Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο "Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις"

Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο "Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις"
  • Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει την μείωση του τέλους παρεπιδημούντων από 2% σε 0,5% καθώς και την επαναφορά του αφορολογήτου για τους Ελ. επαγγελματίες.
Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο "Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις"

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει την μείωση του τέλους παρεπιδημούντων από 2% σε 0,5%
καθώς και την επαναφορά του αφορολογήτου για τους Ελ. επαγγελματίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
1. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%.

2. Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1
του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαι-
ρούνται από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός
Καζίνο.Αρθρο 41
Φορολογική κλίμακα
Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α') καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους και από την ίδια ημερομηνία επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις που αντικαταστάθηκαν από αυτές.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης