Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο νέος νόμος 4635/2019 - Κωδικοποίηση νόμων στο αρχείο του κόμβου

31 Οκτώβριος 2019
Ο νέος νόμος 4635/2019 - Κωδικοποίηση νόμων στο αρχείο του κόμβου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΜετά τη δημοσίευση του νέου νόμου 4635/2019, η επιστημονική ομάδα του Taxheaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε (πρώτη όπως πάντα) την κωδικοποίηση των σημαντικότερων διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι συνδρομητές του κόμβου μπορούν από σήμερα να δουν και να μελετήσουν τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος αυτός σε πλήθος διατάξεων άλλων νόμων, με τις απαραίτητες υποσημειώσεις αλλά και επεξηγηματικά σχόλια σε κάθε άρθρο ή παράγραφο που τροποποιήθηκε.

Σημειώνουμε ότι ο νόμος αυτός περιέχει σημαντικές διατάξεις που αφορούν εργασιακά θέματα.

Τις τροποποιήσεις που επιφέρει ο νόμος 4635/2019 σε άλλα νομοθετήματα, μπορείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ να τις δείτε και να τις συγκρίνετε με τις διατάξεις που καταργήθηκαν ή προστέθηκαν, αφού επισκεφθείτε την σελίδα του νόμου και στην συνέχεια επιλέξετε τον ανάλογο σύνδεσμο, όπως σχετικά φαίνεται στην επόμενη εικόνα.Επιλέγοντας συγκεκριμένη παράγραφο άρθρου, οι συνδρομητές μπορούν να συγκρίνουν τις αλλαγές του νόμου.
Αναλυτικά οι νόμοι και οι διατάξεις που τροποποιούνται με το νόμο 4635/2019:

 • 2961/2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2961 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
 • 2112/1920 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2112/1920 Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων
 • 3299/2004 Νόμος 3299/2004 Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση
 • 1876/1990 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1876 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις
 • 3213/2003 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.
 • 748/1966 Β.Δ. ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 748/1966 "Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας"
 • 1892/1990 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1892 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Μερική απασχόληση - Διευθέτηση του χρόνου εργασίας]
 • 1100/1980 Νόμος 1100/1980 «Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος»
 • Π.Δ.351/1983 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 351/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕΕ)»
 • 3959/2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3959 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 • 4002/2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • 4014/2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.
 • 4072/2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ.38/2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις
 • 4251/2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.
 • 4270/2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4270 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 • 2328/1995 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2328 Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις
 • 4310/2014 Νόμος 4310/2014 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. (Ενημέρωση ΕΡΓΑΝΗ σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας)
 • 4387/2016 ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
 • 4399/2016 Νόμος 4399/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις
 • 4412/2016 Νόμος 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • 4423/2016 Νόμος 4423/2016 Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.
 • 4440/2016 Νόμος 4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις
 • 4472/2017 Νόμος 4472/2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις
 • 4497/2017 Νόμος 4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
 • 4512/2018 Νόμος 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. [Νέα οικογενειακά επιδόματα από 1.1.2018 - Κούρεμα 40% στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα - Ηλεκτρονικά οι πλειστηριασμοί - Νέα υπηρεσία ερευνών οικονομικών εγκλημάτων]
 • 4548/2018 Νόμος 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών)
 • 4554/2018 Νόμος 4554/2018 Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία - 26η Δεκεμβρίου ως ημέρα υποχρεωτική αργίας]
 • 4582/2018 Νόμος 4582/2018 Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις
 • 4611/2019 Νόμος 4611/2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

Ο νόμος αυτός περιέχει σχετικές διατάξεις με φορολογικό ενδιαφέρον σε θέματα που αναφέρονται σε άλλους νόμους. Αναλυτικά σχετικές διατάξεις προστέθηκαν στους παρακάτω νόμους:Ο παρόν νόμος κατήργησε ή επανέφερε σε ισχύ άρθρα στους παρακάτω νόμους:

 • 3419/2005 Το άρθρο 10 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 11 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 12 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 14 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 15 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 16 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 17 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 18 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 4548/2018 Το άρθρο 172 καταργήθηκε με το άρθρο 115 στις 2019-10-30
 • 4548/2018 Το άρθρο 173 καταργήθηκε με το άρθρο 115 στις 2019-10-30
 • 4548/2018 Το άρθρο 174 καταργήθηκε με το άρθρο 115 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 9 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 8 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 7 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 4310/2014 Το άρθρο 11 καταργήθηκε με το άρθρο 144 στις 2019-10-30
 • 4310/2014 Το άρθρο 12 καταργήθηκε με το άρθρο 144 στις 2019-10-30
 • 3190/1955 Το άρθρο 57 καταργήθηκε με το άρθρο 115 στις 2019-10-30
 • 3190/1955 Το άρθρο 58 καταργήθηκε με το άρθρο 115 στις 2019-10-30
 • 3190/1955 Το άρθρο 59 καταργήθηκε με το άρθρο 115 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 1 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 2 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 3 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 4 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 5 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 3419/2005 Το άρθρο 6 καταργήθηκε με το άρθρο 116 στις 2019-10-30
 • 4548/2018 Το άρθρο 175 καταργήθηκε με το άρθρο 115 στις 2019-10-30


Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές που έχουν επιφέρει άλλοι νόμοι στον νόμο όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.Επίσης, δείτε τις σχετικές διατάξεις για τα άρθρα του νόμου όπως φαίνεται στην εικόνα:Μπορείτε ακόμα να δείτε τόσο την αιτιολογική έκθεση του νόμου όσο και την αιτιολογική κατά άρθρο όπως φαίνεται στις εικόνες:


Δείτε τις αποφάσεις που σχετίζονται με τον νόμο αυτόν όπως φαίνεται στην εικόνα:Μπορείτε ακόμα να δείτε την προϊστορία κωδικοποίησης του νόμου αναλυτικά όπως φαίνεται στην εικόνα:Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης