Αποτελέσματα live αναζήτησης

PwC: Έναρξη των σεμιναρίων «Ελληνική φορολογία» και «Λογιστικό μακροχρόνιο πρόγραμμα» τον Σεπτέμβριο


«Ελληνική Φορολογία» - Έναρξη 25 Σεπτεμβρίου 2019  και

«Λογιστικό μακροχρόνιο πρόγραμμα» - Έναρξη 30 Σεπτεμβρίου 2019


Όλα τα προγράμματα επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%).

Α. Ελληνική Φορολογία  

Διοργανώνεται για 22η συνεχή χρονιά και είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία καθώς και με οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί στις διδασκόμενες ενότητες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ιούνιος 2020)

Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους.

Διάρκεια: 400 ώρες

Διδακτέα Ύλη:

• Νέος Νόμος Α.Ε. Ν. 4548/2018
• Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 4172/2013
• Επιχειρηματικές δαπάνες και Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης,
• Έντυπα Δηλώσεων (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα)
• Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) – Σύνταξη Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με ΔΠΧΑ και ΕΛΠ,
• Φορολογικά στοιχεία και Αρχεία – Ηλεκτρονική τιμολόγηση
• Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)
• Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
• Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
• Φορολογικός Σχεδιασμός
• International Taxation
• ΕΝΦΙΑ
• Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
• Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών Παροχών
• Αναβαλλόμενη Φορολογία (Deffered Taxation)
• Διοικητική Δικονομία
• Ενδικοφανής Προσφυγή
• Φορολογία Πλοίων
• Φορολογία Χαρτοσήμου  
• Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων  
• Νέος Νόμος για Μετασχηματισμούς επιχειρήσεων
• Φορολογικός Έλεγχος
• Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης - Ο τρόπος ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων από νόμιμους ελεγκτές
• Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
• International Taxation (Διεθνής Φορολογία): Συγκριτική παρουσίαση των φορολογικών συστημάτων άλλων χωρών και
• Tax Planning (Φορολογικός Σχεδιασμός)

Β. Λογιστικό μακροχρόνιο πρόγραμμα (Ο στρατηγικός ρόλος του Λογιστή στη σύγχρονη οικονομία)

Η PwC μέσω του προγράμματος εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Λογιστικής, με παράλληλη εξέταση και φορολογικών  θεμάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι η σύγχρονη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των στελεχών στη Λογιστική και στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, καθώς και στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και Ταμειακών Ροών.

Με εισηγητές, διακεκριμένα στελέχη της PwC με πολυετή εμπειρία, δημιουργείται η απαραίτητη αξία ώστε οι συμμετέχοντες, πέραν των τεχνικών γνώσεων, να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του ρόλου του Λογιστή, μέσα απο προσομοιώσεις λειτουργίας Οικονομικών Διευθύνσεων, case studies και χρήση πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας έμφαση στο Διοικητικό ρόλο του Λογιστή.

Διάρκεια 172 ώρες.

Διδακτέα Ύλη:

• Εισαγωγή στη Λογιστική και στα ΕΛΠ
• Ενσώματα - Άυλα περιουσιακά στοιχεία
• Αποθέματα & Απαιτήσεις
- Αποθέματα (Λογιστική και Επιμέτρηση)
- Πωλήσεις Αποθεμάτων
- Λογιστικά Αρχεία για την Παρακολούθηση και Επιμέτρηση των Αποθεμάτων (Αποθήκη)
- Πελάτες - Προκαταβολές Πελατών
- Επισφαλείς Πελάτες -Προβλέψεις Επισφαλών πελατών (Λογιστικές και Φορολογικές)
- Θέματα Διακίνησης και Τιμολόγησης
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
• Απαραίτητες Χρηματοοικονομικές Γνώσεις για εφαρμογή των ΕΛΠ
• Πιστωτικός Έλεγχος στην Πράξη
• Λογιστική Αποτελεσμάτων
- Έσοδα & Έξοδα - Αναγνώριση και επιμέτρηση με ΕΛΠ και Φορολογία
- Προσδιορισμός και Διάθεση Αποτελέσματος
- Καθαρή Θέση
• Σύσταση Εταιρειών – ΓΕ.ΜΗ - Λύση και Εκκαθάριση Εταιρείας
• Σύγχρονη Οργάνωση Οικονομικής Διεύθυνσης & Λογιστηρίου - Βέλτιστες Πρακτικές - Ρόλοι
• Management Reporting
• Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Δηλώσεις  
- Λογιστική των Παρακρατούμενων Φόρων
- Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
• ΦΠΑ Βασικές Έννοιες - Δηλώσεις ΦΠΑ - Λογιστική του ΦΠΑ
• Οικονομικές Καταστάσεις - Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
• Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Cash Flow Statements)
• Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
• Excel για Λογιστές - Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές για εφαρμογή και χρήση του Excel από τους λογιστές

Πληροφορίες συμμετοχής: www.pwcacademy.gr | τηλ.: 210 6874790
Τόπος Διεξαγωγής: Λεωφόρος Κηφισίας 260 &  Κόδρου, Χαλάνδρι

Το εκπαιδευτικό τμήμα της PwC, έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και λειτουργεί με τη μορφή του Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1). (Αριθμός αδείας: 2100539 - Διακριτικός Τίτλος : PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε Κε.Δι.Βι.Μ. 1)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Α. Πανολαρίδη, τηλ  210 687 4559, email: [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης