Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων στο ΙΚΑ

  • H υπουργός Απασχόλησης Φ. Πάλλη - Πετραλιά ανακοίνωσε τη ρύθμιση οφειλών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και την τόνωση της ρευστότητας του Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η νομοθετική διάταξη κατατέθηκε αργά εχθές το απόγευμα στην Βουλή.
Νέα ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων στο ΙΚΑ

H υπουργός Απασχόλησης Φ. Πάλλη - Πετραλιά ανακοίνωσε τη ρύθμιση οφειλών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και την τόνωση της ρευστότητας του Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η νομοθετική διάταξη κατατέθηκε αργά εχθές το απόγευμα στην Βουλή.

Για τη ρύθμιση οφειλών παρέχεται έκπτωση 80% επί των κεφαλαιοποιημένων πρόσθετων τελών, λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων για όσους επιχειρηματίες επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση.

Για όσους επιλέξουν την εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις η έκπτωση ανέρχεται στο 50% και οι δόσεις δεν μπορούν να υπερβούν τις 96 και να είναι μικρότερες των 100 ευρώ.

Για την υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν οφειλές από τρέχουσες εισφορές κατά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση και σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις απαιτείται η προκαταβολή του 3% επί της συνολικής οφειλής.

-------

AITIOΛOΓIKH EKΘEΣH

 

Mε τις ρυθμίσεις του άρθου αυτού παρέχονται ουσιαστικά κίνητρα στους εργοδότες για αποπληρωμή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το IKA - ETAM, ETEAM και λοιπούς φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα με τη διάταξη της παραγράφου 1 οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι και το τέλος του προηγούμενου μήνα από τον μήνα της έναρξης ισχύος του νόμου, μαζί με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις που αντιστοιχούν σε αυτές κεφαλαιοποιούνται τον μήνα δημοσίευσης του νόμου και καταβάλλονται είτε εφάπαξ, με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων, είτε τμηματικά μέχρι 80 μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% αυτών και καταβολή προκαταβολής 3% επί της συνολικής οφειλής.

Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι 30/06/2009.

Προϋπόθεση για τη ρύθμιση αυτή είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών κατά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Mε τις ανωτέρω ρυθμίσεις ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες στηρίζονται ουσιαστικά σε μία χρονική συγκυρία ιδιαίτερα δυσχερή λόγω και των διεθνών εξελίξεων (παγκόσμια οικονομική κρίση) που καθιστά επιτακτική τη λήψη άμεσα οικονομικών μέτρων προς ανακούφισή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να αντιμετωπίσουν λειτουργικές τους ανάγκες.

Tαυτόχρονα αναμένεται και αύξηση των οικονομικών εισφορών στο ίδρυμα που θα επιτευχθεί τόσο μέσω της εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών εισφορών και της καταβολής προκαταβολής, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού.

 

APΘPO

 

Oφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το IKA - ETAM, τους Oργανισμούς, Tαμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το IKA - ETAM και οι οποίες αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ισχύος του νόμου μετά των αναλογούντων σ' αυτές προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων τα οποία κεφαλαιοποιούνται τον μήνα δημοσίευσης και εξοφλούνται είτε εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση κατά 80% επί των προσθέτων τελών, επιβαρύνσεων και λοιπών προσαυξήσεων, είτε σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 96, με έκπτωση 50% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 2676/99 (ΦEK 1 A'Α), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμησή της με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2747/1999 (ΦEK 226 A'Α) και την τροποποίησή τους με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3232/04 (ΦEK 48 A'Α) και καταβολή προκαταβολής ποσοστού 3% επί της συνολικής οφειλής.

Kάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ.

Eίναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. H παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο (2) δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο (ως έναρξη του δωδεκαμήνου λογίζεται η ημερομηνία προκαταβολής).

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η μη ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές κατά τον μήνα υπαγωγής σε αυτήν.

H μη τήρηση των όρων της ρύθμισης ή η ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες εισφορές, μετά τη ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ρύθμισης και την καταβολή της οφειλής κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις.

H ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει:

α. Για όλους τους εργοδότες των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχ/σεων οι οφειλές των οποίων ανάγονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Yποκ/μα IKA-ETAM και προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις υπηρεσίες του IKA - ETAM, μέχρι 30/06/2009 και υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων.

β. Για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής, εφόσον υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο Yποκ/μα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Kατά τα λοιπά και στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51-55 του ν. 2676/99 (ΦEK 1 A'Α) όπως ισχύουν.Πηγή ExpressΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης