Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι δημόσιες σχολικές μονάδες

Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι δημόσιες σχολικές μονάδες
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΜε αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ, αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη νέα εγκύκλιο Ε 2136/2019 γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση, ενώ με την ΠΟΛ.1060/2015 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι σε υποβολή δήλωσης υποχρεούνται τα πιο πάνω πρόσωπα που είναι υποκείμενα φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45.

Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1044/2015 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι επειδή το Ελληνικό Δημόσιο δεν περιλαμβάνεται στα υποκείμενα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και κατ’ επέκταση στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, εξαιρείται της φορολογίας εισοδήματος, για το κάθε μορφής εισόδημά του, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προκύπτει από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Τα αναφερόμενα πιο πάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις υπηρεσίες, οργανωτικές, διοικητικές μονάδες, κ.λπ. που στερούνται ίδιας νομικής προσωπικότητας και υπάγονται στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, κ.λπ.), όπως για παράδειγμα οι στρατιωτικές εκμεταλλεύσεις εξυπηρέτησης προσωπικού που αποτελούν μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και για τις αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες.

Στην αριθμ.1454/Φ.84/29.6.1999 γνωμοδότηση του γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ., αναφέρεται ότι τόσο τα γραφεία και οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και οι σχολικές μονάδες αποτελούν αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες. Λαμβάνοντας και αυτό υπόψιν, με το αριθ.ΔΕΑΦ Β 1084182 ΕΞ 2016/2.6.2016 έγγραφό μας έχει διευκρινισθεί ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία που δεν περιλαμβάνεται στα πρόσωπα του άρθρου 45 του ν.4172/2013, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4547/2018 «οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 49 του π.δ. 18/2018, στις οργανικές μονάδες των οποίων περιλαμβάνονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ` της περίπτωσης δ` της παρ.2 του άρθρου 49 του π.δ.18/2018» καθώς και «οι σχολικές μονάδες» είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (νυν Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι δημόσιες σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) που υπάγονται σε αυτές, αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα του άρθρου 45 του ν.4172/2013, και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα ως άνω πρόσωπα λόγω μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος διαγράφονται κατόπιν σχετικής αίτησης στη Δ.Ο.Υ.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη ορθής απεικόνισης των εν λόγω προσώπων στο υποσύστημα Μητρώου (ήτοι, για παράδειγμα με τη νομική μορφή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου αντί της Αποκεντρωμένης Δημόσιας Υπηρεσίας), για τη σχετική διόρθωση, τα εν λόγω πρόσωπα θα υποβάλουν σε υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. δήλωση μεταβολής, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.Δείτε την εγκύκλιο Ε.2136/2019 από το αρχείο του κόμβου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης