ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΕΕΘ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

1 Απρίλιος 2009
Προκειμένου να διευκολυνθούν όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήματα για τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. και Ε.Τ.Α.Μ., ώστε να δανειοδοτηθούν από Τραπεζικά Ιδρύματα μέσω του προγράμματος του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» Taxheaven.gr

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΕΕΘ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Αρ. Πρωτ.Ε57/14
Αθήνα 31/3/2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8     10241 ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
   
Πληροφορίες: Γ. Μητροφάνης  
Αρ. Τηλεφ.  : 210 5215246  
FAX            : 210 5223228    
Ε-mail          :  [email protected]    

 Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (Τμ. Εσόδων)


ΘΕΜΑ: «Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας»

Προκειμένου να διευκολυνθούν όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήματα για τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. και  Ε.Τ.Α.Μ., ώστε να δανειοδοτηθούν από Τραπεζικά Ιδρύματα μέσω του προγράμματος του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
(Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.), παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια της νομιμότητας και των δυνατοτήτων των κατά τόπους υπηρεσιών εσόδων, αυτές να χορηγούνται αμέσως, σε όσους εργοδότες έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Ίδρυμα, καθώς και σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν απασχολήσει ποτέ προσωπικό, ενώ για όσους εργοδότες απαιτείται η διενέργεια ελέγχου για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, αυτός να γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα και πάντως οπωσδήποτε εντός της δεκαήμερης προθεσμίας, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2690/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Εγκ. 67/99 και 45/01 παρ. 4).


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ    

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ    
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ