Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η νέα Οδηγία της ΕΕ για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετώνΣτις 26 Ιουνίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 «περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)». Στόχος της εν λόγω Οδηγίας είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του εθνικού πλαισίου των κρατών μελών αναφορικά με τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από το χρέος των αφερέγγυων ή υπερχρεωμένων οφειλετών, ιδίως περιορίζοντας τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών.

Με την παρούσα Οδηγία θεσπίζονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις αναφορικά με τα σχέδια προληπτικής αναδιάρθρωσης, την αναστολή των ατομικών διώξεων των οφειλετών, καθώς και την προστασία των συναλλαγών που συνδέονται με την αναδιάρθρωση. Περαιτέρω, καθορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για την απαλλαγή από τα χρέη συγκεκριμένων κατηγοριών οφειλετών και προβλέπεται η ενοποίηση των διαδικασιών για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά χρέη.


www.hba.gr

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω Οδηγίας ορίζεται η 16η Ιουλίου 2019 (άρθρο 35), ήτοι 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Σημειώνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης την εν λόγω Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών ορίζεται η 17η Ιουλίου 2021, με εξαίρεση την ενσωμάτωση συγκεκριμένων διατάξεων βάσει του άρθρου 34.

Δείτε την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης