Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Χρυσή» visa και POS: Κατάθεση τροπολογίας για τα θέματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τους αποδεκτούς τρόπους ή μέσα πληρωμής

24 Οκτώβριου 2019
«Χρυσή» visa και POS: Κατάθεση τροπολογίας για τα θέματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τους αποδεκτούς τρόπους ή μέσα πληρωμής
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΜε τις διατάξεις τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα:

1. Επανακαθορίζονται σχετικά με τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή: α) οι αποδεκτοί τρόποι ή μέσα καταβολής του τιμήματος κατά την κτήση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα (μπορεί να γίνει και μέσω POS εγκατεστημένου από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών), β) τα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, τα οποία πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό, κ.λπ.

2. Προβλέπεται ότι κατά την ψήφιση και του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2020, το ΠΔΕ εντάσσεται εν όλω στη μείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή» σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα.

3. Προστίθεται η δυνατότητα στις Διαχειριστικές Αρχές των άρθρων 5 και 7 του ν.4314/2014, να αναλάβουν, επιπλέον των αρμοδιοτήτων που ασκούν, τις αρμοδιότητες προ-αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων / δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1

Η νέα ρύθμιση, αποσκοπεί στην απάλειψη οιασδήποτε ερμηνευτικής δυσκολίας έχει ανακύψει μέχρι σήμερα σχετικά με τους αποδεκτούς τρόπους ή μέσα πληρωμής του τιμήματος ή μισθώματος της οικείας διάταξης, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των επενδύσεων στην χώρα, που είτε θα ανακύψουν ή έχουν ήδη ανακύψει με την χρήση τραπεζικών καρτών. Διευκρινίζεται, ότι, στον όρο «μεταφορά πίστωσης» κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, συμπεριλαμβάνονται και οι καταβολές ποσών, που έλαβαν χώρα με την εισροή κεφαλαίων στη χώρα μέσω ελληνικού POS, με χρέωση (πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας) του πληρωτή, όπως η έννοια αυτή έχει ερμηνευθεί από το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδας της 22ας Φεβρουαρίου 2019.

Η νέα ρύθμιση, καθορίζει, σύμφωνα με το πδ 81/2019, τους αρμόδιους υπουργούς για την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς τη δυνατότητα ανακαθορισμού του ύψους του τιμήματος ή μισθώματος της παρ.2 του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014, ενώ παρέχει και την εξουσιοδότηση για την κατάρτιση καταλόγου περιοχών, για τις οποίες δύναται να απαιτείται επένδυση μεγαλύτερου ύψους, ενόψει της αξίας αυτών, όπως αποτυπώνεται κυρίως στην αντικειμενική αξία των ευρισκόμενων σε αυτές ακινήτων. Η διάρκεια ισχύος του καταλόγου αυτού ορίζεται τουλάχιστον πενταετής προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ιδίως της ασφάλειας δικαίου.

Άρθρο 2

Με τη νέα ενιαία κωδικοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δεν αποτελεί πλέον διακριτή μείζονα κατηγορία, αλλά μετέχει στις μείζονες κατηγορίες της νέας ενιαίας οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού. Η παρακολούθηση των δαπανών του ΠΔΕ πραγματοποιείται σήμερα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pde, η οποία ωστόσο δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει ακόμη την νέα διοικητική και οικονομική ταξινόμηση. 

Για το λόγο αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι κατά την ψήφιση και του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2020, το ΠΔΕ εντάσσεται εν όλω στη μείζονα κατηγορία 29 «πιστώσεις υπό κατανομή». Η μεταφορά στον κατάλληλο ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαριασμό εξόδων της πίστωσης που εν τέλει θα αναλωθεί θα γίνεται κατά την ώριμη στιγμή κατά την οποία τούτο είναι βέβαιο, μετά την πληρωμή.

Άρθρο 3

Με την παρ. 1, μετά την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ορίζεται ο Γενικός ή ο Ειδικός Γραμματέας ή ο Περιφερειάρχης που εποπτεύει την οικεία Διαχειριστική Αρχή.

Με την παρ. 2 τροποποιείται το άρθρο 42 του ν. 4314/2014, με την προσθήκη της δυνατότητας οι Διαχειριστικές Αρχές των άρθρων 5 και 7 του ως άνω νόμου να αναλάβουν, επιπλέον των αρμοδιοτήτων που ασκούν στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου, τις αρμοδιότητες προ-αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων/δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η σχετική ανάγκη προκύπτει από την παρ. Δ του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 38382/2019 (Β' 1387) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που ορίζει στο Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των έργων / δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και από τη διεύρυνση των επιλέξιμων δράσεων, που πλέον περιλαμβάνουν και το αναλυτικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, αρμοδιότητας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α'80)


Η παρ. 2 του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014 (Α'80) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως αυτή προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς έως και την υπογραφή του αντίστοιχου οριστικού συμβολαίου.
Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται στο σύνολο του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α' 84), ή μέσω POS εγκατεστημένου από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, με χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι ως άνω τρόποι πληρωμής δύνανται να πραγματοποιηθούν και από σύζυγο ή/και από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β' βαθμού του αγοραστή. Όλες οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν και τις καταβολές που έχουν λάβει χώρα με τους ως άνω τρόπους πληρωμής από 1.1.2017 μέχρι σήμερα. Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των στοιχείων ταυτοποίησης πωλητή, αγοραστή, και τυχόν τρίτου πληρωτή, του αριθμού λογαριασμών πληρωμών του πληρωτή, της διεύθυνσής του, του επίσημου αριθμού προσωπικού εγγράφου του, του αναγνωριστικού αριθμού του πληρωτή ή της ημερομηνίας και του τόπου γέννησής του, του τρόπου πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του αγοραστή για την συζυγική σχέση ή τη συγγένεια με τυχόν τρίτο πληρωτή, πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, το ύφος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται καθώς και να καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικράτειας, με τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, για τις οποίες δύναται να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύφος της επένδυσης της άνω παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία, όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η τουριστική ανάπτυξη, η γεωγραφική θέση καθώς και οι εμπορικές ή αντικειμενικές αξίες των ευρισκόμενων στις περιοχές αυτές ακινήτων και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του ν. 4270/2014 (Α' 143)


Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4270/2014 (Α'143), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έτους 2020, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή» σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα».

Άρθρο 3
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α' 265)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4314/2014 (Α'265) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Περιφερειάρχης που εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4314/2014 (Α'265) αντικαθίσταται με νέα εδάφια ως εξής:
«Οι Διαχειριστικές Αρχές των άρθρων 5 και 7 του παρόντος νόμου δύναται να αναλάβουν, επιπλέον των αρμοδιοτήτων που ασκούν στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, τις αρμοδιότητες της προ-αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων / δράσεων του μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως ορίζονται στην παρ. Δ του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 38382/2019 (Β' 1387) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες  κατανέμονται από τον/την προϊστάμενο/νη της Διαχειριστικής Αρχής στις υφιστάμενες Μονάδες της αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες που ήδη ασκούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.»Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης