Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΕ - Η δυνατότητα πληρωμής με άμεση χρέωση ΕΧΠΕ δεν μπορεί να εξαρτηθεί από προϋπόθεση περί κατοικίας στην εθνική επικράτεια

5 Σεπτέμβριος 2019Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 104/19


Λουξεμβούργο, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφαση στην υπόθεση C-28/18
Verein für Konsumenteninformation κατά Deutsche Bahn AG


Η δυνατότητα πληρωμής με άμεση χρέωση ΕΧΠΕ δεν μπορεί να εξαρτηθεί από προϋπόθεση περί κατοικίας στην εθνική επικράτεια

Η Verein für Konsumenteninformation, αυστριακή ένωση για την ενημέρωση των καταναλωτών, προσέβαλε ενώπιον των αυστριακών δικαστηρίων ρήτρα που περιλαμβάνεται στους γενικούς όρους μεταφοράς της γερμανικής σιδηροδρομικής εταιρίας Deutsche Bahn, η οποία ορίζει ότι η πληρωμή για τις κρατήσεις εισιτηρίων που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοτόπου της Deutsche Bahn μπορεί να γίνει με άμεση χρέωση ΕΧΠΕ1 μόνον εφόσον υφίσταται κατοικία στη Γερμανία.

Το Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο, Αυστρία), ενώπιον του οποίου ήχθη η διαφορά, ερωτά το Δικαστήριο αν μια τέτοια συμβατική ρήτρα είναι αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης.

Με τη σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο απαντά καταφατικά στο ερώτημα αυτό: ο κανονισμός της ΕΕ για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ2 αντιτίθεται σε συμβατική ρήτρα, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία αποκλείει την πληρωμή με άμεση χρέωση ΕΧΠΕ όταν ο πληρωτής δεν έχει την κατοικία του στο ίδιο κράτος μέλος με εκείνο στο οποίο έχει την έδρα των δραστηριοτήτων του ο δικαιούχος.

Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι οι καταναλωτές συνήθως διατηρούν λογαριασμό πληρωμών στο κράτος μέλος της κατοικίας τους, η απαίτηση να υφίσταται κατοικία εντός της εθνικής επικράτειας έχει εν τέλει ως αποτέλεσμα να προσδιορίζεται εμμέσως το κράτος μέλος στο οποίο πρέπει να βρίσκεται ο λογαριασμός πληρωμών, κάτι που απαγορεύει ρητώς ο κανονισμός στον δικαιούχο πληρωμής. Με την απαγόρευση αυτή ο κανονισμός επιδιώκει να επιτρέψει στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν για πληρωμή με άμεση χρέωση τον ίδιο και μοναδικό λογαριασμό πληρωμών για κάθε πληρωμή εντός της Ένωσης, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα έξοδα που συνεπάγεται η διατήρηση περισσότερων λογαριασμών πληρωμών.

Δεν ασκεί καμία επιρροή επ’ αυτού το ότι ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους πληρωμής, όπως πιστωτική κάρτα, PayPal ή άμεση τραπεζική μεταφορά. Πράγματι, οι δικαιούχοι παραμένουν ελεύθεροι να αποφασίσουν αν θα προσφέρουν ή όχι στους πληρωτές τη δυνατότητα να προβαίνουν σε πληρωμές με άμεση χρέωση ΕΧΠΕ. Ωστόσο, σε αντίθεση προς όσα υποστηρίζει η Deutsche Bahn, εφόσον προσφέρουν μια τέτοια δυνατότητα, δεν μπορούν να εξαρτήσουν τη χρήση αυτής της μεθόδου πληρωμής από προϋποθέσεις που θα έθιγαν την πρακτική αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης να απαιτείται ο λογαριασμός του πληρωτή να τηρείται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Εξάλλου, ο δικαιούχος μπορεί κάλλιστα να περιορίσει τους κινδύνους καταχρηστικής συμπεριφοράς ή μη πληρωμής, προβλέποντας, παραδείγματος χάριν, ότι η παράδοση ή η εκτύπωση των εισιτηρίων θα μπορεί να γίνει μόνον αφού ο ίδιος λάβει προηγουμένως επιβεβαίωση της πραγματικής είσπραξης της πληρωμής.1Το καθεστώς αυτό έχει καθιερωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε ευρώ (ΕΧΠΕ).
2Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕE 2012, L 94, σ. 22)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης