Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ. Χριστόπουλος: Δείγματα γραφής από τα βιβλία μου φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση των αμοιβών ΔΣ, εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ, διαχειριστών και εταίρων ΕΠΕ και διαχειριστών και εταίρων ΙΚΕ

Γ. Χριστόπουλος: Δείγματα γραφής από τα βιβλία μου φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση των αμοιβών ΔΣ, εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ, διαχειριστών και εταίρων ΕΠΕ και διαχειριστών και εταίρων ΙΚΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΓιώργος Χριστόπουλος: δείγματα γραφής από τα βιβλία μου «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 2019» (Ι και ΙΙ Φυσικά και Νομικά πρόσωπα)

Σήμερα ο κόμβος Taxheaven φιλοξενεί ένα κρίσιμο θέμα που αφορά την φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση των αμοιβών Δ.Σ, εκπροσώπων και εταίρων O.E. και Ε.Ε., αμοιβών διαχειριστών και εταίρων Ε.Π.Ε., που δεν προέρχονται από τα κέρδη και αμοιβών διαχειριστών και εταίρων ΙΚΕ.

[email protected]

Συνεχίζουν οι συνάδελφοι να προμηθεύονται τα βιβλία μου «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ» (Ι και ΙΙ Φυσικά και Νομικά πρόσωπα) και διαπιστώνουν με τα θερμά και θετικά σχόλια αυτό που περιέχουν: το "πιο πρακτικά δεν γίνεται"

Δείγματα γραφής από τα βιβλία μου, με πρακτικά θέματα είδατε (εδώ στον φιλόξενο κόμβο Taxheaven), το ενδιαφέρον θέμα για τους συναδέλφους: το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ., Ν. 4551/2018) και ο φορολογικός χειρισμός στα έντυπα Ε1, Ε3 και Ν.Για να παραγγείλετε τα βιβλία ηλεκτρονικά πατήστε εδώ

15.5 ΝΕΟ:

α. Αμοιβές ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

β. Αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων O.E. και Ε.Ε. για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες.

γ. Αμοιβές διαχειριστών και εταίρων Ε.Π.Ε., που δεν προέρχονται από τα κέρδη.

δ. Αμοιβές διαχειριστών και εταίρων ΙΚΕ

Φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση:


Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα ως διευθυντές ή μέλη Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, με την ιδιότητά τους αυτή, φορολογούνται ως αποκτώντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12).

Να σημειωθεί, πως στην αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ρητά, ότι ο χαρακτηρισμός της σχέσης μέλους του Δ. Συμβουλίου με την εταιρεία ως «σύμβασης εργασίας» γίνεται μόνο για τους σκοπούς του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (δηλ. για τον τρόπο φορολόγησης των εν λόγω αμοιβών).

Οι αμοιβές αυτές εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, όπως και οι δαπάνες μισθοδοσίας. (Σχ. βλ. την ΠΟΛ.1113/2015 που αφορά τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες των επιχειρήσεων και την ΠΟΛ.1139/30.6.2015 που αφορά την φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών).

Ο υπολογισμός του φόρου που παρακρατείται κατά την καταβολή των αμοιβών και αποδίδεται με προσωρινές δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του N.4172/2013, γίνεται με βάση την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο. (βλ. την ΠΟΛ.1064/2016).

Η εκκαθάριση κατά την υποβολή της δήλωσης, γίνεται με την κλίμακα του άρθρου 15 και τις μειώσεις του άρθρου 16.

Επίσης, διενεργείται παρακράτηση επί των άνω αμοιβών έναντι εισφοράς αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του Ν. 3986/2011 και 43Α του ΚΦΕ-Ν.4172/2013 (βλ. έγγραφα Υπ. Οικ. Δ12A 1058454 ΕΞ 8.4.2014 και Δ12Α 1055825 ΕΞ 3.4.2014).

Χαρτόσημο 1,2%. Οι κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Δ. Συμβουλίου (είτε προέρχονται από διανομή κερδών της Α.Ε. είτε βαρύνουν ως έξοδο την εταιρεία) υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1,2% (σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15ε του Κ.Ν.Τ.Χ.).

Σχόλιο: Το εάν η υποχρέωση αυτή του χαρτοσήμου, εξακολουθεί και μετά τον χαρακτηρισμό της σχέσης μεταξύ ανώνυμης εταιρείας και μέλους του Δ.Σ. αυτής ως «εργασιακής», είναι ένα νέο ζήτημα που η Διοίκηση έχουμε την γνώμη ότι πρέπει να αποφανθεί καθόσον το χαρτόσημο δεν ισχύει (έχει καταργηθεί) για τους μισθούς, συντάξεις κλπ. που ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. (σημ. τώρα στον ΕΦΚΑ).

Αντίθετα, όταν τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν υπηρεσίες πέραν της ιδιότητας αυτής π.χ. ως μηχανικοί, λογιστές, δικηγορικές υπηρεσίες κ.λπ., στην ίδια εταιρεία-νομικό πρόσωπο από την οποία αποκτούν εισόδημα ως διευθυντές ή μέλη Δ.Σ. και ανεξάρτητα αν υπάρχει σύμβαση ή όχι, το εισόδημα τους αυτό προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα. Βλ. και ΠΟΛ.1072/2015 και ΠΟΛ.1097/2015.

Κωδικοί αποστολής βεβαιώσεων: Σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019, για την ηλεκτρονική αποστολή βεβαιώσεων από τους φορείς, εργοδότες κλπ, για τις αμοιβές μελών Δ.Σ., διαχειριστών ΕΠΕ και IKE και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε, Ε.Ε, Αστικών Εταιρειών) σύμφωνα με την περ. δ΄ παρ. 2 άρθ. 12 το ΚΦΕ - Ν.4172/2013, χρησιμοποιείται ο κωδικός 5.

Βλ. και παρ. 11.3.4 του παρόντος βιβλίου μας. Για το ποιους κωδικούς στη δήλωση Ε1, θα συμπληρώσει η Δ.ΗΛΕ.Δ, με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται, στις περιπτώσεις αμοιβών με τον κωδικό 5, θα δούμε στις αμέσως επόμενες παραγράφους και πίνακες.

Στις περιπτώσεις αυτές που διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, ο υπόχρεος υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλει τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές. (βλ. απόφαση Α.1009/2019).

15.5.1 Ασφάλιση – ασφαλιστικές εισφορές:

1ον Αμοιβές μελών Δ.Σ. (ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εφόσον λαμβάνουν αμοιβή από τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ).
 

Φορολογική  αντιμετώπιση Ασφαλιστική αντιμετώπιση
Βάση υπολογισμού εισφορών Καταβολή εισφορών Κωδικοί στο Έντυπο Ε1 (Απόφαση Α.1009/10.1.2019)
Οι Αμοιβές μελών Δ.Σ. για παροχή υπηρεσίας που σύμφωνα με την περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Οι αμοιβές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, όπως και οι δαπάνες μισθοδοσίας. (Σχ. βλ. την ΠΟΛ.1113/2015. Βλ. επίσης την ΠΟΛ.1139/2015

Στις αμοιβές που λαμβάνουν Εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α από 01/01/2017.

Μέσω Α.Π.Δ   σχ. βλ. την εγκύκλιο 4/2017 Ε.Φ.Κ.Α.
Χρησιμοποιούνται:
Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» και Κωδικός Ειδικότητας «000401»,  για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071»

ΚΑΔ ΚΩΔ.ΕΙΔ. Κ.Π.Κ.
620 401 71

Εισφορές:

ΕΡΓΟΔ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
21,38% 12,72% 34,10%

Στο πεδίο Τύπος Αποδοχών θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Τύπου Αποδοχών : 94 - «εφάπαξ αμοιβές», ο οποίος δεν επιδέχεται καταχώρησης ημερών ασφάλισης.

Εισόδημα κωδικοί:
(325-326) ΠΙΝ. 4Α
Έχουν προσυμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά με κωδ. 5 οι εκκαθαριστές αποδοχών (Α. 1009/10.012019)

Φόρος στους κωδικούς:
(313-314), (315-316),
(333-334)

 

Προσοχή για τους κωδ. 325-326 και 351-352:
Οι υπόχρεοι αποστέλλουν το αρχείο βεβαιώσεων με κωδ. 5, με τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές, χωρίς να αναγράφεται κανένα ποσό στους κωδικούς 351-352.
Βλ. σχ. Α.1009/2019 και Α.1201/2019, που τροποποίησε την Α.1041/2019
Για τα μέλη του Δ.Σ. που λαμβάνουν αμοιβές λόγω ιδιότητας, δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσής τους στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας (βλ. σχ. την εγκ. ΕΦΚΑ 4/2017) και τα ίδια ισχύουν επίσης για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή.
Εάν η αμοιβή κατ' αποκοπή καταβάλλεται άπαξ κατ' έτος, αυτή διαιρείται δια 12, κατανέμεται σε έκαστο μήνα του έτους και καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εφόσον είναι ασφαλιστέες).
Εάν η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά ή υπό μορφή προκαταβολής (όποτε αυτή καταβάλλεται) θα υπολογίζονται και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στο καταβαλλόμενο ποσό.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις οι αμοιβές θα δηλώνονται με την κανονική Α.Π.Δ. του μήνα καταβολής τους, ενώ το ποσό της τελικής εκκαθάρισης θα δηλώνεται με την μισθολογική περίοδο του μήνα Δεκεμβρίου και θα επανυπολογίζονται οι εισφορές για όλη την περίοδο που αφορούν.
Στις εν λόγω περιπτώσεις στις αναλυτικές εγγραφές στα πεδία 34 «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και 35 «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης» θα πρέπει να δηλώνεται η αντίστοιχη μισθολογική περίοδος (μήνας, τρίμηνο, έτος, κ.λ.π.) στην οποία αναλογούν οι ασφαλιστικές αποδοχές - εισφορές.
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της καταβολής των κατ' αποκοπή αμοιβών / έναντι αμοιβών (προκαταβολών) με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)


2ον ΝΕΟ Ασφάλιση – ασφαλιστικές εισφορές επι αμοιβών διαχείρισης εκπροσώπων και εταίρων O.E. και Ε.Ε. για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες:

(Αμοιβές των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών που δεν προέρχονται από τα κέρδη.

Οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρίας το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία)
 

Φορολογική  αντιμετώπιση Ασφαλιστική αντιμετώπιση
Βάση υπολογισμού εισφορών Καταβολή εισφορών Κωδικοί στο Έντυπο Ε1 (Απόφαση Α.1009/10.1.2019)
 Οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων O.E. και Ε.Ε. για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, σύμφωνα με την περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 και  οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας (ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφο) και οι οποίες αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. Οι αμοιβές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, όπως και οι δαπάνες μισθοδοσίας. (Σχ. βλ. την ΠΟΛ.1113/2015. Βλ. επίσης την ΠΟΛ.1139/2015 Στις αμοιβές διαχείρισης  που λαμβάνουν Εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α από 01/06/2018.
εγκ. Δ.15/Δ'/619/15/13-04-2018 και έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ.  Φ.10141/44090/1189/2019
Μέσω Α.Π.Δ
Αναμέναμε[1] την έκδοση της  σχετικής εγκύκλιου από τον Ε.Φ.Κ.Α. που θα περιγράφει τη διαδικασία, τα πακέτα κάλυψης, κ.λπ.
Βλ. πιο κάτω: εκδόθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος 21/2019 ΕΦΚΑ.
Εισόδημα κωδικοί:
(325-326) ΠΙΝ. 4Α
Έχουν προσυμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά με κωδ.5  οι εκκαθαριστές αποδοχών (Α.1009/2019)
Ο φόρος στους κωδικούς:
(315-316), (333-334)
Προσοχή (για τους κωδ. 325-326 και 351-352):
Οι υπόχρεοι αποστέλλουν το αρχείο βεβαιώσεων με κωδ. 5, με τις ακαθάριστες αμοιβές για όλο το 2018 και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1.6.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με το Δ.15/Δ'/619/15/13-04-2018 έγγραφο και την εγκύκλιο 21/2019 του ΕΦΚΑ, για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές, χωρίς να αναγράφεται ποτέ και κανένα ποσό στους κωδικούς 351-352.
{σημ. διότι οι άλλες ασφαλιστικές εισφορές επι των κερδών, με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016, μέσω ειδοποιητηρίου, (πλην των παραπάνω εισφορών επι των αμοιβών),  εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας (Ο.Ε ή Ε.Ε) που συμμετέχουν (αν οι εταίροι αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα)}.
Διευκρίνιση: Μέλη/εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία και λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό της συγκεκριμένης αμοιβής διαχείρισης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης. Βλ. σχ. στην εγκύκλιο 21/2019 ΕΦΚΑ.
Επισήμανση: Στους κωδικούς 325-326 δεν αναγράφονται οι τυχόν αμοιβές των πιο πάνω προσώπων που προέρχονται από διανομή κερδών, διότι αποτελούν μέρισμα.
Βλ. σχ. Α.1009/2019 και Α.1201/2019, που τροποποίησε την Α.1041/2019.
[1]  Ήδη εκδόθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος. Βλ. εγκύκλιο 21/2019 ΕΦΚΑ (Ορθή επανάληψη) Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. με βάση την οποία, ειδικά τα:
α) Ποσοστά ασφάλισης μελών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στις εταιρείες αυτές: 
-Ο Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0832» με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ Ν.1759/1988»
- Κωδικός Ειδικότητας «000858» με λεκτική περιγραφή: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «1106» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:
ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
0832 000858 1106 21,38%
Από 01.06.2018
έως 31.05.2019
12,72%
Από 01.06.2018
έως 31.05.2019
34,10%
Από 01.06.2018
έως 31.05.2019
21,13%
Από 01.06.2019
έως 31.05.2022
12,47%
Από 01.06.2019
έως 31.05.2022
33,60%
Από 01.06.2019
έως 31.05.2022
20,88%
Από 01.06.2022
12,22%
Από 01.06.2022
33,10%
Από 01.06.2022

Τα στοιχεία - τιμές που πρέπει επιπλέον να δηλώνονται στα πεδία της Α.Π.Δ. πέραν των διακριτών Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κωδικού Πακέτου Κάλυψης είναι και τα ακόλουθα:
- Στο πεδίο «36»: «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ., θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο Κωδικός Τύπου Αποδοχών «01».
- Στο πεδίο«37»: «Ημέρες Ασφάλισης» θα γίνεται καταχώρηση των ημερών απασχόλησης του προσώπου.
Υποβολή ΑΠΔ - καταβολή εισφορών

Για τις μισθολογικές περιόδους, 6/2018 έως 3/2019 εφόσον οι Α.Π.Δ., Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04), υποβληθούν έως τις 30/6/2019 με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη και αφορούν στην ασφάλιση των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω Α.Π.Δ., θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν έως τις 30/6/2019.

Οι Πράξεις Επιβολής Προσθέτων Τελών (Π.Ε.Π.Τ.) που θα προκύψουν, θα πρέπει να ακυρωθούν ή μειωθούν οίκοθεν.

Για τις μισθολογικές περιόδους από 4/2019 και εντεύθεν, η υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, θα πραγματοποιούνται κατά τα γνωστά.

β) Συνολικό ποσοστό ασφάλισης αμοιβών διαχείρισης  (τρίτων) σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: 41,06% [με συνεισπραττόμενα (υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.), γιατί εν προκειμένω έχουμε περίπτωση πρόσληψης τρίτου προς τούτο προσώπου].


3ον) ΝΕΟ Ασφάλιση – ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών διαχειριστών και εταίρων Ε.Π.Ε.:
 

Φορολογική  αντιμετώπιση Ασφαλιστική αντιμετώπιση
Βάση υπολογισμού εισφορών: Καταβολή εισφορών Κωδικοί στο Έντυπο Ε1 (Απόφαση Α.1009/10.1.2019)
Σύμφωνα με την περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. Οι αμοιβές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, όπως και οι δαπάνες μισθοδοσίας. (Σχ. βλ. την ΠΟΛ.1113/2015. Βλ. επίσης την ΠΟΛ.1139/2015 Στις αμοιβές διαχείρισης  που λαμβάνουν Εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α από 01/06/2018.
εγκ. Δ.15/Δ'/619/15/13-04-2018 και έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ.  Φ.10141/44090/1189/2019
Μέσω Α.Π.Δ 
Αναμέναμε[1] την έκδοση της  σχετικής εγκύκλιου από τον Ε.Φ.Κ.Α. που θα δίνει διευκρινίσεις και οδηγίες αναφορικά με την υποβολή της Α.Π.Δ. και θα  περιγράφει τη διαδικασία, τα πακέτα κάλυψης, κ.λπ.Βλ. πιο κάτω: εκδόθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος ΕΦΚΑ 21/2019.
Εισόδημα κωδικοί:
(325-326) ΠΙΝ. 4Α
Έχουν προσυμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά με κωδ. 5,  οι εκκαθαριστές αποδοχών (Α.1009/2019)
Ο φόρος στους κωδικούς:
(315-316), (333-334).
[1]  Ήδη εκδόθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος. Βλ. Εγκύκλιο ΕΦΚΑ 21/2019 (Ορθή επανάληψη) Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. με βάση την οποία, ειδικά τα:

α) Ποσοστά ασφάλισης μελών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στις εταιρείες αυτές: 

-Ο Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0832» με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ Ν.1759/1988»

-Κωδικός Ειδικότητας «000858» με λεκτική περιγραφή: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «1106» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
0832 000858 1106 21,38%
Από 01.06.2018
έως 31.05.2019
12,72%
Από 01.06.2018
έως 31.05.2019
34,10%
Από 01.06.2018
έως 31.05.2019
21,13%
Από 01.06.2019
έως 31.05.2022
12,47%
Από 01.06.2019
έως 31.05.2022
33,60%
Από 01.06.2019
έως 31.05.2022
20,88%
Από 01.06.2022
12,22%
Από 01.06.2022
33,10%
Από 01.06.2022

Τα στοιχεία - τιμές που πρέπει επιπλέον να δηλώνονται στα πεδία της Α.Π.Δ. πέραν των διακριτών Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κωδικού Πακέτου Κάλυψης είναι και τα ακόλουθα:
- Στο πεδίο «36»: «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ., θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο Κωδικός Τύπου Αποδοχών «01».
- Στο πεδίο«37»: «Ημέρες Ασφάλισης» θα γίνεται καταχώρηση των ημερών απασχόλησης του προσώπου.
Υποβολή ΑΠΔ - καταβολή εισφορών

Για τις μισθολογικές περιόδους, 6/2018 έως 3/2019 εφόσον οι Α.Π.Δ., Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04), υποβληθούν έως τις 30/6/2019 με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη και αφορούν στην ασφάλιση των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω Α.Π.Δ., θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν έως τις 30/6/2019.

Οι Πράξεις Επιβολής Προσθέτων Τελών (Π.Ε.Π.Τ.) που θα προκύψουν, θα πρέπει να ακυρωθούν ή μειωθούν οίκοθεν.

Για τις μισθολογικές περιόδους από 4/2019 και εντεύθεν, η υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, θα πραγματοποιούνται κατά τα γνωστά.

β) Συνολικό ποσοστό ασφάλισης αμοιβών διαχείρισης  (τρίτων) σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: 41,06% [με συνεισπραττόμενα (υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε.), γιατί εν προκειμένω έχουμε περίπτωση πρόσληψης τρίτου προς τούτο προσώπου].


4ον) ΝΕΟ Ασφάλιση – ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών διαχειριστών και εταίρων Ι.Κ.Ε.:
 

Φορολογική  αντιμετώπιση Ασφαλιστική αντιμετώπιση
Βάση υπολογισμού εισφορών: Καταβολή εισφορών Κωδικοί στο Έντυπο Ε1 (Απόφαση Α.1009/10.1.2019)
Σύμφωνα με την περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΙΚΕ. Στις αμοιβές διαχείρισης  που λαμβάνουν Εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α από 01/06/2018.
εγκ. Δ.15/Δ'/619/15/13-04-2018 και έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ.  Φ.10141/44090/1189/2019
Προσοχή: μέσω ειδοποιητηρίου (όχι μέσω Α.Π.Δ) 
Αναμέναμε[1]
την έκδοση της  σχετικής εγκύκλιου από τον Ε.Φ.Κ.Α. που θα δίνει διευκρινίσεις και οδηγίες αναφορικά με την υποβολή της Α.Π.Δ. και θα περιγράφει τη διαδικασία, τα πακέτα κάλυψης, κ.λπ.
Βλ. πιο κάτω: εκδόθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος ΕΦΚΑ 21/2019
Εισόδημα κωδικοί:
(325-326) ΠΙΝ. 4Α
Έχουν προσυμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά με κωδ. 5,  οι εκκαθαριστές αποδοχών (Α.1009/2019)
Φόρος στους κωδικούς:
(315-316),
(333-334).
Προσοχή (για τους κωδ. 325-326 και 351-352):
Αποστολή αρχείου βεβαιώσεων με κωδ. 5 με τις ακαθάριστες αμοιβές για όλο το 2018, με τις οποίες θα προσυμπληρωθούν από τη Φορολογική Διοίκηση, οι κωδικοί 325 -326
Στους κωδικούς 351-352: αναγράφονται οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (από 01.01.2018 έως 31.12.2018) από τους ίδιους τους διαχειριστές και εταίρους μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που αναλογούν στο εισόδημα που προέρχεται μόνο από τις αμοιβές διαχείρισης το οποίο θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιος).
Επίσης, αναγράφονται αυτές που καταβλήθηκαν, επί του εισοδήματος που προέκυψε από την αμοιβή διαχείρισης, από τους ίδιους τους διαχειριστές και εταίρους πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. καθώς και από τους ίδιους τους διαχειριστές μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που δεν έχουν εταιρική ιδιότητα (τρίτα πρόσωπα).
[1]  Ήδη εκδόθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος. Βλ. Εγκύκλιο ΕΦΚΑ 21/2019 (Ορθή επανάληψη) Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., με βάση την οποία, ειδικά οι Ασφαλιστικές εισφορές σε Ι.Κ.Ε., έχουν ως ακολούθως:
Μέσω ειδοποιητηρίου (όχι μέσω Α.Π.Δ)
Για τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε Ι.Κ.Ε. (εταίροι ή τρίτα πρόσωπα) διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
1. Εταίρος σε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε και διαχειριστής:
 Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 επί του αθροίσματος των εισοδημάτων που προέρχονται από την άσκηση των δυο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).
2. Εταίρος και διαχειριστής πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε.:
 Εταίρος πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε που έχει οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει μόνο από την άσκηση της διαχείρισης και εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Ως ημερομηνία έναρξης εισφοροδότησης μόνο επί των αμοιβών διαχείρισης ορίζεται η 1/6/2018.
3. Διαχειριστής πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. χωρίς εταιρική ιδιότητα (τρίτο πρόσωπο):
Διαχειριστής Ι.Κ.Ε τρίτο πρόσωπο (δεν έχει εταιρική ιδιότητα), καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.
4. Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. - τρίτος, μη εταίρος:
Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., τρίτο πρόσωπο (μη εταίρος) εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 και καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την αμοιβή διαχείρισης.


15.5.2 ΝΕΟ Κωδικοί 351-352 του πίνακα 4 Α: πότε συμπληρώνονται από τον φορολογούμενοΟι κωδικοί 351-352, συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς ή συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.

Συμπληρώνονται ομοίως οι εισφορές NAT, όπως και τα ποσά που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς υπέρ ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης (TEA), κατά το μέρος που αφορούν τη μισθωτή τους εργασία (ΠΟΛ.1227/2018 εγκύκλιος).

Επιπλέον, αναγράφονται και οι καταβληθείσες για το χρονικό διάστημα από 1.6.2018 και εφεξής, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο ΕΦΚΑ, ασφαλιστικές εισφορές από τους ίδιους τους διαχειριστές και εταίρους μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που αναλογούν στο εισόδημα που προέρχεται μόνο από τις αμοιβές διαχείρισης το οποίο θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιος).

Επίσης, αναγράφονται αυτές που καταβλήθηκαν, για το ίδιο πιο πάνω διάστημα, επί του εισοδήματος που προέκυψε από την αμοιβή διαχείρισης, από τους ίδιους τους διαχειριστές και εταίρους πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. καθώς και από τους ίδιους τους διαχειριστές μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που δεν έχουν εταιρική ιδιότητα (τρίτο πρόσωπο).

Κανένα άλλο ποσό καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς.

Οι εισφορές αυτές, οι οποίες εκπίπτουν από το εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία, αποδεικνύονται βάσει αποδεικτικών εγγράφων ή σχετικών δικαιολογητικών που οι φορολογούμενοι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν προσκλήσεώς τους.».

Επίσης βλ. Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016/11.4.2016).

15.5.3 Πρακτικά ζητήματα για τη συμπλήρωση των κωδικών 351-352. Οι ενέργειες που απαιτούνται:

Βλ. σχ. άρθρο του Κωνσταντίνου Γραβιά (Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven)
Τροποποίηση των μισθοδοτικών περιόδων για το χρονικό διάστημα από 1/6/2018 έως 31/12/2018, εφόσον φυσικά —σε κάποιες εξ αυτών ή σε όλες— δόθηκαν αμοιβές διαχείρισης στις εταιρείες αυτές (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε). Πρέπει να γίνει εκ νέου υπολογισμός των συγκεκριμένων μισθοδοτικών περιόδων ώστε να υπολογιστούν ορθά και οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και αμειβόμενου διαχειριστή/μέλους). Έπειτα πρέπει να δημιουργηθούν οι Α.Π.Δ. και να υποβληθούν με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη.

Συνεπώς, αφού γίνουν οι σχετικοί υπολογισμοί πρέπει για τις περιπτώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) να υποβληθεί νέο αρχείο βεβαιώσεων στο οποίο θα αναγράφονται οι ακαθάριστες αμοιβές διαχείρισης και οι ασφαλιστικές κρατήσεις που βαρύνουν τον αμειβόμενο διαχειριστή/μέλος (από 1/6/2018-31/12/2018) έτσι ώστε να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές. Με τον τρόπο αυτό μετά την υποβολή των νέων βεβαιώσεων θα προσυμπληρωθεί στους κωδ. 325-326 του εντύπου Ε1 των φορολογούμενων το καθαρό ποσό για να φορολογηθεί (δηλαδή το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών μείον τις ασφαλιστικές κρατήσεις του διαστήματος από 1/6/2018-31/12/2018 που βαρύνουν τον αμειβόμενο διαχειριστή). Τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν και με τη νέα απόφαση Α.1201/2019 που τροποποίησε την εγκύκλιο Α.1041/2019.

15.5.4 Ασφαλιστικές εισφορές στους κωδ. 351-352 του εντύπου Ε1 – ποιοι μπορούν να τις αναγράψουν:

Συνοψίζοντας τα παραπάνω επισημαίνουμε:

Α) Μπορούν να αναγράψουν στους κωδ. 351-352 του εντύπου Ε1 τις ασφαλιστικές εισφορές τα Μέλη/διαχειριστές σε ΙΚΕ που έλαβαν το έτος 2018 αμοιβές διαχείρισης και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές (με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 39 ν.4387/2016) διότι:

Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από το εισόδημα τους, καθόσον οι αμοιβές διαχείρισης θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συνακόλουθα οι ασφαλιστικές εισφορές σ' αυτή την περίπτωση εκπίπτουν εφόσον δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1) και συγκεκριμένα στους κωδ. 351-352 αυτού.

Β) Δεν μπορούν να αναγράψουν στους κωδ. 351-352 του εντύπου Ε1 τις ασφαλιστικές εισφορές οι πιο κάτω (έστω κι αν έλαβαν αμοιβές διαχείρισης το έτος 2018):

Β1. Μέλη σε Ο.Ε.- Ε.Ε.
(με απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα) που έλαβαν το έτος 2018 και αμοιβές διαχείρισης και τα οποία κατέβαλαν εισφορές (με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 39 ν.4387/2016), διότι:

Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.).

• Σε περίπτωση συμμετοχής ενός εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.

Β2. Μέλη σε Ο.Ε.-Ε.Ε. τα οποία διατηρούσαν το έτος 2018 ταυτόχρονα και ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, διότι:

• Οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής ή του ελευθέριου επαγγέλματός τους.

• Αν η ατομική επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας.

• Σε περίπτωση συμμετοχής ενός εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα).

Β3. Μέλη σε Ο.Ε.-Ε.Ε. που δεν ασκούσαν το έτος 2018 ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και έλαβαν το έτος 2018 αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε. ή σε άλλη Ο.Ε., διότι:

• Σε περίπτωση εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και παράλληλα λαμβάνει αμοιβές ως διαχειριστής σε άλλη εταιρεία (ΕΠΕ ή ΙΚΕ) ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε., οι μεν αμοιβές φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, οι δε καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας που είναι μέλος.

• Στην περίπτωση εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και παράλληλα λαμβάνει αμοιβές ως διαχειριστής σε άλλη προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.

Β4. Εταίροι Ε.Π.Ε. ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. εφόσον έχουν εισόδημα από αμοιβές διαχείρισης. Όπως καταγράψαμε πιο πάνω οι υπόχρεοι αποστέλλουν το αρχείο βεβαιώσεων με κωδ. 5 με τις ακαθάριστες αμοιβές για όλο το 2018 και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1.6.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με το Δ.15/Δ'/619/15/13-04-2018 έγγραφο και την 21/22.4.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές, χωρίς να αναγράφεται κανένα ποσό στους κωδικούς 351-352, από τους εταίρους διαχειριστές Ε.Π.Ε εφόσον έχουν εισόδημα από αμοιβές διαχείρισης.

15.5.5 Αμοιβές που δίνονται σε μέλη του Δ.Σ. (που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο) από τα κέρδη της Ανώνυμης Εταιρείας.

Φορολογική αντιμετώπιση: Οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας αποτελούν μέρισμα και έχουν παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% από 01.01.2017, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ΚΦΕ – Ν.4172/2013. Από 01.01.2019 ο συντελεστής είναι 10%.

Προσοχή: Χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική αποστολή των βεβαιώσεων ο κωδικός 9 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τις συγκεκριμένες αμοιβές των φυσικών προσώπων – μελών του Δ.Σ. που τις λαμβάνουν (βλ. συνδυασμένες διατάξεις άρθρων 36, 62 και 64 Ν. 4172/2013 – έγγραφο Υπ. Οικ. Δ12A 1058454 ΕΞ 8.4.2014 και παρ.3 της ΠΟΛ.1042/2015). Επισημάνσεις για την περίπτωση αυτή

Ασφαλιστική αντιμετώπιση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.4387/2016, τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και λαμβάνουν αμοιβή, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους μισθωτούς, υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ' αποκοπή.

Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο με αριθ. 4/2017 του Ε.Φ.Κ.Α., οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητάς τους.

Οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών από τα κέρδη της εταιρείας, καταβάλλονται σε αυτά αποκλειστικά λόγω της συμμετοχής τους στο Δ.Σ., ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία, και ανεξάρτητα της συμμετοχής τους ή μη στο εταιρικό κεφάλαιο.
Συνεπώς, οι αμοιβές αυτές, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι βάσει της φορολογικής νομοθεσίας χαρακτηρίζονται ως μερίσματα, συνυπολογίζονται με τις λοιπές αμοιβές που λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 παράγραφος 3 περίπτωση δ' του ν. 4387/2016 (προσοχή: τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών για τις εν λόγω αμοιβές ανέρχονται σε 12,72% για τον ασφαλισμένο και σε 21.38% για τον εργοδότη, ήτοι σε συνολικό ποσοστό 34,10%, βλ. σχετ. υπ. Εργασίας Φ. 10043/44043/55/ 2018).

15.5.6 Αμοιβές από τα κέρδη της Ανώνυμης Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ. που ταυτόχρονα συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο σε ποσοστό τουλάχιστον 3% και συνάμα λαμβάνουν μερίσματα:

Φορολογική αντιμετώπιση


Ισχύει η παραπάνω αναφορά για τις αμοιβές που δίνονται σε μέλη του Δ.Σ. (που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο) από τα κέρδη της Ανώνυμης Εταιρείας.

Προσοχή: Χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική αποστολή των βεβαιώσεων ο κωδικός 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Ασφαλιστική αντιμετώπιση

Στις περιπτώσεις που για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα συντρέχει παράλληλα υποχρέωση υπαγωγής τους στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. (μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα εφόσον είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

Για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που έχει δηλωθεί από μερίσματα, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν τυχόν ποσά που έχουν δηλωθεί ως μερίσματα για τα οποία όμως έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (βλ. σχετ. υπ. Εργασίας Φ. 10043/44043/55/ 2018).

15.5.7 ΝΕΟ Πρακτικός πίνακας με όλες οι περιπτώσεις ασφάλισης αμοιβών διαχείρισης, για Α.Ε, ΟΕ-ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ:

Με βάση την αρχική εγκύκλιο Δ.15/Δ'/619/15/13-04-2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 και τις διευκρινίσεις με το αριθμ. πρωτ. Φ.10141/44090/1189/2019 απαντητικό έγγραφο προς τον ΕΦΚΑ για το μείζον αυτό θέμα που απασχολούσε επιχειρηματίες και φοροτεχνικούς από την έναρξη εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νόμου, παραθέτουμε πιο κάτω σχετικό πίνακα από άρθρο του έγκριτου συναδέλφου – Λογιστή - φοροτεχνικού και φίλου Κωνσταντίνου Γραβιά, Μέλους της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN, που αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις αμοιβών διαχείρισης, κ.λπ., έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν με μια ματιά να εντοπίζουν αυτό που τους ενδιαφέρει:


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης