Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου και 2ας Σεπτεμβρίου 2019

1 Αύγουστος 2019


Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού με υγεία και δύναμη.

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Αυγούστου και της 2 Σεπτεμβρίου 2019 προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:

Κατά τον μήνα Αύγουστο και στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή:

α) έως τις 16.8.2019 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2018,

β) έως τις 20.8.2019 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου,

γ) έως τις 20.8.2019 πραγματοποιείται η υποβολή προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (απώτατη ημερομηνία για τις γενικές συνελεύσεις που θα συγκληθούν στις 10 Σεπτεμβρίου 2019) και

δ) έως τις 30.8.2019 πραγματοποιείται η γνωστοποίηση των ετήσιων εκπτώσεων λόγω τζίρου για το τρέχον έτος.

 

Υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2019

12 Αυγούστου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 12 Αυγ. 2019 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Ιουλίου

Φ.Π.Α.

 1. 12 Αυγ. 2019 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

14 Αυγούστου 2019

Φ.Π.Α.

 1. 14 Αυγ. 2019 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιουλίου

16 Αυγούστου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 16 Αυγ. 2019 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιουλίου

 2. 16 Αυγ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Ιουλίου

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 1. 16 Αυγ. 2019 Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2018

20 Αυγούστου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Αυγ. 2019  Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου

 2. 20 Αυγ. 2019  Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Ιουλίου

 3. 20 Αυγ. 2019  Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Ιούλιο

 4. 20 Αυγ. 2019  Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα

 5. 20 Αυγ. 2019  Απώτατη ημερομηνία υποβολής προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 20 Αυγ. 2019 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

26 Αυγούστου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 26 Αυγ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα

Φ.Π.Α.

 1. 26 Αυγ. 2019 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

30 Αυγούστου 2019 Λοιπές υποχρεώσεις
 1. 30 Αυγ. 2019 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Στατιστική δήλωση Intrastat

 1. 30 Αυγ. 2019 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Ιουλίου

Φ.Π.Α.

 1. 30 Αυγ. 2019 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Ιουλίου

 2. 30 Αυγ. 2019 Γνωστοποίηση ετήσιων εκπτώσεων λόγω τζίρου τρέχοντος έτους

31 Αυγούστου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 31 Αυγ. 2019 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα

Υποχρεώσεις 2ας Σεπτεμβρίου 2019

2 Σεπτεμβρίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Σεπτ. 2019 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Ιουνίου

 2. 2 Σεπτ. 2019 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Ιουνίου

 3. 2 Σεπτ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Ιούνιο)

 4. 2 Σεπτ. 2019 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Ιούνιος)

 5. 2 Σεπτ. 2019 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Ιουλίου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 2 Σεπτ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουνίου)

 2. 2 Σεπτ. 2019 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουνίου)

 3. 2 Σεπτ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Ιουνίου)

 4. 2 Σεπτ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Ιουνίου)

 5. 2 Σεπτ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Ιουνίου)

Μισθωτήρια στο σύστημα Taxisnet

 1. 2 Σεπτ. 2019 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Ιουλίου)

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 2 Σεπτ. 2019 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Ιουλίου από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

 2. 2 Σεπτ. 2019 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Ιουλίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

 


Αργίες δημοσίου μηνός Αυγούστου 2019

 Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου
 Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019


Σημείωση: Το ημερολόγιο προθεσμιών του κόμβου και το μηνιαίο άρθρο «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις», καταρτίζονται βάσει των προθεσμιών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους, δελτία τύπου, ανακοινώσεις φορέων, κ.λπ., για τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτά. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται σ' αυτά για παρείσφρηση λαθών, ή αλλαγές προθεσμιών που έχουν πραγματοποιηθεί κατόπιν της σύνταξής τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης