Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε μέλη οργάνου εκκαθάρισης ΝΠΙΔ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε μέλη οργάνου εκκαθάρισης ΝΠΙΔ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σχέσεις Κράτους - Πολίτη

Σύνοψη διαμεσολάβησης

Αύγουστος 2019

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδική Επιστήμονας: Πετρούλα Βορριά


Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αίτημα του εκκαθαριστή και του Προέδρου οργάνου εκκαθάρισης Ν.Π.Ι.Δ., οι οποίοι στερούνταν του αποδεικτικού ενημερότητας, επειδή οι συναρμόδιες υπηρεσίες θεώρησαν ότι ευθύνονται για την καταβολή των οφειλών, του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του συγκεκριμένου Ν.Π.Ι.Δ., περατώνεται η εκκαθάριση και λήγει η θητεία του Προέδρου και των μελών του οργάνου εκκαθάρισης, τα δε δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του νομικού προσώπου περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, με την Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής, ρυθμίστηκε η απογραφή και διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του.

Παρά την ύπαρξη της ανωτέρω διάταξης οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν χορηγούσαν στους ενδιαφερόμενους αποδεικτικό ενημερότητας, χωρίς να αιτιολογούν την άρνησή τους.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί αποδεικτικού ενημερότητας, για τη χορήγησή του λαμβάνονται υπόψη οι ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής ο φορολογούμενος και ζήτησε να ενημερωθεί για τους λόγους που παρά την ισχύ της παραπάνω διάταξης, επιβάλλουν τη δέσμευση της ενημερότητας των μελών του οργάνου εκκαθάρισης.

Το αρμόδιο Τμήμα Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνέχεια της παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, για τη διατύπωση κρίσης σχετικά με τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας, υπέβαλε σχετικό ερώτημα προς το Ν.Σ.Κ. Το Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ότι έχει πράγματι περατωθεί η εκκαθάριση του νομικού προσώπου, έχουν παύσει οι υποχρεώσεις του καταργηθέντος οργάνου εκκαθάρισης και το Ελληνικό Δημόσιο είναι πλέον φορέας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του Ν.Π.Ι.Δ., όπως είχε επισημάνει και ο Συνήγορος.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου και τη συνακόλουθη Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η αρμόδια Δ.Ο.Υ. προέβη στη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας προς τα μέλη του οργάνου εκκαθάρισης.

Πληροφορίες: 2131306600, [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης