Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 10 Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 10 Σεπτεμβρίου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης μέσα από ένα σύγχρονο αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

- Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:
- Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά ή απογευματινά.
- Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 24 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται εξ’ ολοκλήρου στα αγγλικά. Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης (περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dept.aueb.gr/el/MSc-FM/content/tuition-fees-and-financial-aid).

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του (ΦΕΚ 3998/17-9-2018) και του Ν.4485/2017.

Τελική παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση
https://e-graduate.applications.aueb.gr/?lang=en_US

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:
1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
5. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προ-κειμένου να ληφθεί υπόψη.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:
Γραμματεία του ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ,
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 1ος όροφος, γραφείο 108 (+30 210-8203 856, 2108203 630, Fax: +30 210-8203 627, Email: [email protected], [email protected]).Η Γραμματεία θα είναι κλειστή το διάστημα 5-30 Αυγούστου, αλλά οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται κανονικά στο σύστημα σε όλη τη διάρκεια της παράτασης. 
________________________________________
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Εκτυπωμένη Αίτηση.
2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (αποκλειστικά από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης) .
6. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).
7. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας μόνο για φοιτητές μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας).
8.    Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).
Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).
________________________________________

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης