Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην ΤτΕ - Τεχνικές οδηγίες και υποδείγματα

5 Απρίλιου 2024 Σχόλια
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην ΤτΕ - Τεχνικές οδηγίες και υποδείγματα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Μετά από σχετική ενημέρωση του κόμβου, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής https://iris.bankofgreece.gr.


Τελευταία ενημέρωση: 05-04-2024 (προστέθηκε το υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2023)


Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της εναρμόνισής της με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί, με την Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019, Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών (CBSO), έργο του οποίου είναι η συλλογή και επεξεργασία στατιστικής πληροφόρησης αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας (εισηγμένης ή μη), της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και συντάσσουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, στη μορφή που περιγράφεται στην Πράξη Διοικητή, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους.

Ειδικά για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α., σημειώνεται ότι, έχει αναρτηθεί νέο Υπόδειγμα Α με την ονομασία «Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2023», για τις υποβολές του έτους 2023, λόγω αναθεωρήσεων και εμπλουτισμού του υποδείγματος.

Επιπλέον, για το έτος 2022, ισχύει το Υπόδειγμα Α με την ονομασία «Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2022», για τω έτος 2021, ισχύει το Υπόδειγμα Α με την ονομασία «Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2021», για το έτος 2020, ισχύει το Υπόδειγμα Α με την ονομασία «Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2020» και για το έτος 2019 το Υπόδειγμα Α με την ονομασία «Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2019». Όσες εταιρείες υποβάλουν για τα προηγούμενα έτη (δηλαδή 2018, 2017 και 2016) θα πρέπει να συμπληρώσουν το Υπόδειγμα Α με την ονομασία: «Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ έως 2018».

Επίσης, έχουν αναρτηθεί αναθεωρημένες οι Γενικές, οι Συνοπτικές και οι Αναλυτικές Τεχνικές Οδηγίες, οι οποίες συνιστάται να αναγνωσθούν προσεκτικά, για την ορθή υποβολή των στοιχείων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, από την 1η Απριλίου 2023, εφαρμόζει το Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ-GR ICAS). Το ΕΣΠΑΕ (GR ICAS) έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ως αποδεκτό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης της καταλληλόλητας περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος (Eurosystem credit assessment framework - ECAF), σε αντικατάσταση της πιστοληπτικής διαβάθμισης τρίτων φορέων (RTs).
____________
Δελτίο Τύπου

Στις 30 Νοεμβρίου 2020 λήγει φέτος, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η προθεσμία υποβολής στην Τράπεζα της Ελλάδος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 για όλα τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Χωρίς καμιά συνέπεια η υποβολή διορθωτικών ή νέων καταστάσεων από επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τα παρελθόντα έτη.

Η Τράπεζα της Ελλάδος υπενθυμίζει ότι ειδικά για το τρέχον έτος έχει ορίσει την 30η Νοεμβρίου 2020 ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 για όλα τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η ανωτέρω ημερομηνία ορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τη σχετική διάταξη της ΠΝΠ30.03.2020 που προβλέπει παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, καθώς και την παράγραφο 3 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 με την οποία δόθηκε παράταση στην δυνατότητα διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων για τις ΑΕ, ΙΚΕ και ΕΠΕ.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος νέα αρχεία προς υποβολή, μαζί με τις Τεχνικές Οδηγίες τους, προσαρμοσμένα στα νέα πρότυπα που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 (IFRS 16). Επιπλέον, συνιστάται στις επιχειρήσεις που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) να χρησιμοποιήσουν τα ενημερωμένα αρχεία προς υποβολή όπως και τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, με την Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019, δημιούργησε Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών, με σκοπό τη συλλογή και παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των νομικών προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ευχαριστεί τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που ήδη έχουν προχωρήσει επιτυχώς στην υποβολή των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων για τις εταιρικές χρήσεις 2018, 2017 και 2016 και κάνει γνωστό ότι, λόγω των προβλημάτων από την πανδημία, η πλατφόρμα υποβολών παραμένει ανοικτή για την υποδοχή χωρίς καμιά συνέπεια διορθωτικών ή νέων καταστάσεων από επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τα παρελθόντα έτη.
__________________


Δείτε τις σχετικές τεχνικές οδηγίες από εδώ.


Κατεβάστε σε μορφή .zip τα υποδείγματα και τις συνοπτικές οδηγίες:

Συνοπτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής Πινάκων,

Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2023 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και υποβάλουν στοιχεία για το 2023,


Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2022 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και υποβάλουν στοιχεία για το 2022,

Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2021 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και υποβάλουν στοιχεία για το 2021,

Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2020 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και υποβάλουν στοιχεία για το 2020,

Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2019 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και υποβάλουν για το 2019,

Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ έως 2018 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και υποβάλουν  για τα προηγούμενα έτη (δηλαδή 2018, 2017 και 2016),

Υπόδειγμα Β ΕΛΠ (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014),

Υπόδειγμα Γ ΕΛΠ ΠΜΕ (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και επιπλέον υπάγονται στις διατάξεις για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Ν. 4308/2014),

Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ-GR ICAS).


Σχετική Πράξη Διοικητή ΤτΕ: 2682/03-06-2019 "Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος." και είδηση του κόμβου "Εντός Νοεμβρίου η πρώτη υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των νομικών προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην ΤτΕ."
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης