Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εταιρικό δίκαιο ΕΕ: Νέα οδηγία για τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων στις επαφές μεταξύ εταιρειών και δημοσίων αρχών

Εταιρικό δίκαιο ΕΕ: Νέα οδηγία για τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων στις επαφές μεταξύ εταιρειών και δημοσίων αρχών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ επικαιροποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει την ψηφιακή εποχή. Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μια οδηγία που διευκολύνει και προωθεί τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων στις επαφές μεταξύ εταιρειών και δημοσίων αρχών καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η οδηγία θα παράσχει βελτιωμένες διαδικτυακές διαδικασίες, δημιουργώντας έναν σύγχρονο και ασφαλή τρόπο για τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αφορούν τη σύσταση επιχειρήσεων, την καταχώριση υποκαταστημάτων τους ή την κατάθεση εγγράφων, ιδίως σε διασυνοριακές επιχειρήσεις.

- Ana Birchall, Υπουργός Δικαιοσύνης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για την εφαρμογή των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων της Ρουμανίας


Οι νέοι κανόνες εξασφαλίζουν ότι:
• οι εταιρείες είναι σε θέση να εγγράφουν εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, να δημιουργούν υποκαταστήματα και έγγραφα αρχείου στο μητρώο επιχειρήσεων πλήρως ηλεκτρονικά.
• τα εθνικά πρότυπα και οι πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά και σε γλώσσα ευρέως κατανοητή για την πλειονότητα των διασυνοριακών χρηστών.
• οι κανόνες σχετικά με τα τέλη για τις ηλεκτρονικές διατυπώσεις είναι διαφανείς και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.
• τα τέλη που χρεώνονται για την ηλεκτρονική εγγραφή των εταιρειών δεν υπερβαίνουν τα συνολικά έξοδα που βαρύνουν το συγκεκριμένο κράτος μέλος ·
• ισχύει η αρχή «μία φορά», πράγμα που σημαίνει ότι μια εταιρεία θα χρειαστεί να υποβάλει μόνο τις ίδιες πληροφορίες στις δημόσιες αρχές μία φορά.
• Τα έγγραφα που υποβάλλονται από εταιρείες αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται από τα εθνικά μητρώα σε μηχανικά αναγνώσιμες και αναζητήσιμες μορφές.
• περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες διατίθενται δωρεάν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα μητρώα επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, η οδηγία καθορίζει τις αναγκαίες διασφαλίσεις κατά της απάτης και της κατάχρησης στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ταυτότητας και της νομικής ικανότητας των προσώπων που ιδρύουν την εταιρεία και της δυνατότητας να απαιτηθεί φυσική παρουσία ενώπιον μιας αρμόδιας αρχής. Διατηρεί τη συμμετοχή συμβολαιογράφων ή δικηγόρων στις διαδικασίες εταιρικού δικαίου, εφόσον οι διαδικασίες αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν πλήρως στο διαδίκτυο. Προβλέπει επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τους αποκλεισμένους διευθυντές προκειμένου να αποφευχθεί η δόλια συμπεριφορά.

Η οδηγία δεν εναρμονίζει ουσιαστικές απαιτήσεις για τη σύσταση εταιρειών ή τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Η οδηγία πρέπει ακόμη να υπογραφεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της. Θα ισχύσει δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Εντούτοις, ορισμένες διατάξεις θα ισχύσουν 4 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

Ιστορικό

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, υπάρχουν περίπου 24 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ, εκ των οποίων το 80% περίπου είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Περίπου 98-99% των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα επηρεαστούν άμεσα από αυτές τις βελτιώσεις.

Η οδηγία συμπληρώνει το υφιστάμενο εταιρικό δίκαιο της ΕΕ όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132. Πρόκειται για μια από τις δύο προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018 για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου της ΕΕ. Αποτελεί επίσης έναν σημαντικό πυλώνα για τον κανονισμό για την ενιαία ψηφιακή πύλη, η οποία διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και αρμόδιων αρχών παρέχοντας πρόσβαση σε λύσεις στο διαδίκτυο.

Πλήρες κείμενο εγκριθείσας οδηγίας

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης