Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΦΚΑ: Ενημέρωση σχετικά με το ανώτατο ποσό συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 4623/2019

6 Σεπτέμβριος 2019
ΕΦΚΑ: Ενημέρωση σχετικά με το ανώτατο ποσό συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 4623/2019Με την εγκύκλιο 44/2019 ο ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 134Α΄/9.8.2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.» δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019 (περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ν. 4387/2016), σχετικά με τον προσδιορισμό του ακαθάριστου συνολικού ποσού κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον Φορέα.

Επίσης, έχει δημοσιευτεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η σχετική αναλυτική εγκύκλιος Φ.80000/οικ.36531/129/20-08-2019 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΤΒΞ465Θ1Ω-Τ5Ω), προς ενημέρωση και εφαρμογή.

Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης θα πρέπει ενυπογράφως να λάβουν γνώση του περιεχομένου των εν λόγω διατάξεων και των οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης