Ο νέος νόμος 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» - Κωδικοποίηση νόμων στο αρχείο του κόμβου | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο νέος νόμος 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» - Κωδικοποίηση νόμων στο αρχείο του κόμβου

8 Αύγουστος 2019 -- Σχόλια


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.».

Ο νέος νόμος επέφερε αλλαγές στα παρακάτω νομοθετήματα:

 • 4270/2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4270 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 • 4305/2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις - Ρύθμιση των οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση - Ρύθμιση των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
 • 4354/2015 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
 • 4369/2016 ΝΟΜΟΣ 4369/2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις
 • 4440/2016 Νόμος 4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις

Ο νόμος περιέχει σχετικές διατάξεις με φορολογικό ενδιαφέρον σε θέματα που αναφέρονται σε άλλους νόμους. Αναλυτικά σχετικές διατάξεις προστέθηκαν στους παρακάτω νόμους:Ο νέος νόμος κατήργησε ή επανέφερε σε ισχύ άρθρα στους παρακάτω νόμους:

 • 4320/2015 Το άρθρο 25 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 24 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 23 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 22 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 21 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 20 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 19 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 18 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 17Α καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 17 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 26 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 27 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4412/2016 Το άρθρο 179 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4178/2013 Το άρθρο 54 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4389/2016 Το άρθρο 170 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4389/2016 Το άρθρο 169 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4389/2016 Το άρθρο 161 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4440/2016 Το άρθρο 23 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4440/2016 Το άρθρο 22 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4440/2016 Το άρθρο 21 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4440/2016 Το άρθρο 20 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 28 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 16 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 15 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 10 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 9 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 8 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 7 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 6 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 5 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 4 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 3 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 2 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 11 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 12 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 13 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 14 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 13 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 12 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 11 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 10 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 9 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 8 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 7 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 6 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 1 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone