Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι πληρώσαμε σε φόρους το 2018 - Πόσο κοστίζουν οι απαλλαγές και οι μειώσεις φόρων στα δημόσια έσοδα

Τι πληρώσαμε σε φόρους το 2018 - Πόσο κοστίζουν οι απαλλαγές και οι μειώσεις φόρων στα δημόσια έσοδα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
 
 
Η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων ανά κατηγορία φόρου, αλλά και πληροφορίες σχετικά με την επιβάρυνση που επιφέρουν στα δημόσια έσοδα οι διάφορες απαλλαγές, αναφέρονται σε έκθεση της ΑΑΔΕ η οποία πλαισιώνει τα συνοδευτικά έγγραφα του προϋπολογισμού.

Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται ανά είδος φόρου τα ποσά που εισπράχθηκαν και το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των φορολογικών εσόδων.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ποσά σε εκατ. ευρώ)

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΤΟΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 20.886 42,75%
Φόρος εισοδήματος 13.563 27,76%
Φυσικών προσώπων 8.641 17,69%
Νομικών προσώπων 3.680 7,53%
Ειδικών κατηγοριών 1.242 2,54%
Φόροι στην περιουσία 3.217 6,59%
Άμεσοι φόροι ΠΟΕ 1.764 3,61%
Λοιποί άμεσοι φόροι 2.342 4,79%
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 27.966 57,25%
Φόροι συναλλαγών 16.885 34,56%
ΦΠΑ 16.220 33,20%
Πετρελαιοειδών 2.009 4,11%
Καπνού 639 1,31%
Λοιπών 13.572 27,78%
Λοιποί φόροι συναλλαγών 665 1,36%
Μεταβίβαση κεφαλαίων 356 0,73%
Χαρτόσημο 305 0,62%
Φόροι κατανάλωσης 9.485 19,42%
Φόρος ασφαλίστρων 425 0,87%
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 260 0,53%
ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων 4.257 8,71%
Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) 2.893 5,92%
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.168 2,39%
Λοιποί φόροι κατανάλωσης 482 0,99%
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ 1.139 2,33%
Λοιποί έμμεσοι 457 0,94%
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 48.852 100,00%

 

Δείτε αναλυτικά όλους τους υπόλοιπους πίνακες


Πίνακας 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Κατηγορίες Αριθμός περιπτώσεων που κάνουν χρήση της απαλλαγής
1. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 125
Α. Εκπτώσεις δαπανών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 10
Β. Απαλλαγές στο εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) 19
Γ. Απαλλαγές - Μειώσεις στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 7
Δ. Απαλλαγές - Μειώσεις στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 14
Ε. Απαλλαγές στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 20
ΣΤ. Λοιπές απαλλαγές 20
Ζ. Μειώσεις του φόρου στα νοικοκυριά 8
Η. Παρακράτηση φόρου και εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης 4
Θ. Απαλλαγές από τις αντικειμενικές δαπάνες - Μειωμένη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών 23
2. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 123
Α. Υποκειμενικές απαλλαγές νομικών προσώπων 9
Β. Λοιπές απαλλαγές νομικών προσώπων 16
Γ. Απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 21
Δ. Απαλλαγές στα εισοδήματα από τόκους, δικαιώματα και μερίσματα βάσει διμερών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολόγησης 1
Ε. Απαλλαγές από τη φορολογία ορισμένων εισοδημάτων 9
ΣΤ. Εκπτώσεις δαπανών - λοιπών ποσών 20
Ζ. Παρακράτηση φόρου εισοδημάτων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 1
Η. Μη παρακράτηση φόρου 5
Θ. Διαφοροποίηση στον τρόπο προσδιορισμού των κερδών ή φόρων 6
1. Μειωμένοι συντελεστές φορολογίας, μειώσεις φόρου 13
ΙΑ. Απαλλαγές κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων 12
ΙΒ. Αναπτυξιακοί νόμοι 10
3. Φορολογία πλοίων 37
A. Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μετά την ισχύ του ν. 27/1975 32
B. Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 5
4. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 20
5. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων (ΕΦΑ) 1
6. Φόρος κληρονομιάς 18
7. Φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια 36
A. Δωρεές 29
Β. Γονικές παροχές 4
Γ. Κέρδη 3
8. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 43
9. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 19
10. Φόρος πολυτελείας 7
11. Φόρος Προστιθέμενης Αξία (ΦΠΑ) 85
A. Κοινές απαλλαγές ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, στην ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών 22
Β. Απαλλαγές ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας 30
Γ. Απαλλαγές ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών 33
12. Τέλη χαρτοσήμου 76
13. Φόρος ασφαλίστρων 5
14. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ) 44
A. Κοινές απαλλαγές 2
Β. Ενεργειακά προϊόντα 26
Γ. Βιομηχανοποιημένα καπνά 1
Δ. Αιθυλική αλκοόλη - αλκοολούχα ποτά 15
15. Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 23
16. Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 28
17. Άλλες φορολογίες 10

 
Εφάπαξ εισφορές αυτοκινήτων 8

 
Φορολογία τηλεοπτικών διαφημίσεων 2
18. Γενικές απαλλαγές* 122

* Σημαντικό μέρος των γενικών απαλλαγών επαναλαμβάνονται και σε άλλες επιμέρους κατηγορίες.


 

Πίνακας 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α. Συνολικός αριθμός περιπτώσεων με μείωση φόρου 508.036
 
250.199.108
Έκπτωση φόρου 200 €, λόγω αναπηρίας (ατομικής και εξαρτώμενων μελών) 206.419
 
14.792.583
Μείωση φόρου για το εισόδημα από ατομική αγροτική δραστηριότητα 287.996
 
233.415.071
Έκπτωση ποσού δωρεών 12.178 18.089.575 664.655
Έκπτωση ποσού ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, αιρετών αντιπροσώ­πων Βουλής Ελλήνων / ΕΚ κ.λπ. 277 1.214.011 23.054
Κάτοικοι χωρών ΕΕ/ΕΟΧ που δικαιούνται μειώσεων φόρου 1.162
 
1.293.039
Έκπτωση μισθωμάτων επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα 4 14.400 10.706
Β. Συνολικός αριθμός περιπτώσεων που κάνουν χρήση των ειδικών φορολογικών ελαφρύνσεων 3.647.793
 
1.200.315.749
Ειδική φορολόγηση ναυτικών 29.121 816.352.205 90.191.713
Απαλλαγή ΕΚΑΣ 242.241 114.952.028 1.300.014
Απαλλαγή επιδομάτων ανεργίας 575.070 863.086.205 15.041.307
Μείωση φορολογικού συντελεστή σε νέους επιτηδευματίες 59.343
 
2.183.736
Εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο 2.616.109 7.051.172.155 1.071.735.381
Απαλλαγές από τέλος επιτηδεύματος και εισφορά αλληλεγγύης 125.909
 
19.863.598
Σύνολο (Α) + (Β)
 

 
1.450.514.857
Γ. Αποσβέσεις και δαπάνες ακινήτων
 

 
71.147.220
Σ ύ ν ο λ ο (Α) + (Β) + (Γ)
 

 
1.521.662.077

 

Πίνακας 4

Απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 768 387.774.379
Τόκοι ομολόγων που εκδίδονται από εΤχΣ κατ' εφαρμογή του προγράμματος PSI 26 539.234
Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε ΝΠ 508 320.958.851
Υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ 55 9.900.275
Υπεραξία από μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες ΕΕ, ΕΟΧ/ΕΖΕΣ 25 6.977.838
Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία 29 101.790
Κέρδη Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που φορολογούνται στο όνομα των εργαζομένων (παρ. 2 άρθ. 72 ν.4430/2016) 16 22.423
Ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθ.62 ν. 4389/2016) 41 45.176.614
Κεφαλαιακά κέρδη από απαλλαγή ομολόγων (παρ. 5 άρθ. 47 ν. 4172/2013) 58 153.115
Μισθώματα για χρήση ακινήτου (παρ. Β2 άρθ. 43 και παρ. Β2 άρθ. 44 ν. 4030/2011) 10 3.944.239
Απαλλαγές από τη φορολογία ορισμένων εισοδημάτων 17 11.697.178
Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου 12 1.703.614
Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 9 ν. 4171/1961 5 9.993.564
Εκπτώσεις δαπανών - Λοιπών ποσών 283 302.294.794
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 83 14.279.291
Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI) των νομικών προσώπων των περ. α' και δ' άρθρου 45 ν.4172/2013 182 218.241.197
Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου 11 69.705.528
Προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ. 10 άρθ. 24 ν. 4172/2013) 7 68.778
Απαλλαγές κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων 0 0
Υπεραξία λόγω συγχώνευσης 0 0
Αναπτυξιακοί νόμοι 98 9.713.982
Φορολογική απαλλαγή ν. 4399/2016 4 229.538
Φορολογική απαλλαγή ν. 3908/2011 40 3.997.889
Αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων (Αφορολόγητα αποθεματικά ν. 1262/1982, ν. 1892/1990 κ.λπ., ν. 3299/2004) 54 5.486.555
Λοιπές απαλλαγές νομικών προσώπων 113 2.606.226
Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 105 180.999
Αφορολόγητες εκπτώσεις άρθρου 71Α του ν.4172/2013 2 1.280.747
Αφορολόγητες εκπτώσεις άρθρου 71Ε ν.4172/2013 0 0
Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 8 ν. 3905/2010 6 1.144.480
Αφορολόγητο αποθεματικό για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα (παρ. 3 άρθ. 62 ν. 3982/2011) 0 0
Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθ. 71Δ ν. 4172/2013) 0 0
Σ ύ ν ο λ ο 1.279 714.086.559

Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία της ΓΔΗΛΕΔ.

 

Τα στοιχεία αφορούν σε εκκαθαρισμένες δηλώσεις έως και την 10/10/2019 (φορολογικό έτος 2018).

Πίνακας 5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑ­ΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 1.409.601 108.877.783
Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (ΕΦΑ) 6.792 3.467.419.814
Φόρος κληρονομιάς 0 -
Φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια 0 -
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 23.795 57.496.700
Σ ύ ν ο λ ο 1.440.188 3.633.794.297

Πηγή: Το κόστος των φορολογικών δαπανών, καθώς και ο αριθμός των φορολογουμένων που κάνει χρήση των δαπανών αυτών, είναι αδύνατον να υπολογισθούν στις φορολογίες κληρονομιών και δωρεών .

 

Για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων α) τα στοιχεία ελήφθησαν από τη ΔΗΛΕΔ και β) αφορά μόνο τις απαλλαγές του ΕΟΤ, του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, της ΕΤΑΔ ΑΕ, της ΕΟ και Κ, των εταιρειών ειδικού σκοπού και τις εκπτώσεις του 50% και 100% των φυσικών προσώπων.

Πίνακας 6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας (κληρονομιές-γονικές παροχές) -
Απαλλαγή δημόσιου τομέα (κληρονομιές - δωρεές) -
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας (μεταβιβάσεις) 20.595.000
Απαλλαγή δημόσιου τομέα (μεταβιβάσεις) 3.741.000
Απαλλαγή από Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 108.877.783
Απαλλαγή του αρ. 15 του ν. 3091/02 (ΕΦΑ) 3.467.419.814
Σ ύ ν ο λ ο 3.600.633.597
 


Πίνακας 7

Απαλλαγές στο Φ.Π.Α. και κόστος των μειωμένος συντελεστών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Υπερμειωμένος συντελεστής (6%), στα βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, φάρμακα και εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου και θέατρα, εισιτήρια συναυλιών (κ.λπ.)1 444.372.417
Μειωμένοι, κατά 30%, συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου1 102.686.354
Απαλλαγή των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων2 41.439.038
Απαλλαγή των πράξεων των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (εκτός εμπορικών πράξεων)2 26.242.210
Απαλλαγή στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων (διπλωματικές αποστολές, διεθνείς οργανισμοί κ.λπ.)3 12.878.875
Χρηματοοικονομικές και συναφείς υπηρεσίες πλην ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών (άρθρο 22 παρ. 1 περ. κ' έως και κε')4 216.992.500
Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες (άρθρο 22 παρ. 1 περ. ιθ')4 40.385.000
Υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 22 παρ. 1 περ. ιβ')4 389.192.500
Παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής κατά την απόκτηση α’ κατοικίας5 1.627.177
Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης -
Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων (διπλωματικές αποστολές, διεθνείς οργανισμοί κ.λπ.) 4.532.336
Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων, ειδών πρώτης ανάγκης για την πραγματοποίηση κοινωφελών ή φιλανθρωπικών σκοπών 709.770
Ειδικές προσωπικές απαλλαγές, κατά την εισαγωγή 265.140
Απαλλαγή κατά την εισαγωγή επενδυτικού χρυσού 1.222.816
Σ ύ ν ο λ ο 1.282.546.133

(1) Εκτιμήσεις βάσει στοιχείων από τις δηλώσεις ΦΠΑ 2018 για το φόρο εκροών και με προβολή δεδομένων από τις δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 2010-2014 για το φόρο εισροών. Η ποσοτικοποίηση εκτιμά την απώλεια εσόδων λόγω μη υπαγωγής στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

(2)Εκτιμήσεις βάσει στοιχείων που μας παρείχαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις/φορείς για το 2018.

(3) Βάσει στοιχείων που μας παρείχαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς (Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, CEDEFOP, ENISA) ή προκύπτουν από δεδομένα επιστροφών ΦΠΑ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Γ ια τους υπόλοιπους φορείς (πρεσβείες, διεθνείς οργανισμοί) αξιοποιήσαμε τα στοιχεία σχετικά με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΞ δικαιώμα­τα απαλλαγής από ΦΠΑ για τις αγορές αγαθών και λήψεων υπηρεσιών ανεξάρτητα από την πραγματοποίησή τους ή όχι.

(4)Εκτιμήσεις βάσει στατιστικών -κατά κύριο λόγο- δεδομένων.

(5) Εκτιμήσεις βάσει στατιστικών και φορολογικών δεδομένων.

 


Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ)

Πίνακας 8 (ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κοινές απαλλαγές 3.190.770
Ενεργειακά προϊόντα 778.534.393
Βιομηχανοποιημένα καπνά 822.953
Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά 512.140.246
Ισοπροπυλική αλκοόλη -
Σ ύ ν ο λ ο 1.294.688.362

Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων.
 

 

Τέλος ταξινόμησης οχημάτων

Πίνακας 9 (ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Νοσοκομεία 2.076.231
Πολύτεκνοι 2.270.013
ΑμεΑ 1.577.664
Μετοικούντες 1.758.069
Επιβατικά αυτοκίνητα Ιερών Μονών Αγίου Όρους 95.972
Ταξί 6.112.042
Γονείς με τρία τέκνα 10.256.987
Δημόσιο - Δήμοι - Κοινότητες 87.724
Αυτοκίνητα που επαναταξινομούνται εντός 8ετίας 206.059
Διπλωμάτες/ΝΑΤΟ 4.428.204
Απόσυρση 0
Υβριδικά μηχανοκίνητα οχήματα - Υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα 8.816.433
Ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα και τα οχήματα της περ. ε' παρ. Ι 58.826
Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 0
Σ ύ ν ο λ ο 37.744.224

Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία της ΔΗΛΕΔ.


 

Πίνακας 10

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 1.521.662.077
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 714.086.559
Φορολογία κεφαλαίου 3.633.794.297
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 1.282.546.133
Τέλη χαρτοσήμου 76.934.947
Φόρος ασφαλίστρων 387.470.147
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ) 1.294.688.362
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 37.744.224
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 11.710.000
Σ ύ ν ο λ ο 8.960.636.746

Αριθμός φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2018 -  6.303.358

Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση αδημοσίευτα στοιχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές).

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης