Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διάρθρωση των συνδεόμενων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την αλλοδαπή

Διάρθρωση των συνδεόμενων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την αλλοδαπή
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ: Έτος 2017

 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη Διάρθρωση των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, για το έτος 2017.
Οι στατιστικές αυτές καταρτίζονται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.716/2007 και στοχεύουν στην εκτίμηση της διάρθρωσης και εξέλιξης των δραστηριοτήτων των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο από μετόχους που εδρεύουν στην αλλοδαπή άνω του 50%, τη χρήση των συντελεστών παραγωγής, τις επιδόσεις, καθώς και τη συμβολή τους στο σύνολο της οικονομίας της Χώρας.
Οι Στατιστικές για τη Διάρθρωση των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή καταρτίζονται στο ίδιο πλαίσιο με τις στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (Κανονισμός ΕΚ. 295/2008), ως υποσύνολο τους.
Κατά το έτος 2017 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2.618 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών). Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2017 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 37,5 δισ. ευρώ. Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 21,9 και 8,2 δισ. ευρώ, αντίστοιχα (Πίνακας 1).
 
  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις των προαναφερθέντων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων, δαπάνησαν 31,8 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους κατά το έτος 2017, εκ των οποίων 17,0 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώληση τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία (Πίνακας 1).
Κατά το έτος 2017, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις ήταν 149,9 χιλιάδες άτομα και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 4,8 δισ. ευρώ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστες επενδύσεις  σε υλικά αγαθά ύψους 1,2 δισ. ευρώ (Πίνακας 1).
Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από την αλλοδαπή, σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), κατά το έτος 2017 (Πίνακας 1, Γράφημα 1), αντιστοιχούν στο 0,4% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων,

 

  • 15,1% του συνολικού κύκλου εργασιών,
  • 14,5% της συνολικής αξίας παραγωγής,
  • 16,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής (ακαθάριστη προστιθέμενη αξία),
  • 15,0% των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών,
  • 16,2%  του  συνόλου  των  αγορών  αγαθών  και  υπηρεσιών  που  αγοράζονται  με  σκοπό  την μεταπώληση στην κατάσταση που παρελήφθησαν,
  • 16,8% των συνολικών δαπανών προσωπικού,
  • 14,5% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά,
  • 6,4% του συνόλου των απασχολούμενων, των εν λόγω τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

 


 

 

Πίνακας 1. Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων1 που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, 2017---

1 Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αλλοδαπή, οι οποίες δραστηριοποιούνται, με βάση την ταξινόμηση NACE  Αναθεώρηση 2, στους  κλάδους Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν και Σ95


 


Από τις  2.618 συνδεόμενες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν στην αλλοδαπή, κατά το έτος 2017, οι 2.140 επιχειρήσεις ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (81,7%) και 478 επιχειρήσεις ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες, οι οποίες εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (18,3%), (Πίνακας 2).

 

 

Πίνακας 2.  Συνδεόμενες Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, με διάκριση της τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας στις χώρες εντός ΕΕ και εκτός ΕΕ, 20172

 ---

 2 Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αλλοδαπή, οι οποίες δραστηριοποιούνται, με βάση την ταξινόμηση NACE  Αναθεώρηση 2, στους κλάδους Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν και Σ95


 


πέντε κυριότερες χώρες, στις οποίες εδρεύουν οι τελικές ελέγχουσες θεσμικές μονάδες είναι η Κύπρος με ποσοστό 38,7% (1.012 επιχειρήσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 7,6% (200 επιχειρήσεις), η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  με ίδιο ποσοστό 6,2% (162 επιχειρήσεις στην κάθε μία), και η Ολλανδία με ποσοστό 6,1% (160 επιχειρήσεις), (Γράφημα 2).

 

 

 

 

 

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, που είχαν τελική θεσμική ελέγχουσα μονάδα με έδρα την Κύπρο, αποτελούν το 38,7% του συνόλου των συνδεόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 4,2 δισ. ευρώ, ήτοι 11,3% του συνολικού κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, και 25.446 απασχολουμένους, ήτοι 17,0% των συνολικά απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.

Οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, που είχαν τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα με έδρα τη πέμπτη κατά σειρά ταξινόμησης χώρα, δηλαδή την Ολλανδία, αποτελούν το 6,1% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, με κύκλο εργασιών 6,1 δισ. ευρώ, ήτοι 16,3% του συνολικού κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, και 17.192 απασχολουμένους, ήτοι 11,5% των συνολικά απασχολούμενων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις (Πίνακας 3).


Πίνακας 3. Βασικά οικονομικά στοιχεία αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων3 των πέντε κυριότερων χωρών, στις οποίες εδρεύει η τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα, 2017


3 Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αλλοδαπή, οι οποίες δραστηριοποιούνται, με βάση την ταξινόμηση NACE Αναθ. 2, στους κλάδους Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν και Σ95.

 


 

Κατά το έτος 2017 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, 2.618 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών). Ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 930 επιχειρήσεις, ήτοι 35,5% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Στον κλάδο των επαγγελματικών επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων δραστηριοποιήθηκαν 297 επιχειρήσεις, ήτοι 11,3% και στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 276 επιχειρήσεις, ήτοι 10,5% (Πίνακας 4).

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις το 2017, ο τομέας του εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με 20,2 δισ. ευρώ, ήτοι 53,8%. Ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης και ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, με 8,3 δισ. ευρώ (22,2%) και 2,6 δισ. ευρώ (6,8%), αντίστοιχα (Πίνακας 4).

Ο τομέας του εμπορίου εμφάνισε τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 2,6 δισ. ευρώ και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 2,1 δισ. ευρώ, ήτοι 32,4% και 25,2% του συνόλου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, αντίστοιχα (Πίνακας 4).

Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολούμενων, ο τομέας του εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση με 58.853 απασχολούμενους, ήτοι 39,3% επί του συνόλου των απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 28.684 άτομα, ήτοι 19,1% (Πίνακας 4).

Οι δαπάνες προσωπικού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα του εμπορίου, ανήλθαν στα 1,9 δισ. ευρώ, ήτοι 39,0% των συνολικών δαπανών προσωπικού των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην μεταποίηση δαπάνησαν 1,1 δισ. ευρώ, ποσοστό 22,3% (Πίνακας 4).

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης