Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το «Επιτελικό Κράτος»

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το «Επιτελικό Κράτος»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Κατατέθηκε στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».

Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε και στη σελίδα του opengov.gr προς δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, επανακαθορίζονται ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

ΜΕΡΟΣ Α'

1.α. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων (Υπουργικό Συμβούλιο, Κυβερνητικά Συμβούλια και Κυβερνητικές Επιτροπές).
Ειδικότερα, οι Κυβερνητικές Επιτροπές συνιστώνται κατά περίπτωση με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.), με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η σύσταση, συγκρότηση, κατάργηση ή συγχώνευση γραμματειών υποστήριξης αυτών.
β. Ορίζεται ότι, στα μέλη των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση, ενώ στα πρόσωπα που παρέχουν τη γραμματειακή υποστήριξη, καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. (άρθρα 1 - 9)
2. Επανακαθορίζονται ζητήματα που άπτονται των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών [θέσπιση ανώτατου αριθμού Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ανά Υπουργείο (συνολικά 3), ευθύνη μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών, ειδικές υποχρεώσεις αυτών κ.λπ.]. (άρθρα 10 -17)

ΜΕΡΟΣ Β'

1. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα οργάνωσης της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης (οριοθέτηση και αποστολή αυτής, αρχές καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης κ.λπ.). (άρθρα 18 - 20)

2.α. Συνιστάται η Προεδρία της Κυβέρνησης, ως αυτοτελής επιτελική δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό, η οποία αποτελείται από τις ρητά μνημονευόμενες Υπηρεσίες (Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων κ.λπ.) και παράλληλα, καταργείται η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
Στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στην οποία υπάγεται εφεξής η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), συνιστώνται η Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, με τις μνημονευόμενες αρμοδιότητες, οι Γενικές Γραμματείες Συντονισμού (Εσωτερικών Πολιτικών και Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων) καθώς η Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου.
β. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης ειδικών καθηκόντων, με απόφαση του Πρωθυπουργού, σε υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, με την οποία καθορίζεται και επιμίσθιο, που δεν υπερβαίνει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών τους.
γ. Καθορίζεται, κατά περίπτωση, ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
δ. Οι δαπάνες λειτουργίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και ρυθμίζεται η διαδικασία διάθεσης των πιστώσεων και διενέργειας των αντίστοιχων δαπανών. (άρθρα 21 - 34 σε συνδυασμό με το άρθρο 118 παρ. 23)

3. Επανακαθορίζονται η αποστολή, η οργάνωση, η διάρθρωση και η λειτουργία των Υπουργείων. Μεταξύ άλλων:
α. Παρέχεται η δυνατότητα, με την έκδοση διατάγματος, σύστασης, κατάργησης, συγχώνευσης, ανασύστασης ή μετονομασίας των Υπουργείων, Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών Υπουργείων καθώς και των αντίστοιχων θέσεων Γραμματέων.
β. Συνιστάται, σε κάθε Υπουργείο: i) θέση μόνιμου Υπηρεσιακού Γραμματέα με βαθμό Ιο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, που υπάγεται στον Υπουργό, ii) Υπηρεσία Συντονισμού, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον οικείο Υπηρεσιακό Γραμματέα, iii) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον οικείο Υπουργό, iv) Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό.
Ρυθμίζεται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τη θέση μόνιμου Υπηρεσιακού Γραμματέα και προβλέπεται ότι για καθέναν εξ αυτών λειτουργεί Γραφείο, στο οποίο μπορούν να τοποθετούνται με απόφασή του έως και πέντε (5) υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου, στο οποίο αυτός υπηρετεί ή από εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου αυτού.
Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς ορίζονται διατάκτες του προϋπολογισμού των Υπουργείων τους, εξαιρουμένων των δαπανών για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει διατάκτη τον ίδιο.
Καθορίζονται η αποστολή, η διάρθρωση και η λειτουργία των Υπηρεσιών Συντονισμού, των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και των Γραφείων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Όσον αφορά στις Υπηρεσίες Συντονισμού, παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ομάδων εργασίας, με τη μνημονευόμενη σύνθεση και με κ.υ.α., καθορίζεται η αμοιβή των μελών αυτών, εφόσον προβλέπεται στην οικεία απόφαση συγκρότησης. (άρθρα 35 - 40)

4. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς και συγκεκριμένα:
α. Σε κάθε Γενική Γραμματεία προΐσταται Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό Ιο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, με τα αναφερόμενα καθήκοντα.
β. Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να συνιστώνται στα Υπουργεία, Ειδικές Γραμματείες, στις οποίες προΐστανται ως Ειδικοί Γραμματείς, μετακλητοί υπάλληλοι με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και αναφέρονται τα προσόντα διορισμού αυτών. Παρέχεται δε στους Γενικούς Γραμματείς, η δυνατότητα να συνιστούν, με απόφασή τους, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, με την οριζόμενη σύνθεση για την εκτέλεση έργου συναφούς με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται.
Κατ' εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 21 του ν.4354/2015) μπορεί να καθορίζεται αμοιβή ή αποζημίωση των ανωτέρω επιτροπών ή ομάδων εργασίας, με κοινή απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής. (άρθρα 41 - 44)

5.α. Καθορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία των Ιδιαίτερων Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και προβλέπεται ρητά ότι, οι δαπάνες λειτουργίας αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό εκάστου Υπουργείου.
β. Ορίζεται, κατά περίπτωση, ανώτατος αριθμός συνεργατών για τη στελέχωση των ανωτέρω Ιδιαίτερων Γραφείων, ο οποίος μπορεί να αυξάνει κατά κατηγορία και γραφείο ανάλογα με τις ανάγκες του κατά περίπτωση μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αντικείμενα, καθ' υπέρβαση του οριζόμενου ανωτάτου αριθμού συνεργατών, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους.
γ. Ρυθμίζονται ζητήματα στελέχωσης των ανωτέρω Ιδιαίτερων Γραφείων και προβλέπονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα των μετακλητών υπαλλήλων, ορίζεται δε ότι, οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις των διευθυντών των εν λόγω Γραφείων και των συνεργατών σε αυτά καθώς και ο τρόπος καταβολής τους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (Ενιαίο Μισθολόγιο, ν.4354/2015). (άρθρα 45 - 48)

ΜΕΡΟΣ Γ'

Εισάγονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Επιτελικού Κράτους όπου μεταξύ άλλων:
1.α. Προσδιορίζονται θέματα σχετικά με τον προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου, ο οποίος υλοποιείται μέσω του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π.) και των Σχεδίων Δράσης Υπουργείων, τα οποία περιλαμβάνουν τον αριθμό και το αντικείμενο των προγραμματιζόμενων για υποβολή νομοθετικών πράξεων. Επιπλέον, καθορίζεται η διαδικασία προγραμματισμού του κυβερνητικού έργου, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση Προσχεδίων Δράσης από τα Υπουργεία και παρέχεται η δυνατότητα αυξομείωσης του αριθμού των προς υποβολή νομοθετικών πράξεων, καθώς και έγκρισης νέων, τροποποίησης ή διόρθωσης υφιστάμενων, καθώς και διαγραφής εγκεκριμένων πολιτικών ή δράσεων.
β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τον οποίο:
i) Προσλήψεις πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, διενεργούνται βάσει ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με την ειδικότερα προβλεπόμενη διαδικασία. Με κ.υ.α. μπορούν να υπάγονται και άλλοι φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στις ανωτέρω ρυθμίσεις, εκτός της Βουλής των Ελλήνων, η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν περιλαμβάνεται στους προαναφερόμενους φορείς.
ii) Από 1-1-2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενιαίου συστήματος κινητικότητας, απαιτείται η ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο υφιστάμενο Ψηφιακό Οργανόγραμμα. Προβλέπονται, επίσης, η διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων, οι σχετικές προθεσμίες και προϋποθέσεις, καθώς και οι οριζόμενες εξαιρέσεις. (άρθρα 49 - 52)

2.α. Ρυθμίζονται θέματα παρακολούθησης της εφαρμογής του κυβερνητικού έργου, η οποία συνίσταται στην τακτική αξιολόγηση της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων καθώς και του Ε.Σ.Κυ.Π., σχετικά με την επίτευξη των τιθέμενων στόχων και πραγματοποιείται σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο, κατά τα οριζόμενα. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι τα αρμόδια όργανα για την υλοποίηση των ανωτέρω, επικουρούνται στο έργο τους από Διυπουργικές Ομάδες Εργασίας, με την οριζόμενη σύνθεση.
β. Η προβλεπόμενη διαδικασία παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου διενεργείται με τη σύγκληση της ετήσιας Συνάντησης Γενικών Διευθυντών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Ορίζεται η Πολιτική Επιτροπή Παρακολούθησης Δημοσίων Πολιτικών, ως αρμόδιο συλλογικό όργανο παρακολούθησης της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, άρσης τυχόν διυπουργικών διαφορών με εν γένει υποστηρικτική λειτουργία. Καθορίζεται, επίσης, η σύνθεση καθώς και θέματα λειτουργίας αυτής.
δ. Προβλέπεται η διαδικασία αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων, αποτίμησης του σχετικού κόστους, οι επιπτώσεις και το όφελος από αυτές, καθώς και η δυνατότητα διατύπωσης βελτιώσεων, τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων. (άρθρα 53 - 56)

3.α. Επανακαθορίζεται η νομοπαρασκευαστική διαδικασία και ειδικότερα, ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με την καλή νομοθέτηση (οι έννοιες των σχετικών όρων, η αρμόδια υπηρεσία για τον αποτελεσματικό συντονισμό και εφαρμογή της ρυθμιστικής διακυβέρνησης, οι αρχές της καλής νομοθέτησης, καθώς και το πεδίο εφαρμογής αυτών, η διαδικασία της διαβούλευσης και η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που συνοδεύει τις νομοθετικές πράξεις).
β. Ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα νομοσχέδια, τίθενται οι ειδικοί κανόνες σύνταξης νομοσχεδίων και προβλέπεται η σύνταξη Εγχειριδίου Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας.
γ. Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, ως ανεξάρτητο, διεπιστημονικό, γνωμοδοτικό όργανο και ορίζονται εκ νέου οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, η αμοιβή των μελών και θέματα λειτουργίας αυτής. Παράλληλα, καταργείται η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.). (άρθρα 57 - 64 σε συνδυασμό με το άρθρο 118 παρ. 22)

4.α. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και την αναμόρφωση του δικαίου.
β. Συνιστάται εκ νέου, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης του Δικαίου (Κ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα, και επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και την αποζημίωση των μελών αυτής. (άρθρα 65 - 67)

ΜΕΡΟΣ Δ'

1. Καθορίζονται τα κωλύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των οργάνων διοίκησης του δημόσιου τομέα και των μετακλητών υπαλλήλων καθώς και οι υποχρεώσεις των εν λόγω προσώπων τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όσο και μετά τη λήξη αυτών. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των τιθέμενων κανόνων, επιβάλλονται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και πρόστιμο που εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο. (άρθρα 68 - 76)

2. Καθορίζεται το πλαίσιο πρόσβασης στα αρχεία του Πρωθυπουργού, των Υπουργών και Υφυπουργών. (άρθρα 77 - 81)

3. Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Διαφάνειας, (ΕΑ.Δ, στο εξής η «Αρχή»), με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων, και δημόσιων οργανισμών καθώς και την πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των φαινομένων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: α. Η Αρχή εντάσσεται οργανικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Διοικητής της Αρχής απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής Ανεξαρτησίας.
β. Η έδρα της Αρχής είναι στην Αθήνα, ενώ λειτουργούν και τέσσερις (4) Περιφερειακές Υπηρεσίες (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Τρίπολη). Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, μπορεί να συνιστώνται ή να καταργούνται Περιφερειακές Υπηρεσίες ή να αλλάζει η έδρα και η οργανωτική διάρθρωση αυτών.
γ. Από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, καταργούνται οι παρακάτω φορείς, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των οποίων μεταφέρονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, στην ιδρυόμενη Αρχή:
Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑΔ.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η θέση του Γενικού Γραμματέα που προΐσταται αυτής,
Το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η θέση του Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται αυτού,
Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται αυτού,
Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται αυτού,
Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε) που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το Εποπτικό Συμβούλιο διοίκησης αυτού,
Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.), που υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται αυτού.
δ. Η Αρχή ορίζεται ως η αρμόδια Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
ε. Το σύνολο των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων των ως άνω φορέων και των οργάνων αυτών, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις περί συστάσεως αυτών ή σε κάθε άλλη κείμενη διάταξη, ασκούνται στο εξής από την Αρχή και τα όργανα αυτής, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
στ. Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της Αρχής, οι οποίες ασκούνται στο σύνολο των φορέων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, των επιχειρήσεών τους και των εποπτευόμενων από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ακόμα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους. Η αρμοδιότητα της Αρχής επεκτείνεται και σε ιδιωτικούς φορείς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
ζ. Ο Οργανισμός και οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της Αρχής εκδίδονται με αποφάσεις του Διοικητή της Αρχής.
η. Καθορίζονται ο τρόπος επιλογής του Διοικητή της Αρχής και του πενταμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και προσδιορίζεται το πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων / αρμοδιοτήτων τους. Μεταξύ άλλων, ο Διοικητής καθορίζει ειδικό μισθολογικό καθεστώς και ειδικότερο σύστημα επιπλέον ανταμοιβής (bonus) για το προσωπικό της Αρχής.
θ. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τον προϋπολογισμό και την οικονομική διαχείριση της Αρχής. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται κατ' έτος σε ειδικό φορέα στον προϋπολογισμό του αρμόδιου Υπουργείου για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Αρχής δεν δύναται να είναι κατώτερο από το 100% του μέσου όρου του αθροίσματος των πιστώσεων για τη ΓΕ.Γ.ΚΑΔ., το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και τον Γ.Ε.Δ.Δ., βάσει των ψηφισθέντων ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών των αμέσως προηγούμενων τριών τελευταίων ετών. Στο ποσό αυτό προστίθεται και ο μέσος όρος του αθροίσματος των ποσών που έχουν διατεθεί/κατανεμηθεί από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Υγείας, και Υποδομών και Μεταφορών για τη λειτουργία του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., του Σ.Ε.Ε.ΜΕ. και του Σ.Ε.Δ.Ε. αντίστοιχα, βάσει της εκτέλεσης των ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών των αμέσως προηγούμενων τριών τελευταίων ετών.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού, για τις κανονιστικές πράξεις της Αρχής δεν απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον η δαπάνη που προκαλείται από αυτές είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού της ή του εκάστοτε Μ.Π.Δ.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση, η παράλειψη σύμπραξης του Υπουργού Οικονομικών συνιστά παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης της πράξης και λόγο ακυρότητας αυτής.
Τα ποσά που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση των έργων παροχής τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες κατατίθενται σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό που συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η διαχείριση του οποίου ανήκει αποκλειστικά στην Αρχή, η δε λειτουργία του καθορίζεται με υπουργική απόφαση.
ι. Καθορίζονται το μισθολογικό καθεστώς του Προέδρου, των Οργάνων Διοίκησης και του προσωπικού της Αρχής. Συγκεκριμένα:
Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, οι κάθε είδους αποδοχές του Προέδρου, τακτικές ή πρόσθετες, για όλο το διάστημα της θητείας του, ορίζονται στο 60% των συνολικών αποδοχών και επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά. Οι αποδοχές και οι εν γένει πρόσθετες αμοιβές του Προέδρου της Αρχής είτε είναι ιδιώτης είτε δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή μισθωτός με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε φορέα του δημόσιου τομέα (άρθρο 51 του ν. 1892/1990), εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών (άρθρου 28 του ν.4354/2015), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Οι αποδοχές των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (350) ανά συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετησίως το σαράντα τοις εκατό (40%) των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
Οι αποδοχές και εν γένει απολαβές του Διοικητή της Αρχής εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ι.δ.α.χ. που υπηρετεί στην Αρχή σε θέσεις Επιθεωρητών Ελεγκτών, καθώς και στις οργανικές μονάδες, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή κατατάσσεται στο καταληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας του, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού του άρθρου 14 του ν.4354/2015 με το. συντελεστή 1,20, κατά αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4354/2015. Το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας και στη Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας τους. Στους ανωτέρω εξακολουθεί να καταβάλλεται τυχόν προσωπική διαφορά, στο ύψος που αυτή έχει προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην Αρχή, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με τον καταβαλλόμενο βασικό μισθό.
Περαιτέρω, προβλέπεται η καταβολή εξόδων μετακίνησης και αμοιβής για υπερωριακή εργασία, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
ια. Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης της Αρχής (διάρθρωση Υπηρεσιών και στελέχωση αυτών με προσωπικό). Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
Η Αρχή αποτελείται από το Γραφείο του Διοικητή, την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Καθορίζεται η διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής στην οποία λειτουργεί Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, όπου υπάγονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής (επιπέδου Διεύθυνσης).
Συνιστάται στην Αρχή Επιτροπή Ελέγχου με τις οριζόμενες αρμοδιότητες, στα μέλη της οποίας καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση καθοριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Αρχής.
Στην Αρχή συνιστώνται πεντακόσιες οργανικές θέσεις προσωπικού, πέραν των καλυπτόμενοι με μετακλητούς υπαλλήλους, οι οποίες κατανέμονται στις οργανικές μονάδες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι θέσεις των Επιθεωρητών-Ελεγκτών κατανέμονται αποκλειστικά στη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής.
Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Αρχής συνιστώνται έξι (6) θέσεις συνεργατών. Αντίστοιχα, για την υποβοήθηση του Προέδρου της Αρχής και του Συμβουλίου Διοίκησης συνιστώνται δύο (2) θέσεις συνεργατών.
Στο Γραφείο Τύπου της Αρχής συνιστώνται δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ ή με μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Οι οργανικές θέσεις των Επιθεωρητών-Ελεγκτών καλύπτονται αποκλειστικά με αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα.
Στην Αρχή συνιστώνται επίσης μία (1) θέση Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, δύο (2) θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και δύο (2) θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης.
Ρυθμίζονται λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας (ελεγκτική διαδικασία, νομική υπεράσπιση - δικαστικά έξοδα).
Στην Αρχή συνιστάται Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ), στην ολομέλεια του οποίου συμμετέχουν οι Επικεφαλής ή Προϊστάμενοι, με τους αναπληρωτές τους, όλων των φορέων και υπηρεσιών επιθεώρησης, ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς με τους αναπληρωτές τους που δεν εντάσσονται στην Αρχή, περιλαμβανομένων του Επικεφαλής της Οικονομική Αστυνομίας, του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και των λοιπών μνημονευόμενων Υπηρεσιών. (άρθρα 82 - 103)

ΜΕΡΗ Ε' ΚΑΙ ΣΤ'

1.α. Συνιστώνται νέοι κλάδοι προσωπικού για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης (ΠΕ Αναλυτών Δημοσίων Πολιτικών, ΠΕ Νομοτεχνών και ΠΕ Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής). Ο αριθμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των κλάδων αυτών καθορίζεται με π.δ.
β. Προσδιορίζεται το αντικείμενο εργασίας των υπαλλήλων των νέων κλάδων, ο τρόπος και τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης αυτών και ρυθμίζονται λοιπά θέματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης των εν λόγω υπαλλήλων (εισαγωγικό ΜΚ 8° ΠΕ).
γ. Επανακαθορίζεται η σύνθεση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (άρθρο 5 ν.4440/2016), ειδικά για τις αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων στους ανωτέρω κλάδους. (άρθρα 104 - 108)

2. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την ανάθεση τελικής υπογραφής στους Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων κάθε ατομικής διοικητικής πράξεις για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών που προΐστανται.
Προβλέπεται η καταβολή σε αυτούς ετήσιας ειδικής ανταμοιβής (bonus) σε περίπτωση έκδοσης της ανωτέρω διοικητικής πράξης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το ύψος και η χορήγηση της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. (άρθρο 109)

3. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν .4354/2015 και εισάγονται ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις για τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς και τους Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων και των συνεργατών των γραφείων αυτών (αποδοχές, αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση κ.λπ.). (άρθρο 110)

4. Ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα θέματα συγκεκριμένων Υπηρεσιών και μεταξύ άλλων:
α. Συνιστώνται θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις Υπηρεσίες των οποίων οι θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων καταργήθηκαν με το π.δ. 84/2019 (ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ, κ.λπ.) και καθορίζεται ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης αυτών.
β. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου (άρθρο 4 π.δ. 84/2019), Ειδική Γραμματεία Υποδοχής με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες (άρθρο 8 ν.4375/2016), της οποίας προΐσταται μετακλητός υπάλληλος με βαθμό Β' Ειδικών θέσεων.
γ. Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών μετατρέπεται σε Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, που προΐσταται μετακλητός Γενικός Γραμματέας με βαθμό Α' Ειδικών θέσεων.
δ. Καταργούνται: i) η Γενική Γραμματεία του πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς και η θέση του Γενικού/ Διοικητικού Γραμματέα και ii) η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων και η θέση του Ειδικού/Τομεακού Γραμματέα.
ε. Συνιστάται επίσης θέση μετακλητού Γενικού Διευθυντή στο Εθνικό Τυπογραφείο, η επιλογή και τοποθέτηση του οποίου γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού και όσον αφορά στο μισθολογικό του καθεστώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4354/2015. Παράλληλα καταργείται η θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα. (άρθρο 111)

5. Προσαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4270/2014 αναφορικά με τον ορισμό ως Διατάκτη κάθε Υπουργείου, του Υπηρεσιακού Γραμματέα αυτού, στις περιπτώσεις που αυτός υπάρχει. (άρθρο 112)

6. Συνιστάται Επιτροπή (Ελλάδα 2021), υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό, για την προετοιμασία της χώρας ενόψει της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την Παλιγγενεσία και καθορίζεται ο σκοπός αυτής.
Κάθε ζήτημα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία, την υποστήριξη από υπηρεσίες, τους πόρους, την στελέχωση και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα της συνιστώμενης Επιτροπής, ρυθμίζονται με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού. (άρθρο 113)

7. Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις μέχρι την πλήρη εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων και απαριθμούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καταργούνται. (άρθρα 114 -117)


Δείτε την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο νόμου ή κατεβάστε τα από εδώ.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης