Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ν. Μηταράκης: «Προς διεύρυνση το πεδίο εφαρμογής των Διμερών συμβάσεων μεταξύ Ελλάδας και τρίτων χωρών για την θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τόσο στο Δημόσιο όσο και στο ΝΑΤ»

7 Νοέμβριος 2019
Ν. Μηταράκης: «Προς διεύρυνση το πεδίο εφαρμογής των Διμερών συμβάσεων μεταξύ Ελλάδας και τρίτων χωρών για την θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τόσο στο Δημόσιο όσο και στο ΝΑΤ»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


 

Σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το υπουργείο προτίθεται να κάνει ενέργειες για τη διεύρυνση του υλικού πεδίου εφαρμογής των Διμερών συμβάσεων μεταξύ Ελλάδας και τρίτων χωρών, μέσω της τροποποίησής τους, έτσι ώστε οι ασφαλιστικοί χρόνοι που έχουν διανυθεί σε τρίτες χώρες να μπορούν να ληφθούν υπόψη για την θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τόσο στο Δημόσιο όσο και στο ΝΑΤ.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει:

"Στο υλικό πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχει συνάψει η Ελλάδα με τρίτες χώρες, δεν εμπίπτουν το Γ.Λ.Κ. και το ΝΑΤ.

Το καθεστώς αυτό παραμένει αμετάβλητο και μετά την σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ (01/01/2017), παρά την ενοποίηση και ένταξη των Φορέων Κ.Α (μεταξύ άλλων και των προαναφερόμενων) σε αυτόν.

Συνεπώς, οι ασφαλιστικοί χρόνοι που έχουν διανυθεί σε τρίτες χώρες, με τις οποίες μας συνδέουν Διμερείς Συμφωνίες Κ.Α, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για την θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τόσο στο Δημόσιο όσο και στο ΝΑΤ.

Ειδικότερα, η αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης, που έχουν διανυθεί στις ΗΠΑ, όπως προβλέπεται στη Διμερή Συμφωνία Κ.Α. (Ν. 2186/1994, ΦΕΚ 15/8.2.1994, Τεύχος Α, άρθρο 7, παρ. 2, 3) δεν λαμβάνονται υπόψη για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στην Ελλάδα για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου (Γ.Λ.Κ.) και του ΝΑΤ.

Στην περίπτωση της κας Χ.Γ. και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, προκύπτει ότι, η ανωτέρω ενδιαφερομένη έχει πραγματοποιήσει 1200 ημέρες εργασίας (16 τρίμηνα) στις Η.Π.Α από 01/01/1978 μέχρι 31/12/1981, οι οποίες της γνωστοποιήθηκαν με το από 22.02.2017 έγγραφο της Διοίκησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης μισθωτής εργασίας 224 ημέρες στο πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., ενώ εκκρεμεί έκδοση απόφασης αναγνώρισης ημερών εργασίας λόγω ΥΔΑΑΒ (Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων). Από 31/12/1992 και μετά εργάστηκε με ασφάλιση Δημοσίου και συνεχίζει μέχρι σήμερα αδιάλειπτα την εργασιακή της σχέση και κατ' επέκταση διατηρεί τον ασφαλιστικό της δεσμό με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Επίσης, κατά προφορική δήλωσή της έχει υποβάλει αιτήσεις στο ΓΛΚ για αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου λόγω ανατροφής τέκνων και σπουδών, όπως και Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων στο πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης. Δεδομένου ότι η εν λόγω ασφαλισμένη έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς, Τομείς και λογαριασμούς και η πρόσληψή της στο Δημόσιο είναι μεταγενέστερη από την 01/01/1983, μπορεί να επικαλεστεί τις διατάξεις του άρ.19 του ν.4387/2016 περί διαδοχικής ασφάλισης. Σ' αυτή την περίπτωση, το Γενικό Λογιστήριο καθίσταται τελευταίο και αρμόδιο Ταμείο να κρίνει μελλοντικό υποβληθέν συνταξιοδοτικό αίτημα αρχικά με όλους τους ελληνικούς χρόνους. Επειδή όμως εκκρεμούν αναγνωρίσεις ασφαλιστικών χρόνων στην Ελλάδα, δεν είναι σαφείς οι προϋποθέσεις θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού της δικαιώματος.

Επιπλέον το Υπουργείο μας, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη ότι όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης και ίδιας μεταχείρισης, καθώς και το γεγονός ότι οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, ορίζουν «ότι ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε κάθε ενταχθέντα στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, καθώς και ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη από την νομοθεσία κάθε ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΦΚΑ ως ενιαία συντάξιμη υπηρεσία», κάνει ενέργειες προς τη διεύρυνση του υλικού πεδίου εφαρμογής της Διμερούς Συμφωνίας Κ.Α. Ελλάδος-ΗΠΑ, μέσω της τροποποίησής της (άρθρο 18), όπως άλλωστε και των υπολοίπων Διμερών Συμφωνιών Κ.Α.

Σκοπός τη εν λόγω διεύρυνσης είναι ο συνυπολογισμός του χρόνων ασφάλισης που έχουν διανυθεί στις ΗΠΑ και των χρόνων που έχουν διανυθεί στο Δημόσιο (Γ.Λ.Κ.) και στο ΝΑΤ. Συμπερασματικά, και έως ότου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διεύρυνσης του υλικού πεδίου των Διμερών Συμφωνιών, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η πιθανότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος της εν λόγω ασφαλισμένης αυτοτελώς από τον τελευταίο και αρμόδιο φορέα ασφάλισης (ΓΛΚ) μετά το πέρας όλων των αναγνωρίσεων των χρόνων που εκκρεμούν."

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης