Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με φορολογικές ρυθμίσεις

Οικονομικές Ειδήσεις

4 Απρίλιος 2009
Εκτός από την παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2009 της ρύθμισης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, τη μείωση κατά 50% του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων από 7 Αυγούστου έως το τέλος του 2009, το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή ρυθμίζει : Taxheaven.gr

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με φορολογικές ρυθμίσεις

Εκτός από την παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2009 της ρύθμισης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, τη μείωση κατά 50% του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων από 7 Αυγούστου έως το τέλος του 2009, 
το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή ρυθμίζει :


1. Ρυθμίζονται θέματα ΕΤΑΚ. Όπως είχε ανακοινώσει η Κυβέρνηση, προβλέπεται η χορήγηση αφορολογήτου ποσού σε άγαμους και έγγαμους για τις κατοικίες που έχουν στην κυριότητά τους. Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να μην αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο οικογένειες που διαθέτουν τουλάχιστον μια κατοικία μεγάλης αξίας και οικογένειες που διαθέτουν περισσότερες της μίας, μικρής όμως αξίας, κατοικίες. Επίσης, για την ενίσχυση της γεωργίας και κτηνοτροφίας και προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα δεν εφαρμόζεται ο υπολογισμός του ενιαίου τέλους ακινήτων με ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κτίσματα τα οποία είναι γεωργικά ή κτηνοτροφικά.


2. Υπάγονται στον αυτοέλεγχο με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του εν λόγω σχεδίου νόμου οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, οι γεωργικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151 Α΄), εφόσον προσδιορίζουν λογιστικά τα καθαρά τους κέρδη.

3. Συστήνεται Ειδική Επιτελική Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

4. Μειώνεται έως 31-12-2010 κατά 50% το τέλος χαρτοσήμου επί των εγγραφών στα βιβλία κοινοπραξιών, με σκοπό την τόνωση των κοινοπραξιών που συνήθως συστήνονται από τεχνικές εταιρίες.

5. Με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού αποσκοπείται η τόνωση της αγοράς. Με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνονται κατά 50% οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που επιβάλλονται στα οχήματα από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης του παρόντος σχεδίου νόμου έως και 7-8-2009. Επίσης, καταργείται ο φόρος μεταβίβασης για τα μεταχειρισμένα οχήματα και το τέλος αδείας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, που μεταβιβάζονται και έχουν ταξινομηθεί έως και την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος. Οι δύο αυτές ρυθμίσεις ισχύουν έως και 31-12-2009.

6. Προβλέπεται να ισχύσει και για τη χρήση 2009 η τεκμαρτή φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ και φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές για τη μετάβασή τους στο λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.

7. Γίνονται ρυθμίσεις για την ευθυγράμμιση με κοινοτικές ρυθμίσεις/ δικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

8. Μειώνεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση ΑΕΠΕΥ, το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχει η ΑΕΠΕΥ. Η μείωση του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου σε 1 εκατ. ευρώ για τις ΑΕΠΕΥ, σε 3,5 εκατ. ευρώ για τις ΑΕΠΕΥ που προβαίνουν σε αναδοχές και σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό και σε 300.000 ευρώ για τις "μικρές" ΑΕΠΕΥ που παρέχουν μόνο συμβουλές και προβαίνουν σε λήψη και διαβίβαση εντολών χωρίς να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία πελατών, κρίνεται ότι ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται.

9. Εισάγεται ρύθμιση στο ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες λόγω του ότι η χρηματιστηριακή ή η εμπορική τιμή της μετοχής τους είναι κατώτερη της ονομαστικής και δεν μπορούν να προβούν σε αναγκαίες αυξήσεις κεφαλαίου. Δίδεται η δυνατότητα μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου προς ενίσχυση των αποθεματικών που προβλέπεται από το άρθρο 33 της δεύτερης εταιρικής οδηγίας.

10. Εισάγεται η υπό όρους δυνατότητα για την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης να λαμβάνει υπόψη περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων, επιπλέον αυτών που ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α' 10), καθώς και να υπολογίζει αυτά κατά παρέκκλιση των μεθόδων υπολογισμού που ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 5 και 6 Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α' 10), καθώς και από τις μεθόδους καθορισμού της υπεραξίας των χρεογράφων και ακινήτων από τα οριζόμενα στο άρθρο 17α παρ. 5 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α' 10). Εξάλλου, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παρούσα χρηματοοικονομική κρίση επιβάλλεται η κατά δυο έτη παράταση της προθεσμίας για την αύξηση του εγγυητικού κεφαλαίου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων των κλάδων ασφάλισης 10 μέχρι και 15 και των κλάδων ασφάλισης ζωής σε 6 εκατ. ευρώ και η λήξη αυτής στις 31.12.2010 (αντί της προβλεπόμενης στις 31.12.2008).

11. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής) ένας κεντρικός φορέας σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης (Γενική Διεύθυνση Μισθών), στον οποίο ανατίθενται ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων του προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.