ΔΠΑ 1029/2019 - Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΔΟΥ | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ 1029/2019 - Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΔΟΥ

22 Νοέμβριος 2019 -- Σχόλια


Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης τεκμαιρόμενης απόρριψης αιτήματος περί χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση -λόγω πώλησης- ακινήτου, με τον όρο της παρακράτησης από το τίμημα υπόλοιπου ποσού ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος προς την Δ.Ο.Υ..

ΔΠΑ 1029/2019, 31ο Τμήμα (Προεδρική Διαδικασία)
 
Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία εκδηλώθηκε άρνηση του Ελληνικού Δημοσίου προς χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στον αιτούντα, αποτελεί πράξη αρνητικού αμιγώς χαρακτήρα, κρίνει ότι δεν είναι, ως εκ τούτου, δεκτική αναστολής εκτέλεσης, δεδομένου ότι η τυχόν χορήγηση της αναστολής θα ισοδυναμούσε με ανεπίτρεπτη επιβολή από το Δικαστήριο, υποχρέωσης προς τη Διοίκηση, προς έκδοση πράξης θετικού περιεχομένου, η οποία κατ’ ουσίαν θα περιελάμβανε και αναγνώριση της ανυπαρξίας ή εξόφλησης του χρέους ή ένταξης αυτού σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών του αιτούντος.

Τούτο, ανεξαρτήτως του ότι:

α) οι προβαλλόμενοι με την προσφυγή λόγοι δεν παρίστανται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, προδήλως βάσιμοι,

β) ο αιτών αναποδείκτως προβάλλει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την ως άνω άρνηση, καθώς η απλή οικονομική ζημία, συνιστάμενη στην απώλεια εσόδων, θεωρείται κατά κανόνα επανορθώσιμη, ενώ

γ) η ηθική βλάβη, και αν τούτη συντρέξει, είναι, πάντως, πλήρως επανορθώσιμη σε περίπτωση αποδοχής του κύριου ένδικου βοηθήματος.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone