Αλλαγές στον ΚΦΔ σχετικά με τη διαφύλαξη ως απορρήτων στοιχείων και πληροφοριών των φορολογούμενων | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στον ΚΦΔ σχετικά με τη διαφύλαξη ως απορρήτων στοιχείων και πληροφοριών των φορολογούμενων

8 Αύγουστος 2019 -- ΣχόλιαΜε τις διατάξεις τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα», τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), αναφορικά με τη διαφύλαξη ως απορρήτων στοιχείων και πληροφοριών των φορολογούμενων.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

Ορίζονται ρητά τα στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λπ.) που αφορούν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, τα οποία εξαιρούνται από τη διαδικασία τήρησης ως απορρήτων, για τις περιπτώσεις που αυτά αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Παρέχεται η δυνατότητα στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου [υπαλλήλων (νυν και πρώην) της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.] να χορηγούν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωποποιημένα στοιχεία ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση με σκοπό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...
Τροποποιήσεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170)


Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170), που αφορούν στη διαφύλαξη ως απόρρητων στοιχείων και πληροφοριών των φορολογουμένων.

Ειδικότερα:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 τροποποιείται η περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και καθορίζεται ο σκοπός χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών που δύνανται να αποκαλύπτονται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στη βάση και του εντοπισμού των πηγών αποπληρωμής των απαιτήσεων των φορολογουμένων προς αυτούς.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2, προτείνεται η εξαίρεση από τον περί απορρήτου περιορισμό της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, ορισμένων στοιχείων και πληροφοριών στοιχείων μητρώου φορολογουμένων, τα οποία συνιστούν δεδομένα πληροφοριακού χαρακτήρα, αναγκαία για την επικαιροποίηση των σχετικών αρχείων των προσώπων των περιπτώσεων (ε) και (ιστ) της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, και τη διευκόλυνση της συνεργασίας της Φορολογικής Διοίκησης με τα πρόσωπα αυτά, ως προς την ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προτείνεται, προς διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3979/2011 (Α' 138), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η χορήγηση προσωποποιημένων στοιχείων ανά ΑΦΜ, καθώς και συγκεντρωτικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, σχετικά με τον τρόπο χορήγησης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων για την αποκάλυψη αυτών από τη Φορολογική Διοίκηση σε τρίτο πρόσωπο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο...
Τροποποιήσεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170)


1. Στο τέλος της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «ή / και να εντοπιστούν πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεων τους.»

2. Μετά την παρ. ΙΑ του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170), προστίθεται παράγραφος 1Β ως εξής:
«1Β. Από τον περιορισμό της παραγράφου 1, αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία τα πρόσωπα της παραγράφου 1 οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα, για τις περιπτώσεις που αυτά αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, εξαιρούνται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες μητρώου φορολογουμένων:
α) για τα φυσικά πρόσωπα: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.φ.Μ.), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και β) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), επωνυμία, διακριτικός τίτλος, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).»

3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170), προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 χορηγούν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωποποιημένα στοιχεία ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποχρέωση χρήσης αυτών αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα με σκοπό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3979/2011 (Α' 138). Η διαλειτουργικότητα του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται μετά από τη ρητή και ειδική έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των ως άνω Φορέων, τους οποίους αφορά η εκάστοτε διαλειτουργικότητα. Σε περίπτωση που η διαλειτουργικότητα του πρώτου εδαφίου διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία χωρίς ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των ως άνω Φορέων απαιτείται αίτηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υποχρεούται να απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της παραπάνω αίτησης και διαβιβάζει τα δεδομένα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με φορολογούμενο είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν αιτήσεως, με τη ρητή, ειδική, έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του φορολογουμένου, η οποία δύναται να ανακληθεί.»

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone