Ανά τετραετία οι εκλογές στο ΟΕΕ με τροπολογία | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανά τετραετία οι εκλογές στο ΟΕΕ με τροπολογία

23 Οκτώβριος 2019 -- ΣχόλιαΜε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της τροπολογίας στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης επανακαθορίζεται ο χρόνος διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ). Συγκεκριμένα, η εκλογή των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣιΑ), της Κεντρικής Διοίκησης και των Τοπικών Διοικήσεων θα διεξάγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, από τρία (3) χρόνια που ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 5
Τροποποίηση διατάξεων του νόμου περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος


Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις οι εκλογές για την ανάδειξη των δύο οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, της Συνέλευσης των 200 Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των επταμελών Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων, θα διεξάγονται ανά τετραετία αντί της τριετίας. Επίσης, και τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης θα εκλέγονται ανά τετραετία από τα εκλεγέντα μέλη της Συνελεύσεως των αντιπροσώπων.

Η ανά τετραετία διεξαγωγή των εκλογών, για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του ΟΕΕ, κρίνεται αναγκαία προκειμένου τα όργανα του ΟΕΕ να διαθέτουν επαρκή χρόνο θητείας για την υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης τους, που εγκρίνεται από την Κεντρική Διοίκηση στην πρώτη συνεδρίαση μετά την συγκρότησή της σε σώμα. Η αύξηση της θητείας των οργάνων του ΟΕΕ θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του και θα παρέχει σημαντικά οφέλη τόσο στα μέλη του και τους λογιστές - φοροτεχνικούς όσο και στην κοινωνία.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5
Τροποποίηση διατάξεων του νόμου περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος


1. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 του ν. 1100/1980 (Α' 295) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Συνέλευσις των αντιπροσώπων του Επιμελητήριου απαρτίζεται εξ ειδικώς προς τούτο εκλεγομένων ανά τετραετία μελών εκ διαφόρων περιφερειών της Χώρας, δια καθολικής αμέσου και μυστικής ψηφοφορίας και έχει τας εξής αρμοδιότητας»

2. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας υπό της Συνελεύσεως των αντιπροσώπων ανά τετραετία».

3. Η ενδέκατη παράγραφος του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων εκλέγονται με τοπικές εκλογές κάθε τέσσερα (4) χρόνια, από τα μέλη των αντίστοιχων Τμημάτων. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Τοπικών Διοικήσεων διεξάγονται ταυτοχρόνως με τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων».

4. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 του Π.Δ.351/1983 (Α' 122) ως εξής:
«Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, μέσα στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και ημέρα Κυριακή».

5. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 6 του πδ 225/1986 (Α'91) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, μέσα στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και ημέρα Κυριακή ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη της Σ.Τ.Α».

6. Το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ την 01.01.2020.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone