνολο των  αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο  υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη  ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων για τις ήδη εκδοθείσες άδειες, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών και εφεξής  εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.

 β. Ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου  στο φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν
υπάγεται στο φόρο όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τροποποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του φόρου, εφόσον η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί από 1-1-2020 και η κατασκευή της οικοδομής έχει ολοκληρωθεί έως 31-12-2022 καθώς και να ορίζεται κάθε σχετικό διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την παρακολούθηση της εφαρμογής  του προτεινομένου καθεστώτος.

δ. Για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου, το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του προαναφερόμενου καθεστώτος.

ε. Υποχρεούται ο υποκείμενος στον φόρο που παραδίδει ακίνητα, ακόμη και αν βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής του φόρου, να τηρεί ειδικό βιβλίο κοστολογίου οικοδομών στο οποίο ή σε ιδιαίτερη μερίδα του οποίου, παρακολουθεί αναλυτικά το κόστος κάθε οικοδομής.

στ. Ο υποκείμενος στο φόρο κατασκευαστής οικοδομών προς πώληση, που παραδίδει ακίνητο υπαγόμενο στο καθεστώς αναστολής φόρου, καταβάλλει με έκτακτη δήλωση το φόρο που πρέπει να διακανονιστεί, κατά το χρόνο της παράδοσης του ακινήτου και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς. (άρθρο 39)

2. Υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%), (ί) τα παρασκευάσματα για τη διατροφή των βρεφών και παιδιών συσκευασμένων για τη λιανική πώληση, (ii) τα καλύμματα κεφαλής ασφαλείας δικυκλιστών (κράνη δικυκλιστών), (ίίΐ) τα είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη, από κάθε ύλη και (ίν) τα καθίσματα αυτοκινήτου παιδικά και τα μέρη αυτών. (άρθρο 40)

3. Ορίζεται ότι, ο βεβαιωμένος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, για το κρασί που παράχθηκε από μικρούς οινοπαραγωγούς και το οποίο μέχρι και την 31-12-2018 δεν διατέθηκε στην κατανάλωση:

α. επιστρέφεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον έχει εισπραχθεί,

β. διαγράφεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον η είσπραξή του εκκρεμεί.

Με κ.υ.α., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εφαρμογή των ανωτέρω. (άρθρο 41)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1. Παρατείνεται και σε διαγραφές χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης που έχουν συναφθεί ή οι σχετικές αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι την 31-12-2020, αντί μέχρι τη 31-12- 2018 που ισχύει σήμερα, το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 62 του ν.43 89/2016, σύμφωνα με τις οποίες η ωφέλεια που αποκτούν νομικά ή φυσικά πρόσωπα από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα κ.λπ. δεν θεωρείται εισόδημα και απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος.
Επίσης, απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς και η ωφέλεια που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο συμφωνιών εξωδικαστικού συμβιβασμού που έχουν συναφθεί ή συνάπτονται μέχρι 31-12- 2020. (Σήμερα, η ρύθμιση αυτή ίσχυε για συμφωνίες που είχαν συναφθεί μέχρι 31-12-2018). (άρθρο 42)

2. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις της υποπαραγράφου Α2  της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, αναφορικά με την
πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία, στα  εξής κατά βάση σημεία:
Υπάγονται εφεξής, στη ρύθμιση και οι οφειλές στα Ελεγκτικά Κέντρα.
Αυξάνονται σε έως είκοσι τέσσερις (24) οι μηνιαίες δόσεις, από έως  δώδεκα (12) που ισχύει (έως 24 μηνιαίες δόσεις αφορούν σήμερα  αποκλειστικά και μόνο τις οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία).
Ορίζονται σε έως σαράντα οκτώ (48) οι μηνιαίες δόσεις, όταν πρόκειται  για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών από φορολογικό και
τελωνειακό έλεγχο καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές. Ο αριθμός των δόσεων οφειλών της εν λόγω ρύθμισης καθορίζεται από τη
Φορολογική Διοίκηση με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης. Ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης.
Επαναπροσδιορίζεται, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα, ο τρόπος υπολογισμού των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με τους οποίους επιβαρύνεται η υπαχθείσα, στη σχετική ρύθμιση, βασική οφειλή.
Προβλέπεται ότι, με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος περί υπαγωγής στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς, από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης δύνανται να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης μέχρι το πέρας αυτής, κατόπιν εξόφλησης της τελευταίας δόσης, επιστρέφεται ποσό που ισούται με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των οριζόμενων τόκων που έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής. Το προς επιστροφή ποσό δεν παρακρατείται, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το Δημόσιο ή τρίτους.
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση, οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1- 11-2019 ήταν σε ισχύ. (άρθρο 43)

3. Διαγράφονται από τη Φορολογική Διοίκηση:
-βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων ή τρίτων, εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός (1,00) ευρώ.
-υπόλοιπα βεβαιωμένων βασικών οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι του ποσού των δέκα (10) ευρώ, συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την  ημερομηνία κατάθεσης της υπό ψήφισης διάταξης και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής. (άρθρο 44)

4. Προβλέπεται ότι:
-η μορφή του προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου, εφεξής ορίζεται με υ.α, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων,
-η αυθεντικότητα της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου του ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί να διασφαλίζεται και μέσω j Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.)
(αντί μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τελεί υπό την εποπτεία  της Τράπεζας της Ελλάδος, που ισχύει σήμερα). (άρθρο 45)

5. Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 31-12-2022 (λήγει 31-12-2019), η  προθεσμία ισχύος του καθεστώτος φορολόγησης, σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ.1 και 2 του ν.2579/1998 (καταβολή παγίου εφάπαξ ποσού φόρου), σχετικά με τη μεταβίβαση των οριζόμενων κατηγοριών  δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (ΕΔΧ και ΑΔΧ). (άρθρο 46)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

5 1. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 1587/1950 αναφορικά με τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, στα εξής κατά βάση σημεία:

- με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται ο τρόπος, ο  χρόνος, η διαδικασία υποβολής της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, τα στοιχεία που συμπληρώνονται για την ακριβή περιγραφή του ακινήτου (σήμερα καθορίζονται με υ.α.), κ.λπ.,

- επικαιροποιείται η διαδικασία προσδιορισμού της αγοραίας αξίας ακινήτων για την υποβολή της δήλωσης του φόρου μεταβίβασης αυτών,
- επιβάλλεται ανά παράβαση αυτοτελές πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, στα νομικά η φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία μεταβίβασης
 ακινήτων και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους, υπό την οριζόμενη εξαίρεση. (άρθρο 47)


2. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.2961/2001 σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και  κερδών από τυχερά παίγνια, στα εξής κατά βάση σημεία:

- καταργείται το καθεστώς φορολόγησης περιουσιών που αποκτώνται αιτία προίκας,
- επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης του υπόχρεου σε φόρο,
- παρατείνεται από έξι (6) μήνες που είναι σήμερα, σε εννέα (9) μήνες, η  προθεσμία υποβολής αρχικών ή νέων δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών υπό την προϋπόθεση ότι ο κληρονόμος απεβίωσε στην ημεδαπή,
- προβλέπεται η ευθύνη του συμβολαιογράφου για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης μεταβίβασης με βάση τα στοιχεία που  προσκόμισαν οι υπόχρεοι σε δήλωση, τον τίτλο κτήσης και την περιγραφή του ακινήτου στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται. Επιβάλλεται στον  συμβολαιογράφο που παραβαίνει τις οριζόμενες υποχρεώσεις του, αυτοτελές πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ ανά παράβαση, υπό την οριζόμενη εξαίρεση,
- δεν θεωρείται ως δωρεά για την επιβολή του αντίστοιχου φόρου, η  κτήση περιουσίας που συνιστά εισόδημα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (άρθρο 48)


3. Ανατίθεται στο συμβολαιογράφο η υποχρέωση, εκτός αν αναλάβει αυτή  ο εκάστοτε συμβαλλόμενος, να υποβάλλει, εντός 30 ημερών από την  κατάρτιση δικαιοπραξίας ή τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού, δήλωση στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων. Στο συμβολαιογράφο που παραβαίνει την ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ύψους διακοσίων (200)  ευρώ. (άρθρο 49)

4. Εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού ετήσιου φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας των ακινήτων και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) τους οποίους διαχειρίζονται ΔΟΕΕ και η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο κράτος, (άρθρο 50)
 

5. Επανακαθορίζονται τα συλλογικά όργανα προσδιορισμού των  αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Συγκεκριμένα:  α. Συνιστάται: (ί) Επιτροπή υπό την οριζόμενη σύνθεση (συμμετέχουν σ’  αυτή μεταξύ άλλων και δύο εμπειρογνώμονες) για τη σύνταξη εισήγησης για  τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών  εκκίνησης, που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας  αξίας των ακινήτων (σήμερα για τη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου έργου  υφίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα εξαμελής Επιτροπή), (ιι) Επιτροπή  Ελέγχου με αρμοδιότητα τον έλεγχο των εισηγήσεων, που υποβάλλουν οι  πιστοποιημένοι εκτιμητές, και την εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για  τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης. Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού  τιμών εκκίνησης, η εν λόγω Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό  Οικονομικών την ανάθεση σύνταξης εισήγησης σε πιστοποιημένο εκτιμητή στον οποίο θα καταβληθεί αμοιβή για τη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου  έργου.

β. Καταργείται η υφιστάμενη τριμελής Επιτροπή, η οποία έχει ως  αρμοδιότητα την εισήγηση των τιμών εκκίνησης σε περίπτωση αδυναμίας
 ασφαλούς προσδιορισμού τους από τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων  εκτιμητών. (άρθρο 51)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

1. Εξομοιώνεται το καθεστώς φορολόγησης των καλυμμένων ομολογιών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4261/2014, με αυτό που  ισχύει όσον αφορά στις καλυμμένες ομολογίες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.3601/2007. (άρθρο 52)

2. Καταργείται το κατώτατο ύψος του:

i. οφειλόμενου φόρου κάθε εξαμήνου κατά τη φορολόγηση των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία (δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές),

ii. φόρου επί των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου ακινήτων (δεν μπορεί  να είναι μικρότερος του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού
 ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου),

iix. οφειλόμενου φόρου κάθε εξαμήνου για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του εξαμηνιαίου
μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες  τιμές),

ίν. οφειλόμενου φόρου επί των εισοδημάτων των ΟΣΕΚΑ (δεν μπορεί να  είναι μικρότερος του 0,025% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού
ενεργητικού προκειμένου για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς, κ.λπ.). (άρθρα 53 - 56)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Ι.α. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου σε όλα τα υπό ελληνική σημαία  αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά των οποίων ο χρόνος  δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το  πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους. Από  την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται τα αμιγώς ναυαγοσωστικά  πλοία που εκτελούν αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας αρωγής.

β. Αναφέρονται οι υπόχρεοι καταβολής του, ο τρόπος υπολογισμού του για τα αλιευτικά πλοία και πλοιάρια (βάση του ολικού μήκους αυτών) και
ρυμουλκά (βάση της συνολικής ιπποδύναμης αυτών).

γ. Με την καταβολή του τέλους εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων από κάθε φόρο,
εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, εκτός από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το j εισόδημα από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών. Ως εισόδημα απαλλασσόμενο νοείται και η υπεραξία πραγματοποιούμενη από εκποίηση
 πλοίου, είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή είσπραξη από οποιαδήποτε  άλλη αιτία.

δ. Με κ.υ.α. καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κ.λπ. (άρθρο 57)

2.α. Επανακαθορίζεται, σε μεγαλύτερο ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975. Ορίζεται ελάχιστο ποσό
φόρου διακόσια (200) ευρώ σε περίπτωση που ο υπολογιζόμενος φόρος πλοίου με βάση την κλίμακα του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου είναι μικρότερος
από το ποσό αυτό, με εξαίρεση τα αλιευτικά πλοία και τα ρυμουλκά.

β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας. (Καταβολή του φόρου σε 2 από 4 δόσεις, με ;
 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντί του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την απόδειξη της καταστροφής του πλοίου κ.λπ.).

Προστίθεται και η κατηγορία των τουριστικών ημερόπλοιων με ελληνική σημαία μεταξύ αυτών που ο φόρος που επιβάλλεται ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.27/1975. Τα ανωτέρω ημερόπλοια εξαιρούνται j και από τις απαλλαγές και μειώσεις από το φόρο που ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 27/1975. (άρθρο 58)
 

3. Παρέχεται δυνατότητα και στις ναυλώτριες γυμνών πλοίων ή στις μισθώτριες εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση να εγκαθίστανται
 στην Ελλάδα, με αντιπροσώπευση, κατόπιν σχετικής αίτησης στο Υπουργείο  Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τη χορήγηση άδειας, υπαγόμενες εφεξής, στο
καθεστώς του ν.791/1978 (άρθρο 59)

4. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη φορολογία πλοίων υπό ξένη  σημαία. Ειδικότερα:
 

- Μεταξύ των εταιριών τις οποίες βαρύνει ο οριζόμενος φόρος  προστίθενται και οι ναυλώτριες εταιρείες γυμνού πλοίου ή οι μισθώτριες  εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση ή οι εταιρείες στις οποίες  ανήκει η κυριότητα του πλοίου για τα πλοία υπό ξένη σημαία. Οι ως άνω  διαχειρίστριες εταιρείες είναι υπόχρεες για την καταβολή του ανωτέρω φόρου  αλληλέγγυα με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες ή τις ναυλώτριες εταιρείες γυμνού  πλοίου ή τις μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, που  τους έχουν αναθέσει τη διαχείριση των πλοίων αυτών ανάλογα με την  περίπτωση.

- Η δήλωση και καταβολή του φόρου διενεργείται από την διαχειρίστρια  εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό όχι μόνο της πλοιοκτήτριας εταιρείας
 αλλά ή/και της ναυλώτριας εταιρείας γυμνού πλοίου ή της μισθώτριας  εταιρείας πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση, ανάλογα με την περίπτωση.

- Ο επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση της εταιρείας  πλοιοκτήτριας πλοίου, της ναυλώτριας εταιρείας γυμνού πλοίου ή της  μισθώτριας εταιρείας πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση, ή της εταιρείας  στην οποία ανήκει κατά κυριότητα το πλοίο υπό ξένη σημαία, το οποίο τελεί  υπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας,  εγκατεστημένης στην Ελλάδα, έναντι οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς  ή κράτησης στο εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό από την  εκμετάλλευση του πλοίου. Η ίδια απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή  κράτηση ισχύει και για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων. Περαιτέρω, απαλλάσσεται από κάθε φόρο η μεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου, ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, ή εταιρειών στις οποίες ανήκει κατά κυριότητα το πλοίο, (άρθρο 60)


5. α. Επεκτείνονται και στις ναυλώτριες εταιρείες γυμνών πλοίων, τις μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και στους τελικούς μετόχους και εταίρους αυτών μέχρι φυσικού προσώπου τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υπαγόμενων σε φόρο χωρητικότητας πλοιοκτητριών εταιρειών, καθώς και τελικών μετόχων ή εταίρων αυτών μέχρι φυσικού προσώπου, που απορρέουν από την εκμετάλλευση των πλοίων και τη φορολογική μεταχείριση αυτών.

Ο υπολογισμός του φόρου πλοίων και των κατά περίπτωση μειώσεων αυτού που βαρύνει τα υπαγόμενα σε φόρο χωρητικότητας πρόσωπα, γίνεται με τα ίδια κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τους συντελεστές και τα κλιμάκια που προβλέπονται για τις υπαγόμενες σε φόρο χωρητικότητας πλοιοκτήτριες εταιρείες από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου και τις εκδιδόμενες, δυνάμει του άρθρου 13 του ν.δ.2687/1953, εγκριτικές πράξεις νηολόγησης, ανάλογα με τη σημαία του πλοίου και την κατηγορία αυτού κατά περίπτωση.

β. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, το εισόδημα που αποκτάται από εταίρους ή μετόχους Εταιρειών Χαρτοφυλακίου, οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα, μετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία καθώς και το εισόδημα από μετοχές ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, εφόσον οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι συμβεβλημένες με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ή η εκμετάλλευση ή διαχείριση των σχετικών πλοίων γίνεται από ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του ν.27/1975, όπως ισχύει. (άρθρο 61)
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Ι.α. Αυξάνεται κατά ένα (1) τμήμα, οριζόμενα σε τρία (3) από δύο (2) που είναι σήμερα, η οργανωτική διάρθρωση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
β. Συνιστώνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιπλέον δεκαεννέα (19) θέσεις υπαλλήλων διαφόρων κατηγοριών για την κάλυψη των αναγκών της ΕΑΠ. (άρθρο 62)

2. Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στη Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. (άρθρο 63)

3. Μειώνεται, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των αλιευμάτων του μισθωμένου ιχθυοτρόφου ύδατος που αλιεύονται από τον  μισθωτή αλιευτικό συνεταιρισμό, το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς με τη  διαδικασία της απευθείας μίσθωσης.

Παρατείνεται έως 3-11-2020 η προθεσμία εντός της οποίας οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί (Ο.Σ) οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά
τους με τις διατάξεις του ν.4030/2011.

Ανανεώνεται για ένα έτος, από την ημερομηνία λήξης της, η θητεία του προσωπικού που έχει μετακινηθεί ή αποσπαστεί στο Συντονιστικό  Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. (άρθρο 65)

4. Τίθενται τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις (καταργείται, μεταξύ άλλων, το άρθρο 63 του ν.4607/2019, σχετικά με την επιβολή εισφοράς στις πάσης φύσεως χορηγήσεις πιστώσεων από χρηματοδοτικά ιδρύματα). (άρθρα 66 και 67)
 O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.


Η σχετική ανακοίνωση


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα                       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                 
Τηλ.:2103332644
e-mail: [email protected]
Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Οικονομικών καταθέτει προς ψήφιση στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο με τίτλο:

 

«Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση

για την Ελλάδα του αύριο».

 

Ένα νομοσχέδιο τομή, με το οποίο επιδιώκεται η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, η άμεση βελτίωση των οικονομικών δεικτών της χώρας, η ελάφρυνση της φορολογίας φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και η υποβοήθηση της οικονομικής δραστηριότητας του παραγωγικού σκέλους της ελληνικής κοινωνίας.

Παράλληλα, με το φορολογικό νομοσχέδιο παρέχονται σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων που θα καταστήσουν την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Είναι η πρώτη φορά μετά την είσοδο της χώρας στην κρίση που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο μειώνεται δραστικά η φορολογία των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ανακουφίζονται τα φυσικά πρόσωπα από δυσβάστακτες φορολογικές υποχρεώσεις.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με ξεκάθαρα αναπτυξιακή διάσταση.

Το φορολογικό νομοσχέδιο είναι στον πυρήνα των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για τη φορολογική πολιτική που περιλαμβάνει:

§  τη μείωση των φόρων,

§  τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,

§  τη διαφάνεια και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής,

§  την επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και τη μετάβαση του φορολογικού συστήματος στην ψηφιακή εποχή,

§  τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου της Φορολογικής Διοίκησης και των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη ωφέλεια των φορολογουμένων, και

§  τη διευκόλυνση και προσέλκυση επενδύσεων και κεφαλαίων.

 

Ειδικότερα:

Με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται προς ψήφιση, προβλέπονται ρυθμίσεις όπως:

§  η δραστική μείωση των  φόρων εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις,

§  η μείωση του φόρου μερισμάτων που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα,

§  η επιβράβευση της επιχειρηματικότητας προς όφελος των εργαζομένων και της πραγματικής οικονομίας,

§  η ευνοϊκή αντιμετώπιση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και παροχών υπέρ των εργαζομένων,

§  η προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Ελλάδα με ισχυρά επενδυτικά κίνητρα.

 

Αναλυτικότερα προβλέπονται τα εξής στους επιμέρους τομείς:

 

Α. Στον τομέα της  φορολογικής  ελάφρυνσης των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων, οι κυριότερες φορολογικές ελαφρύνσεις περιλαμβάνουν:

 

§  Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζει να ισχύει η μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Επισημαίνεται ότι σταθερή βούληση αποτελεί η περαιτέρω μείωση του συντελεστή της φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων κατά τα επόμενα έτη, με σκοπό η ελληνική οικονομία να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της πιο δυναμικά στο ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

§  Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. Με τη μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά. Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

§  Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα με στόχο την ελάφρυνση τους από τα φορολογικά βάρη και την ταυτόχρονη δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας, μέσω της σύστασης νέων αγροτικών σχημάτων.

§  Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα (για το 2018).

 

Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζεται η μείωση του φόρου εισοδήματος με βάση τον αριθμό των παιδιών, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη ευπαθών ομάδων (βρεφική προστασία), καθώς και για την κοινωνική προστασία και αποκαθίστανται διαπιστωμένες ανισότητες σε βάρος ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ήτοι:

§  Αύξηση του «αφορολόγητου» κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών, ενώ ειδικά για τους πολύτεκνους με 5 παιδιά και άνω δεν ισχύει η μείωση των 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αύξησης του εισοδήματός τους, εφόσον το φορολογητέο τους εισόδημα υπερβαίνει τα  12.000 ευρώ.

§  Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.

§  Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

§  Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24%  που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

§  Εξορθολογισμός του τρόπου φορολόγησης των stock options, για τα οποία πλέον η υπεραξία από την άσκησή τους, δε θα προστίθεται στα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου, προκειμένου να υπαχθεί στην φορολόγηση με βάση την κλίμακα, αλλά αντίθετα θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

§  Οι καταβολές προς τους εργαζομένους λόγω εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους εξαιτίας της συμμετοχής τους σε εθελούσια έξοδο, δεν αποτελούν πλέον πρόωρη εξαγορά και δεν φορολογούνται με συντελεστή προσαυξημένο κατά 50%.

§  Αναγωγή των ανείσπρακτων δεδουλευμένων  αποδοχών που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.

§  Εξορθολογίζονται οι παροχές σε είδος προς τους εργαζομένους με τη μορφή εταιρικού αυτοκινήτου, με τη φορολόγησή τους κλιμακωτά, με βάση τη Λιανική Τιμή Προ Φόρων και με νέους δικαιότερους συντελεστές ανά κλιμάκιο και  με εξαίρεση από τη φορολόγηση ως εισόδημα των οχημάτων που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 ευρώ.

§  Όσον αφορά τις παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, πλέον ως παροχή σε είδος δεν λογίζεται το σύνολο του ποσού του δανείου, αλλά η διαφορά των τόκων που προκύπτει με βάση το επιτόκιο με το οποίο βαρύνεται το δάνειο που λαμβάνει ο εργαζόμενος και του επιτοκίου με το οποίο θα βαρυνόταν αν λάμβανε το δάνειο με επιτόκιο ίσο με το μέσο επιτόκιο της αγοράς.

§  Γίνεται διασάφηση ότι η παροχή σε είδος προσμετράται στο εισόδημα αυτού που τη λαμβάνει, κατά το τμήμα της που υπερβαίνει τα 300 ευρώ σε αξία.

§  Καταργείται η εισφορά 0,6% του ν. 128/1975 στις πιστώσεις factoring και leasing με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και συνεπώς λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

§  Παρατείνεται ο τρόπος φορολόγησης οχημάτων δημοσίας χρήσης.

§  Τέλος, εξορθολογίζεται ο τρόπος φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων όπως των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των ΟΣΕΚΑ με στόχο την ενίσχυση της πραγματοποίησης επενδύσεων.

 

 

Β. Συγκαταλέγονται σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων. Ειδικότερα:

 

§  Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

§  Περαιτέρω, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

§  Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

§  Ρυθμίζεται η αγορά για τις ναυλώτριες εταιρίες γυμνών πλοίων (bareboat chartering) και πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, όπως και θέματα φορολογίας ρυμουλκών, αλιευτικών πλοίων και πλοίων δεύτερης κατηγορίας.

 

 

Γ. Εισάγονται μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα:

 

§  Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής, ενώ η αναστολή του Φ.Π.Α. καταλαμβάνει και την αντιπαροχή.

§  Αναστέλλεται η επιβολή του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια.

§  Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών, με συνολικό ύψος δαπάνης τις 16.000 ευρώ, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών.

§  Aυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 και σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτων οφειλών από 24 σε 48. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη για δεύτερη φορά εάν η ρύθμιση απολεσθεί για οποιοδήποτε λόγο που αφορά σε υπαιτιότητά του.

§  Μειώνεται το μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς από 10% σε 5% επί της αξίας των αλιευμάτων.

 

Δ. Εισάγονται φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως:

 

§  Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών-μελών. Πιο συγκεκριμένα, δεν λογίζεται ως παροχή σε είδος η χορήγηση αυτοκινήτου οχήματος χαμηλών ή μηδενικών ρύπων. Επιπλέον χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπερέκπτωσης κατά 30% της δαπάνης για τη μίσθωση αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, ενώ και για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπερέκπτωσης κατά 30% της ανωτέρω  δαπάνης. Τέλος, χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπεραποσβέσεων με αυξημένους συντελεστές έναντι των υφιστάμενων για την απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων τα οποία είναι χαμηλών ή μηδενικών ρύπων.

§  Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους, δίδοντας:

- έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ χωρίς αυτές να αποτελούν εισόδημα για τον εργαζόμενο,

- ενίσχυση της παροχής δωρεών σε χρήμα και σε είδος από ιδρύματα προς το Δημόσιο, μέσω της έκπτωσης από το εισόδημα των δαπανών για δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Ε. Σημαντική παρέμβαση στην κατεύθυνση της διαφάνειας και του περιορισμού της φοροδιαφυγής είναι οι ρυθμίσεις για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα:

 

§  Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των ανωτέρω:

 

1. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και το ποσό της διατροφής διαζευγμένου συζύγου ή τέκνου.

2. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί  δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού τους εισοδήματος

3. Στον  φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).

4. Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

 

ΣΤ. Γίνονται παρεμβάσεις για την μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου της Φορολογικής Διοίκησης και των επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη ωφέλεια των φορολογουμένων.

 

§  Γίνεται εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο. Με αυτό τον τρόπο, αφενός αποφορτίζεται η Φορολογική Διοίκηση από το γραφειοκρατικό κόστος για την παρακολούθηση των οφειλών αυτών, ενώ πάνω από 500.000 φορολογούμενοι θα αποκτήσουν και πάλι τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται για την οικονομική δραστηριότητά τους. 

§  Εφαρμόζεται η περιοδική διαγραφή μικροοφειλών συνολικής αξίας έως 1 ευρώ ανά φορολογούμενο, προκειμένου και με αυτό τον τρόπο να αποφορτιστεί η λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης.

§  Δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να διαγράφουν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους, συνολικού ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να χρειάζεται να έχουν εξασκήσει προηγουμένως όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή τους, δεδομένου ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το κόστος της διαδικασίας είναι υψηλότερο από το ύψος της οφειλής.

§  Τέλος, επιστρέφεται ή διαγράφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ΕΦΚ που βεβαιώθηκε για κρασιά τα οποία μέχρι και την τελευταία ημέρα ισχύος του ΕΦΚ κρασιού (31.12.2018) δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση.

 

Τα παραπάνω μέτρα αναμένεται να λειτουργήσουν με  πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και κοινωνία διαμορφώνοντας ένα νέο οικονομικό περιβάλλον  με ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης