Αποτελέσματα live αναζήτησης

1.404 ΚΟΙΝΣΕΠ δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα

8 Νοέμβριος 2019
1.404 ΚΟΙΝΣΕΠ δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Το υπ. Eργασίας με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή απάντησε σε  ερώτημα βουλευτών σχετικά με την με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Tο έγγραφο αναφέρει τα εξής: 

1. Έχει εκδοθεί και ήδη υλοποιείται η με αριθμ πρωτ. 4304/31-07-20181 (ΑΔΑ: ΩΣΥΟ465ΧΙ8- ΜΘ4) “Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020”, που εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», Επενδυτική προτεραιότητα 9.5 «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση»,
2. αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, για τη σύσταση νέων Κέντρων Στήριξης της ΚΑΛΟ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας,
3. σύμφωνα με την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 της 32ης Επιτροπής Παρακολούθησης του εν λόγω Ε.Π. στις 19/06/2019 προβλέπεται η έκδοση μίας ακόμη πρόσκλησης που αφορά στην Επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.). Προκειμένου η συγκεκριμένη δράση να υλοποιηθεί με συγχρηματοδοτούμενους πόρους, η αρμόδια υπηρεσία μας επεξεργάζεται τη δυνατότητα χρήσης επιλογών απλουστευμένου κόστους, και
4. στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Συστημική Παρέμβαση «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», πρόκειται στο αμέσως προσεχές διάστημα, να υλοποιηθούν δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο προβολής και δημοσιότητας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ερώτημα, σας ενημερώνουμε ότι:

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη επενδύοντας κατά κύριο στο ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η εικόνα του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Ν.4430/2016) την 1η Οκτωβρίου είναι η εξής:

(Ν.4430/2016) την 1η Οκτωβρίου είναι η εξής:

 

ΕΓΓΡΑΦΕ

Σ

ΔΙΑΓΡΑΦΕ

Σ

ΕΝΕΡΓΟ

Ι

ΦΟΡΕΙΣ

Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

1394

137

1257

Κοιν.Σ.Επ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων

28

6

22

Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης

Ειδικών Ομάδων

7

0

7

Συνεταιρισμοί

Εργαζομένων

25

6

19

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε)

29

0

29

Άλλοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο

71

1

70

ΣΥΝΟΛΟ

1554

150

1404


Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, 1.404 φορείς Κ.ΑΛ.Ο. είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Από αυτούς:
- 1.286 φορείς, δηλαδή το 92% του συνόλου, είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)
- 29 φορείς είναι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και
- 19 φορείς είναι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων

Από το σύνολο των ΚΟΙΝΣΕΠ, οι 22 είναι ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων και οι 7 ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης Ειδικών Ομάδων.

Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος επάρκειας πόρων και κινήτρων για καινοτομία, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι πολιτικές μας και οι δράσεις μας με χρονικό ορίζοντα το 2021 αφορούν:
  • Σε βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου ώστε να διευκολύνει τις διαδικασίες, ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων κοινωνικής οικονομίας
  • Στην ανάπτυξη δικτύου με εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και ενημέρωσης των φορέων που ήδη λειτουργούν αλλά και για τη δημιουργία νέων. Σήμερα λειτουργούν 11 Κέντρα Στήριξης σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος μας η ανάπτυξη και η λειτουργία ανάλογων δομών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
  • Στην διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΣΠΑ) η οποία θα συνδέεται άμεσα και με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Παράλληλα, αξιοποιώντας την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μελετάται η εκπόνηση οδικού χάρτη προκειμένου να αρθούν οι δυσκολίες και να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον πρόσβασης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε οικονομικές ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις. Η διευκόλυνση στην πρόσβαση σε πόρους και τεχνογνωσία θα συμβάλλει μεταξύ άλλων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στόχος, μέχρι το 2021 να αυξηθούν κατά 20% οι θέσεις εργασίας στο χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των συνεταιρισμών εργαζομένων
  • Στην ανάπτυξη διακρατικών δράσεων προκειμένου να αξιοποιηθούν καλές πρακτικές και δράσεις κοινωνικής καινοτομίας
  • Στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά μέσα από δυο κατευθύνσεις:
  • Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (υποστηρικτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, στήριξης, ενημέρωσης κλπ)
  • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού (ΑμεΑ, αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι κλπ)

Οι πολιτικές μας στην κατεύθυνση αυτή:

  • Ενημέρωση του δημόσιου τομέα και της Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση αξιοποίησης του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά στις δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς. Στόχος, η αύξηση κατά 20% των δημόσιων διαγωνισμών όπου οι αναθέτουσες αρχές αξιοποιούν τις συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς, ώστε να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας ατόμων από ευάλωτες ομάδες.
  • Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, και ενημέρωση για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στοχευμένης στην κοινωνική ένταξη. Στόχος, η αύξηση κατά 50% των ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης.

Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019, η οποία φέτος στοχεύει στην παρουσίαση της πλέον επικαιροποιημένης εικόνας για τα ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία των φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και ταυτόχρονα επιχειρεί για πρώτη φορά ποιοτική επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019 γίνεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Ετήσια Έκθεση αποσκοπεί να δώσει μια αντικειμενική εικόνα για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας σήμερα και να αποτελέσει εργαλείο στη ορθολογική χάραξη πολιτικής.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης