ΝΣΚ - Ετήσια έκθεση 2018: «Υποθέσεις του ΚΕΔΕ εμφανίζονται πολύ συχνά και είναι δυσμενείς για το Δημόσιο» | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΣΚ - Ετήσια έκθεση 2018: «Υποθέσεις του ΚΕΔΕ εμφανίζονται πολύ συχνά και είναι δυσμενείς για το Δημόσιο»

28 Ιούνιος 2019 -- Σχόλια

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΣΚ

Αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΣΚ η ετήσια έκθεση του Ν.Σ.Κ. στην οποία γίνεται καταγραφή και αποτίμηση του έργου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το έτος 2018.

Όπως αναφέρει η έκθεση, ο αριθμός των εγγράφων και δικογράφων που πρωτοκολλήθηκαν ως εισερχόμενα στις υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ. καθ΄ όλο το έτος 2018 ανήλθε σε 369.746 και ο αριθμός των εξερχομένων εγγράφων ανήλθε σε 145.967, δηλαδή συνολικά διακινήθηκαν 515.713 έγγραφα, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά ποσοστό 3,75 % σε σχέση με το 2017.

Ένα ζήτημα που εμφανίζεται πολύ συχνά στο πλαίσιο χειρισμού υποθέσεων ανακοπών που ασκούνται από πολίτες κατά πράξεων εκτέλεσης του ΚΕΔΕ, οι οποίες πράξεις, λόγω των άστοχων χειρισμών των Δ.Ο.Υ. ή των Τελωνείων, εμφανίζουν τυπική ακυρότητα που συμπαρασύρει τη διαδικασία εκτέλεσης (όπως λ.χ. παράλειψη κοινοποίησης της ατομικής ειδοποίησης, μη νόμιμη κοινοποίηση κ.ο.κ.) και μετά βεβαιότητας θα ακυρωθούν από το Δικαστήριο που δικάζει τις ως άνω ανακοπές, κατ’ εφαρμογή πάγιας νομολογίας. Η ακύρωση όμως επέρχεται μετά από χρόνια αναμονής, ενώ θα μπορούσε το Δημόσιο να επισπεύσει τη διαδικασία, ανακαλώντας τις άκυρες πράξεις και επαναλαμβάνοντας άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τη διαδικασία. Συνέπεια τούτων είναι αφενός να επιβαρύνονται τα δικαστήρια με υποθέσεις που θα έχουν βέβαιη (δυσμενή για το Δημόσιο) κατάληξη, αφετέρου να μην προχωρεί έγκαιρα και αποτελεσματικά η είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι στις περιπτώσεις αυτές το μέλος του Ν.Σ.Κ. το οποίο χειρίζεται την υπόθεση, αν και διαβλέπει την ατυχή κατάληξη για το Δημόσιο, δεν μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά διότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα αποδοχής της ανακοπής, εκ μέρους του καθού-Δημοσίου, ώστε να καταργηθεί η δίκη (όπως συμβαίνει με την αποδοχή της αγωγής στην πολιτική δικονομία), αλλά πρέπει, για την κατάργηση της δίκης, να εκλείψει το αντικείμενο της ανακοπής, δηλαδή να ανακληθεί η σχετική πράξη βεβαίωσης ή το μέτρο διοικητικής εκτέλεσης από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο, τα οποία δεν προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες χωρίς την προηγούμενη έκδοση δικαστικής απόφασης.

Ως περιπτώσεις που εμφανίζονται πολύ συχνά, οδηγούνται στα δικαστήρια και οι σχετικές αποφάσεις είναι δυσμενείς για το Δημόσιο, δεδομένης της παγιωμένης πλέον νομολογίας, είναι ενδεικτικά, πλην των περιπτώσεων του ΚΕΔΕ:

Προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια, για να ακυρωθεί η άρνηση της Διοίκησης να άρει μη συντελεσμένες ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις λόγω της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος (πέραν της δεκαετίας) από την κήρυξή τους με την έγκριση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου και αγωγές διαφόρων κατηγοριών κρατικών λειτουργών, δημοσίων υπαλλήλων ή συνταξιούχων που αφορούν στη μισθολογική ή συνταξιοδοτική τους μεταχείριση, ενώ για το ίδιο θέμα υπάρχει πάγια νομολογία ανωτάτων δικαστηρίων.


Την ετήσια έκθεση μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε πατώντας εδώ.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone