Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης ΑΕΙ: Είσπραξη ποσοστού επί του εισοδήματος που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα - Εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων ετών

Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης ΑΕΙ: Είσπραξη ποσοστού επί του εισοδήματος που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα - Εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων ετών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΜε την απόφαση Φ.122. 1/72/88553/Ζ2/2019 καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και η διαδικασία είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών:

Το ποσοστό που οφείλουν οι καθηγητές και οι λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., για εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του οικείου Α.Ε.Ι., εισπράττεται έως το τέλος του επόμενου φορολογικού έτους με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 του ν. 4009/2011 και την παρούσα και ανέρχεται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην απόφαση, εισπράττονται και οι οφειλές παρελθόντων ετών για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-1998 έως 31-12-2017, που δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και οι οποίες υπολογίζονται ομοίως σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.

Υπόχρεοι απόδοσης των ποσοστών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης είναι οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι οφείλουν να αποδίδουν το ως άνω ποσοστό στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύματος που υπηρετούν και ανεξαρτήτως αν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, όπως είναι ιδίως οι δικηγορικές εταιρείες, οι εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οι εταιρείες μελετών και τεχνικών έργων. Σε περίπτωση συμμετοχής των υπόχρεων σε εταιρείες, το ποσοστό υπολογίζεται επί του εισοδήματος που λαμβάνουν από τη συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, ανεξαρτήτως αν το εισόδημα αυτό έχει τη μορφή αμοιβής, μερίσματος, διανομής κερδών κ.λπ.

Οι υπόχρεοι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες οφείλουν να γνωστοποιούν στον Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. θ' της παρ 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

Υπόχρεοι απόδοσης των ποσοστών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της απόφασης είναι οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης καθώς και οι αφυπηρετήσαντες καθηγητές και καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των οποίων η συμβατική σχέση με το ίδρυμα έχει λυθεί, οι οποίοι οφείλουν να αποδώσουν το ποσοστό στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύματος όπου υπηρετούσαν, ανεξαρτήτως αν ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα (ή ελεύθερο επάγγελμα) ατομικώς ή μέσω εταιρειών, όπως είναι ιδίως οι δικηγορικές εταιρείες, οι εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οι εταιρείες μελετών και τεχνικών έργων. Σε περίπτωση συμμετοχής των υπόχρεων σε εταιρείες, το ποσοστό υπολογίζεται επί του εισοδήματος που έλαβαν από τη συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, ανεξαρτήτως αν το εισόδημα αυτό είχε τη μορφή αμοιβής, μερίσματος, διανομής κερδών κ.λπ.

Δείτε την απόφαση Φ.122.1/72/88553/Ζ2/03-06-2019 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης